Vanliga frågor


På denna sida har vi samlat information om olika aspekter av Utbildningsstyrelsen. Om du inte hittar svaret kan du skicka din fråga genom att använda formuläret längst ner på sidan.

7 relaterade frågor

En del studerande kunde ha möjlighet att förvärva kunnande till exempel vid en släktings lant- eller skogsbruk eller renoveringsprojekt? Kan man ingå ett utbildningsavtal om arbetsplatsen erbjuds av en vårdnadshavare, släkting eller en annan privatperson?

Nyckelord Coronaviruset Yrkesutbildning

Anordnaren av yrkesutbildning kan ordna utbildning på en arbetsplats som grundar sig antingen på ett läroavtal eller ett utbildningsavtal. Det är på utbildningsanordnarens ansvar att se till att förutsättningarna för att ordna utbildning uppfylls samt att göra upp de avtal som avses i lagstiftningen. Läroavtalsutbildning grundar sig på ett arbetsavtal för viss tid och en studerande som studerar med läroavtal får lön. I utbildning som grundar sig på ett utbildningsavtal är den studerande inte i ett anställningsförhållande och får inte heller lön.

Utbildningsanordnaren bedömer hur väl arbetsplatsen lämpar sig för utbildning med beaktande av examensgrunderna eller den studerandes individuella mål som fastställts i den personliga utvecklingsplanen för kunnandet. För att den studerande ska kunna studera i enlighet med målen ska utbildningsanordnaren försäkra sig om att arbetsplatsen har tillgång till

  • tillräcklig produktions- och serviceverksamhet
  • behövliga arbetsredskap
  • personal som är kompetent i fråga om yrkeskunskap, utbildning och arbetslivserfarenhet.

Bland arbetsplatsens personal ska man kunna utse en arbetsplatshandledare som har den yrkesskicklighet, utbildning eller arbetserfarenhet som krävs. Utbildningsanordnaren ska också säkerställa att studiemiljön är trygg för den studerande. Innan farligt arbete inleds ska arbetsgivaren eller utbildningsanordnaren i fråga om arbete som gäller utbildningen tillsammans med arbetsgivaren göra en förhandsanmälan till arbetarskyddsmyndigheten.

På undervisnings- och kulturministeriets webbplats finns en modell för utbildningsavtal. I avtalet ska man kunna ange FO-numret för den arbetsplats där utbildningen ordnas.

Om det inte är möjligt att ingå läro- eller utbildningsavtal kan man i samband med den personliga tillämpningen komma överens om andra sätt att förvärva kunnande på arbetsplatsen. I sådana fall har utbildningsanordnaren eller arbetsgivaren inga särskilda handledningsansvar eller andra skyldigheter, dvs. man behöver inte göra upp ett separat avtal om lärandet som sker på arbetsplatsen. Utbildningsanordnaren ansvarar i det här fallet inte för handledningen av lärandet på arbetsplatsen, innehållet, ledningen eller tillsynen. Men om den studerande inte lyckas förvärva allt kunnande på arbetsplatsen enligt de fastställda målen, ska den studerande ges möjlighet att förvärva det kunnande som hen saknar i utbildningsanordnarens lärmiljöer. För den här tiden får utbildningsanordnaren inte uppge studerandeår som kan användas som grund för basfinansieringen.  

Två bedömare som utbildningsanordnaren utser ska tillsammans utföra bedömningen av kunnandet i fråga om yrkesinriktade examensdelar och separat för varje examensdel besluta om bedömningen. Bedömarna ska ha tillräcklig yrkesskicklighet och tillräckligt kunnande i anknytning till den examen som ska avläggas samt tillräcklig förtrogenhet med bedömning och grunderna för den examen som avläggs eller för den handledande utbildning som genomförs. I fråga om jäv för bedömare tillämpas vad som föreskrivs i 27–29 § i förvaltningslagen. Till exempel kan en förälder eller en annan närstående till den studerande inte vara bedömare.

Hur ordnas den avgiftsfria måltiden i utbildning på andra stadiet?

Nyckelord Coronaviruset Gymnasieutbildning Yrkesutbildning

(Texten uppdaterad 15.5.2020)

Studerande som deltar i gymnasieutbildning eller i yrkesutbildning som leder till en grundexamen har rätt till en avgiftsfri måltid under de dagar då läroplanen eller den studerandes personliga utvecklingsplan förutsätter att den studerande är närvarande på en utbildningsplats som utbildningsanordnaren anvisar. Då studierna ordnas i form av distansundervisning eller som självständiga studier har de studerande inte rätt till en avgiftsfri måltid och utbildningsanordnaren har ingen skyldighet att erbjuda en avgiftsfri måltid.

Under utbildningsavtal ersätter utbildningsanordnaren den dagliga måltiden för den studerande om måltiden inte kan ordnas på något annat sätt.

Studerandematsalar och andra bespisningsutrymmen kan användas gradvis. Under måltiden ska det vara möjligt att undvika närkontakt och hålla ett säkerhetsavstånd på 1–2 meter till andra människor. God hygien ska uppmärksammas både före och efter matlagningen samt under själva måltiden.

Hur inverkar coronaviruset på studerandeantagningen i vårens gemensamma ansökan?

Nyckelord Coronaviruset Antagning av studerande Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Högskoleutbildning

I Studieinfo följer man upp och informerar om coronavirusets invekan på studerandeantagningen i den gemensamma ansökan till yrkesutbildning, gymnasieutbildning och högskoleutbildning.

Hur inverkar coronaviruset på statsunderstödsverksamheten?

Nyckelord Coronaviruset Finansiering Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Högskoleutbildning Grundläggande konstundervisning Fritt bildningsarbete Vuxenutbildning

Anvisningarna är gjorda gällande de begränsningar som är i kraft fram till 13.5. Vi uppdaterar våra webbsidor och bearbetar våra anvisningar enligt behov. Vi uppger i början av texten datumet när sidan är uppdaterad.

Coronavirusepidemin inverkar på flera sätt på Utbildningsstyrelsens statsunderstödsverksamhet. Av den här orsaken har vi försökt öka flexibiliteten bland annat genom att förlänga ansökningstiderna för statsunderstöden, förlänga användningstiden för statsunderstöden samt ge gemensamma anvisningar som berör statsunderstödsverksamheten.

Bakom länken nedan hittar du de senaste anvisningarna som berör statsunderstödsverksamheten.

Vilka åldersgränser har sociala medier och kan man använda dem i undervisningen?

Nyckelord Coronaviruset Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning

Utbildningsanordnaren drar upp riktlinjerna för vilka pedagogiska applikationer, tjänster som tillhandahålls i sociala medier samt digitala spel som används i undervisning och för kommunikation. Till exempel Whatsapp kan användas som ett redskap för kommunikation med eleven och vårdnadshavarna. Om man använder till exempel Youtube i undervisningen ska materialet som eleverna tar del av vara passande med tanke på elevernas ålder och utvecklingsnivå.

Aktörerna som tillhandahåller sociala medier bestämmer om åldersgränsen för sin tjänst. Åldersgränsen i sociala medier baserar sig i motsats till filmer, tv-program och digitala spel inte på en bedömning av hur skadligt innehållet är. Syftet med åldersgränsen är däremot att minska på mängden personliga uppgifter som tjänsteproducenten får om barnet.

Åldersgränserna för sociala medier varierar. För de tjänster som har en åldersgräns är den vanligtvis mellan 13 och 16 år. Till exempel på Whatsapp är åldersgränsen som fastställts i användarvillkoren 16 år, men med vårdnadshavarens samtycke kan tjänsten tas i bruk även av barn under 16 år. På Youtube är åldersgränsen 13 år men man kan använda tjänsten även utan att registrera sig.

Läs mer

Kan en lärare i karantän beordras att utföra sitt arbete?

Nyckelord Coronaviruset Lärare och pedagogisk personal Säkerhet och trygghet Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning

En lärare som är i karantän har inte skyldighet att arbeta under den tid karantänen pågår. Om läraren själv ger sitt samtycke och om hen är frisk kan läraren fortsätta arbeta även under karantänstiden, förutsatt att de begränsningar som karantänen innebär följs.

Hur genomförs utbildning som ordnas på arbetsplatsen och yrkesprov inom yrkesutbildningen?

Nyckelord Coronaviruset Yrkesutbildning

Det rekommenderas att utbildning som ordnas på arbetsplatsen fortsätter som förut om det är möjligt för arbetsplatsen och om utbildningsanordnaren och arbetsgivaren bedömer att arbetsmiljön är trygg för den studerande. Utbildningsanordnaren ansvarar för informationsutbytet med arbetsplatserna när det gäller studierna och tryggheten på arbetsplatsen.

Vad gör man om arbetsplatsen är stängd?

Målet är att den studerande kan fortsätta studera utan onödiga uppehåll även i sådana fall då det inte är möjligt att fortsätta studierna på arbetsplatsen. Utbildningsanordnaren ska komma överens med den studerande om alternativa sätt att förvärva och påvisa kunnandet. Planerna ska föras in i den personliga utvecklingsplanen för kunnandet (PUK).

Förvärvande av kunnande

Om studierna på arbetsplatsen avbryts kan utbildningsanordnaren tillsammans med den studerande planera olika alternativa sätt att förvärva kunnande. Den studerandes situation ska bedömas ur ett helhetsperspektiv. I stället för närstudier kan man till exempel komma överens om helheter som lämpar sig för distansstudier.

Även då undervisningen ordnas med avvikande arrangemang ska man se till att den studerande får den handledning och det stöd hen behöver. I undervisningen och handledningen ska man särskilt ta i beaktande de studerande som inte klara av att studera självständigt eller använda olika digitala lärmiljöer eller nätförbindelser.

Om det är möjligt att flytta på utbildningen på arbetsplatsen till en senare tidpunkt utan att det innebär en orimlig fördröjning av utexamineringen kan man komma överens med arbetsgivaren om en ny tidpunkt för utbildningen på arbetsplatsen.

Påvisande av kunnandet (yrkesprov)

Yrkesprov kan av grundad anledning ordnas på någon annanstans än på en arbetsplats, till exempel i simulerade miljöer eller läroanstalternas arbetslivsorienterade lärmiljöer. Bedömningen av yrkesprovet kan kompletteras med annan bedömning av kunnandet som ska göras enligt de sätt att visa yrkesskicklighet som är fastställda i examensgrunderna.

I frågor som berör de egna studierna lönar det sig att i första hand vara i kontakt med den egna yrkesläroanstalten.

Visar 1-7/7