Vanliga frågor


På denna sida har vi samlat information om olika aspekter av Utbildningsstyrelsen. Om du inte hittar svaret kan du skicka din fråga genom att använda formuläret längst ner på sidan.

20 relaterade frågor

Hur påverkar coronaviruset studerandeutbyten?

Keywords Coronaviruset Internationalisering Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Högskoleutbildning Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Högskoleutbildningen Erasmus+ Allmänbildande utbildningen Internationell praktik Nordplus Högre utbildning Nordplus-program north2north

Uppdaterad 22.11.2021

Läroanstalter, högskolor och andra organisationer som genomför utbytesprogram och projekt beslutar om hur den internationella verksamheten ska genomföras och kommer tillsammans med sina samarbetsorganisationer överens om åtgärder som berör den internationella mobiliteten. I verksamheten ska man följa med och iaktta myndigheternas anvisningar som gäller coronaviruset.

 

14.7.2021 THL:s anvisning från februari om avbrytande av korta utbytesperioder har tagits bort

22.11.2021 Svaret har kompletterats med en länken till bl.a. webbplatsen Re-open EU

 

Direkt länk till detta svar:  https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/hur-paverkar-coronaviruset-studera…

Hur gå till väga om skolan eller daghemmet kräver att man närvarar fysiskt vid möten eller utbildningar för personalen?

Keywords Coronaviruset Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Grundläggande konstundervisning

Uppdaterad 18.10.2021

Vid daghem, skolor och läroanstalter ska man följa bestämmelserna om att upprätthålla avstånd enligt lagen om smittsamma sjukdomar (58 c §). Sammankomster för personalen kan ordnas med beaktande av epidemiläget och hygienkraven enligt lagen om smittsamma sjukdomar.

Ansvaret för att se till arbetssäkerheten för lärarna och den övriga personalen i skolorna och inom småbarnspedagogiken ligger på anordnaren av utbildning eller småbarnspedagogik, det vill säga arbetsgivaren. Arbetstagaren kan vid behov vara i kontakt med den egna arbetsskyddsfullmäktige och med företagshälsovården.

Det är särskilt viktigt att de som hör till en riskgrupp tar hand om sitt vaccinationsskydd. Två vaccindoser ger ett utmärkt skydd mot en allvarlig form av sjukdomen. De åtgärder som gäller personer som arbetar vid daghemmen, skolorna och läroanstalterna baserar sig på arbetsgivarens riskbedömning. Företagshälsovården stöder arbetsgivaren vid riskbedömningen.

Nya länkar har lagts till 17.12.2020.

Texten har uppdaterats 18.10.2021 för att motsvara de gällande rekommendationerna.

Direkt länk till detta svar: https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/hur-ga-till-vaga-om-skolan-eller-d…

Kan man ordna fester under coronaepidemin?

Keywords Coronaviruset Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Fritt bildningsarbete

Uppdaterad 18.10.2021

Utbildningsanordnarna och anordnarna av småbarnspedagogik beslutar om ordnandet av fester. I lösningarna ska man beakta den lokala epidemisituationen och de lokala omständigheterna. Vid daghemmen, skolorna och läroanstalterna ska man följa bestämmelserna om gleshet enligt lagen om smittsamma sjukdomar (58 c §). Genom att ordna verksamheten i skift och genom att utnyttja utrymmen utomhus strävar man efter att så få personer som möjligt ska vistas i samma utrymme. Därtill ska man iaktta de regionala och lokala rekommendationerna, till exempel gällande användningen av munskydd.

Man ska lokalt besluta om vårdnadshavarna eller annan publik kan delta i festligheterna.

Ett alternativ då man ordnar en fest är att streama tillställningen åt de andra barngrupperna, klasserna och hemmen med hjälp av digitala förbindelser. Det är också möjligt att sammanställa uppträdanden och program av flera grupper till en gemensam webbinariehelhet. Man kan till exempel spela in de olika gruppernas framträdanden på förhand och sedan introducera dem och leda programmet i realtid. Festen kan även ordnas utomhus, och då kan också vårdnadshavarna delta med hänsyn till de lokala hygienrekommendationerna (till exempel gällande munskydd). Till exempel olika evenemangsstigar eller allsång kan om vädret tillåter också ordnas utomhus. Om man i en skola eller vid en läroanstalt har övergått till distansundervisning, ska även fester och dylika evenemang ordnas på distans med digitala förbindelser. 

Inom det fria bildningsarbetet och den grundläggande konstundervisningen lämpar sig motsvarande rekommendationer och arrangemang som inom de andra utbildningsstadierna.

När man planerar och ordnar innehåll och program för olika fester och evenemang ska man även vara beredd på att coronavirussituationen snabbt kan förändras. Därför lönar det sig att planera programmet så att det i samband med själva tillställningen är möjligt att göra ändringar i enlighet med gällande anvisningar och rekommendationer. 

Planeringen styrs också av Utbildningsstyrelsens anvisningar som gäller ordnandet av religiösa tillställningar och alternativ till dem samt anvisningarna om lov att fotografera och filma eleverna. 

Uppdaterad 9.2.2021 för att motsvara också andra fester än enbart de som firas i slutet av året

Texten har uppdaterats 10.8 2021. I texten finns en ny rekommendation om anordnande av utbildning och småbarnspedagogik samt anordnare av gymnasieutbildning, yrkesutbildning, fritt bildningsarbete och grundläggande utbildning för vuxna under coronaepidemin.

Texten har uppdaterats 18.10.2021 för att motsvara UKM:s och THL:s rekommendation om hälsosäkerhet för småbarnspedagogiken, skolor och läroanstalter som publicerats 12.10.2021.

Direkt länk till detta svar: https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/kan-man-ordna-fester-trots-coronae…

Kan man ordna fotografering inom småbarnspedagogiken samt i skolorna och läroanstalterna under coronavirusepidemin?

Keywords Coronaviruset Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning

Uppdaterad 18.10.2021

Utbildningsanordnarna och anordnarna av småbarnspedagogik beslutar om att ordna fotografering. I daghemmen, skolorna och läroanstalterna ska man följa bestämmelserna om avstånd enligt 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar. När man ordnar fotografering ska man iaktta avstånden och hygienen. Genom att ordna verksamheten i skift och genom att utnyttja utrymmen utomhus strävar man efter att så få personer som möjligt ska vistas i samma utrymme.

När det gäller gruppbilder kan man höra sig för om nya lösningar av den som ordnar fotograferingen, till exempel att bilder på flera enskilda personer digitalt sammanställs till ett bildkollage. Varje utbildningsanordnare och anordnare av småbarnspedagogik bestämmer om lämpliga förfaringssätt och instruerar familjerna att agera i enlighet med dem. Om fotograferingen ordnas inomhus ska fotografen ha ändamålsenlig skyddsutrustning enligt de gällande lokala eller regionala rekommendationerna som gäller användningen av skyddsutrustning, såsom munskydd.

Texten har uppdaterats 9.8.2021. I texten finns en ny rekommendation om anordnande av utbildning och småbarnspedagogik under coronaepidemin.

Texten har uppdaterats 18.10.2021 för att motsvara UKM:s och THL:s rekommendation om hälsosäkerhet för småbarnspedagogiken, skolor och läroanstalter som publicerats 12.10.2021.

Direkt länk till detta svar: https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/kan-man-ordna-fotografering-inom-s…

Har en utomstående fritt tillträde till skolan eller läroanstalten?

Keywords Coronaviruset Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning

15.10.2021

Undervisningen i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen är offentlig i enlighet med lagstiftningen, men rätten att följa undervisningen kan begränsas av motiverade skäl. Rätten att följa med undervisningen ger inte rätt att beblanda sig i undervisningen eller att påverka elevernas åsikter.

I skolan och på skolans område får man inte heller dela ut material utan skolans tillstånd. Om det är uppenbart att en person försöker påverka elevernas eller de studerandes åsikter, kan personen nekas tillträde till skolans område.

En person som beter sig störande och osakligt kan uppmanas att avlägsna sig från skolan eller skolgården. Om personen inte följer uppmaningen kan skolan kontakta polisen. En person som vistas på skolans område utan lov kan göra sig skyldig till brott mot frid.

Texten har uppdaterats 15.10.2021: Första stycket har redigerats för att motsvara gällande rekommedantioner.

 

Direkt länk till det här svaret: https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/har-en-utomstaende-fritt-tilltrade…

Hur kan övningar med sång och annan kraftig användning av rösten genomföras under coronaepidemin?

Keywords Coronaviruset Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Grundläggande konstundervisning Fritt bildningsarbete

Uppdaterad 15.10.2021

Enligt 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar och rekommendationen som publicerats av Institutet för hälsa och välfärd (THL) och undervisnings- och kulturministeriet (UKM) bör man med hjälp av arrangemang i lokalerna trygga möjligheten att hålla tillräckliga avstånd för att undvika närkontakt. Kraftig användning av rösten kan ingå i till exempel sång och dramaövningar. I övningar som förutsätter kraftig röstanvändning ska eleverna och de studerande placeras så att de har så stora avstånd till varandra som det är möjligt i de utrymmen som används. Det är viktigt att utbildningsanordnaren ordnar verksamheten så att man kan minimera riskerna för coronavirussmitta som är förknippade med kraftig användning av rösten. Därtill ska man beakta olika regionala och lokala bestämmelser, anvisningar och rekommendationer, till exempel gällande användningen av munskydd.

I övningar som förutsätter kraftig röstanvändning i den grundläggande utbildningen ska eleverna placeras med tillräckliga avstånd till varandra i de utrymmen som används. Utbildningsanordnaren beslutar hur musik- eller dramaundervisning samt sångövningar genomförs så att man följer bestämmelserna i 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar samt THL:s och UKM:s rekommendation. Skolan ska sträva efter att se till att man för varje elevs del följer målen som fastställts i läroplanen.

I gymnasieutbildningen är det utbildningsanordnaren som beslutar hur musik- eller dramaundervisning samt sångövningar genomförs så att man följer bestämmelserna i 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar samt THL:s och UKM:s rekommendation.

Inom yrkesutbildning är studierna och påvisandet av kunnandet till vissa delar av sådan natur att de inte kan genomföras utan fysisk eller nära kontakt. Även i sådana situationer bör man sträva efter att hålla tillräckliga avstånd i den mån det är möjligt samt sörja för hygienen i enlighet med 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar. Det är frivilligt för den studerande att delta i en undervisningssituation eller ett yrkesprov som förutsätter fysisk eller nära kontakt och vid behov ska undervisningen eller bedömningssituationen flyttas till en senare tidpunkt.

Inom fritt bildningsarbete bör man i situationer som kräver kraftig användning av rösten se till att man kan hålla tillräckliga avstånd. Utbildningsanordnaren beslutar om det går att ordna verksamhet som kräver kraftig röstanvändning i enlighet med 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar och THL:s och UKM:s rekommendation. Utbildningsanordnaren kan också besluta att tillfälligt avbryta verksamheten som förutsätter kraftig röstanvändning eller att ordna verksamheten på alternativa sätt.

I övningar med kraftig användning av rösten inom grundläggande konstundervisning ska eleverna placeras så att de har tillräckliga avstånd till varandra.

Texten har uppdaterats 10.8 2021. I texten finns en ny rekommendation om anordnande av utbildning och småbarnspedagogik under coronaepidemin.

Texten har uppdaterats 15.10.2021 för att motsvara UKM:s och THL:s rekommendation om hälsosäkerhet för småbarnspedagogiken, skolor och läroanstalter som publicerats 12.10.2021.

 

Direkt länk till detta svar:  https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/hur-kan-ovningar-med-sang-och-anna…

 

Har en studerande inom gymnasieutbildning eller yrkesutbildning rätt till avgiftsfria måltider under distansundervisning?

Keywords Coronaviruset Gymnasieutbildning Yrkesutbildning

Uppdaterad 15.10.2021

I gymnasieutbildning avsedd för unga har den studerande rätt till en avgiftsfri måltid de arbetsdagar då läroplanen kräver att den studerande är närvarande på en utbildningsplats som utbildningsanordnaren anvisar. En läropliktig studerande har rätt till en avgiftsfri måltid också inom gymnasieutbildning som är avsedd för vuxna. En studerande inom utbildning för en yrkesinriktad grundexamen eller inom handledande utbildning har rätt till avgiftsfria måltider de dagar då den studerandes personliga utvecklingsplan för kunnandet förutsätter att den studerande är närvarande på utbildningsplatsen. 

Då undervisningen inom gymnasiet och yrkesutbildningen ordnas som distansundervisning har den studerande inte rätt till en avgiftsfri måltid. Utbildningsanordnaren kan även då välja att erbjuda lunchförmån.

Utbildningsanordnarens skyldighet att erbjuda måltider omfattar inte heller en studerande som är i karantän eller isolering i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar. Enligt 68 § i lagen om smittsamma sjukdomar ska kommunen vid behov ordna en lämplig karantänsplats för den som ska hållas i karantän och även svara för hans eller hennes mathållning. En studerande kan därmed hänvisas till den egna kommunen i frågor som berör mathållning. Reformen med den utvidgade läroplikten medförde inga ändringar gällande detta.

I och med reformen med den utvidgade läroplikten utvidgades rätten till en avgiftsfri måltid från och med 1.8.2021 så att den också omfattar studerande inom heltidsutbildning för yrkesexamen som fullgör läroplikten. Den handledande utbildningen utgörs från och med 1.8.2022 av utbildning som handleder för examensutbildning, och som föreskrivs i lagen om utbildning som handleder för examensutbildning (1215/2020), samt av utbildning som handleder för arbete och självständigt liv.  

Studentrestauranger eller andra måltidsutrymmen kan till exempel användas i skift för att undvika onödiga närkontakter och för att garantera tillräckliga avstånd. Man ska värna om hygienen i tillredningen och serveringen av maten samt under måltiden på det sätt som förutsätts enligt 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar och andra bestämmelser, anvisningar och rekommendationer som myndigheterna har utfärdat.

Direkt länk till detta svar: https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/har-en-studerande-inom-gymnasieutb…

Texten har uppdaterats 27.9 2021 vad gäller situationer med distansundervisning.

Texten har uppdaterats 15.10.2021 för att motsvarar UKM:s och THL:s rekommendation om hälsosäkerhet för småbarnspedagogiken, skolor och läroanstalter som publicerats 12.10.2021.

 

Ska man använda munskydd inom gymnasieutbildningen, yrkesutbildningen och den grundläggande utbildningen?

Keywords Coronaviruset Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning

Uppdaterad 14.10.2021

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har inte utfärdat något nationell rekommendation om användning av munskydd inom utbildningen efter 12.10.2021. De regionala och lokala myndigheterna som har befogenheter att fatta beslut i frågan kan inom sin region eller på lokal nivå med beaktande av den lokala och regionala epidemisituationen ge kompletterande eller mer begränsade rekommendationer, som grundar sig på deras riskanalys och befogenheter. Närmare anvisningar om användningen av munskydd kan därför variera i regionerna. I THL:s uppdaterade rekommendation om användning av munskydd från 30.9.2021 rekommenderas tills vidare att 12 år fyllda använder munskydd i kollektivtrafiken i hela landet. Detta rekommenderas också gällande skoltransporter i fråga om barn och unga som fyllt 12 år.

Beslut om rekommendationer fattas lokalt eller regionalt utgående från den epidemiologiska situationen på området. Det innebär att de lokala och regionala myndigheterna, såsom kommunen och sjukvårdsdistriktet, beslutar om man ska rekommendera att munskydd används och i vilken omfattning. Utbildningsanordnarna ska överväga hur rekommendationen ska tillämpas i praktiken.

Då det handlar om en rekommendation kan eleverna eller de studerande inte förpliktas att använda munskydd. Det är ändå skäl att uppmuntra till att använda munskydd och instruera hur det används, för att man så effektivt som möjligt ska kunna förhindra att epidemin sprids.

Stöd för kostnaderna som munskydden för elever i den grundläggande utbildningen och studerande på andra stadiet medför för utbildningsanordnarna ingår i förhöjningen av statsandelarna som riktas till kommunerna.

Det är på arbetsgivarens ansvar att munskydd tas i bruk bland skolornas och läroanstalternas personal, varvid utgångspunkten är att arbetsgivaren ansvarar för anskaffningen av munskydden. Arbetstagaren har i regel skyldighet att använda den skyddsutrustning som arbetsgivaren skaffar åt personalen.

Vid utbildning som ordnas på arbetsplatsen för studerande inom yrkesutbildningen ska man följa de rekommendationer som gäller på arbetsplatsen. 

Texten har redigerats

2.10.2020 gällande grundläggande utbildning för vuxna

5.11.2020 gällande skoltransporter

27.11.2020 gällande användning av munskydd bland elever i de högre årskurserna i den grundläggande utbildningen samt gällande förhöjning av statsandelar

11.1.2021 svaret har uppdaterats så att det motsvarar THL:s rekommendation (lägre åldersgräns, gäller i epidemins accelerations- och spridningsfas, gäller också arbetsgemenskaper)

19.1.2021 gällande rekommendationen om användningen av munskydd i samansatt undervisning på lågstadiet

10.8 2021. I texten finns en ny rekommendation om anordnande av utbildning och småbarnspedagogik samt anordnare av gymnasieutbildning, yrkesutbildning, fritt bildningsarbete och grundläggande utbildning för vuxna under coronaepidemin.

14.10.2021 för att motsvara UKM:s och THL:s rekommendation från 12.10.2021 som riktar sig till utbildningsanordnare och anordnare av småbarnspedagogik samt till anordnare av gymnasieutbildning, yrkesutbildning, fritt bildningsarbete och grundläggande utbildning för vuxna.

Direkt länk till detta svar: https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/ska-man-anvanda-munskydd-inom-gymn…

 

Vem betalar för munskydden inom gymnasieutbildningen, yrkesutbildningen och den grundläggande utbildningen?

Keywords Coronaviruset Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning

Uppdaterad 14.10.2021

Om en rekommendation om användning av munskydd gäller på området är utgångspunkten inom den grundläggande utbildningen att kommunen erbjuder och bekostar munskydd för alla elever, eftersom det är frågan om utbildning som omfattas av läroplikt. En elev i den grundläggande utbildningen kan använda ett eget munskydd om hen så vill.

I och med den utvidgade läroplikten är gymnasieutbildning, yrkesutbildning, utbildning i övergångsskedet samt enskilda andra utbildningar efter den grundläggande utbildningen avgiftsfria för den studerande. Därmed ska de studerande även få munskydd avgiftsfritt. Läroplikten utvidgas från och med läsåret 2021–2022 en årskull i taget. Utbildningsanordnaren ska erbjuda och bekosta munskydd avgiftsfritt åt läropliktiga studerande, men kan erbjuda dem avgiftsfritt även åt andra studerande. Kommunerna ska ändå se till att det finns munskydd tillgängliga avgiftsfritt för dem som är i mest sårbar ställning, ifall kommunen finns på ett område där en rekommendation om användning av munskydd gäller.

Utbildningar i övergångsskedet är påbyggnadsundervisning efter den grundläggande utbildning, utbildning som förbereder för gymnasieutbildning, utbildning som handleder för yrkesutbildning och folkhögskolornas utbildning som riktar sig till läropliktiga. Munskydden ska vara avgiftsfria även för dem som fullgör sin läroplikt inom utbildning som förbereder för arbete och självständigt liv, inom grundläggande utbildning för vuxna samt inom utbildning som ordnas vid samernas utbildningscentrum.

Då det handlar om en rekommendation kan eleverna eller de studerande inte förpliktas att använda munskydd. Det är ändå skäl att uppmuntra till att använda munskydd och instruera hur det används, för att man så effektivt som möjligt ska kunna förhindra att epidemin sprids.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har inte utfärdat något nationell rekommendation om användning av munskydd inom utbildningen efter 12.10.2021. De regionala och lokala myndigheterna som har befogenheter att fatta beslut i frågan kan inom sin region eller på lokal nivå med beaktande av den lokala och regionala epidemisituationen ge kompletterande eller mer begränsade rekommendationer, som grundar sig på deras riskanalys och befogenheter. Närmare anvisningar om användningen av munskydd kan därför variera i regionerna. I THL:s uppdaterade rekommendation om användning av munskydd från 30.9.2021 rekommenderas tills vidare att 12 år fyllda använder munskydd i kollektivtrafiken i hela landet. Detta rekommenderas också gällande skoltransporter i fråga om barn och unga som fyllt 12 år.

Det är på arbetsgivarens ansvar att munskydd tas i bruk bland skolornas och läroanstalternas personal, varvid utgångspunkten är att arbetsgivaren ansvarar för anskaffningen av munskydden. Arbetstagaren har i regel skyldighet att använda den skyddsutrustning som arbetsgivaren skaffar åt personalen.

Vid utbildning som ordnas på arbetsplatsen för studerande inom yrkesutbildningen ska man följa de rekommendationer som gäller på arbetsplatsen. 

Texten har redigerats

2.10.2020 gällande grundläggande utbildning för vuxna

27.11.2020 gällande förhöjning av statsandelar

11.1.2021 svaret har uppdaterats så att det motsvarar THL:s rekommendation (årskurserna 6–9, gäller i epidemins accelerations- och spridningsfas, gäller också arbetsgemenskaper)

9.8.2021 svaret har uppdaterat så att det motsvarar bestämmelserna om utbildningens avgiftsfrihet i enlighet med den utvidgade läroplikten.

14.10.2021 för att motsvara UKM:s och THL:s rekommendation från 12.10.2021 som riktar sig till utbildningsanordnare och anordnare av småbarnspedagogik samt till anordnare av gymnasieutbildning, yrkesutbildning, fritt bildningsarbete och grundläggande utbildning för vuxna.

Direkt länk till detta svar: https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/vem-betalar-munskydden-inom-gymnas…

 

Är uppgifter som berör vaccination sekretessbelagd information?

Keywords Coronaviruset Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning

13.8.2021

Information om en enskild individs vaccination är sekretessbelagd information. Bestämmelserna om sekretess ska beaktas också i planeringen och genomförandet av vaccinationerna, så att ingen annan får information att en person har tagit eller låter bli att ta vaccinet, om inte barnet eller den unga själv berättar detta. Hälsovården ansvarar för att hantera hälsorelaterad information. Enskilda individers vaccinationer behandlas inte undervisningen och undervisningsväsendet för inga register över vaccinerade.

En elev och studerande har rätt till undervisning och studier i enlighet med läroplanen. Huruvida en elev eller studerande tar eller låter bli att ta vaccin får inte sätta eleverna och de studerande i en ojämlik ställning. Att ta vaccinet får inte vara en förutsättning för att delta i skolans eller läroanstaltens averksamhet.

Direkt länk till det här svaret: https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/ar-uppgifter-som-beror-vaccination…

Visar 1-10/20