Zooma in på kemi 7–9

Zooma in på kemi 7–9 är en lättläst läromedelsserie som lämpar sig väl för till exempel elever med läs- och skrivsvårigheter. Läromedlen kan användas både i specialundervisning och parallellt med ett annat läromedel. Läromedelsserien täcker innehållet i läroplanen för kemi i årskurserna 7–9 och bildar tillsammans med Zooma in på fysik 7–9 en helhet.

Läromedlen har en luftig layout och varje kapitel har en likadan uppbyggnad. Kapitlet inleds med en helsidesbild som ger en introduktion till kapitlets tema. I bildens övre vänstra hörn finns frågor som hjälper eleven att fokusera på kapitlets innehåll i själva bilden. Stor vikt har lagts vid begrepps- och läsförståelsen. Nya begrepp som är av central betydelse för innehållet finns förklarat bakom qr-koder som finns inne i boken i nära anknytning till den text där begreppet introduceras. I slutet av varje avsnitt finns uppgifter i tre olika kategorier för att underlätta differentiering. I boken finns Visste du att-rutor som ger tilläggsinformation om det aktuella temat för de elever som vill läsa lite mera.

Zooma in på kemi 7–9-serien består av dessa delar:

Zooma in på kemi 7–9, del 1
Zooma in på kemi 7–9, del 2
Zooma in på kemi 7–9, del 3

Zooma in på kemi 7–9 ingår i den lättlästa Zooma in på-läromedelsserien. Zooma in på-seriens webbsida innehåller:

  • information om hur du som lärare kan stödja elever med olika typer av behov i ämnesläsningen
  • färdiga modeller för formativ bedömning
  • information om hur läromedelsserien är uppbyggd och hur du som lärare ska kunna utnyttja de olika delarna i boken på ett mångsidigt sätt.

Zooma in på kemi 7–9, material för läraren

Webbmaterialet till varje kapitel innehåller:
1. Centralt innehåll
2. Undervisningstips och tilläggsinformation
3. Tilläggsexperiment
4. Bildanalysfrågor
5. Facit till uppgifterna
6. Ordförklaringar

Under rubriken Material att ladda ner finns bilagorna insamlade: ordlistor, ordkort och tilläggsmaterial.