Valtakunnallinen ammatillisen koulutuksen opiskelijapalaute

Ajankohtaista

Valtakunnalliset opiskelijapalautetulokset julkaistaan Vipunen.fi -palvelussa perjantaina 1.3.2019 klo 9:00.

Vipunen.fi -webinaari koulutuksen järjestäjille

Vipunen.fi -järjestelmän käytöstä ja opiskelijapalautteiden raportointimahdollisuuksista järjestettiin kaksi samansisältöistä webinaaria koulutuksen järjestäjille:

Valtakunnallinen ammatillisen koulutuksen opiskelijapalaute

Valtakunnallisen ammatillisen koulutuksen opiskelijapalautekyselyn avulla seurataan opiskelijoiden tyytyväisyyttä koulutuksen järjestämiseen ja sen vaikuttavuuteen. Opiskelijapalautetta käytetään kansalliseen ja koulutuksen järjestäjän sisäiseen laadun seurantaan. Palaute otettiin käyttöön 1.7.2018 alkaen.

Keneltä ja milloin kysytään

Palaute kysytään opiskelijoilta, joiden tavoitteena on suorittaa ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto tai näiden tutkintojen osa tai osia. Palautetta ei kysytä opiskelijoilta, jotka suorittavat Valmaa, Telmaa, tutkinnon osia pienempiä kokonaisuuksia tai muuta ammatillista koulutusta, eikä opiskelijoilta, jotka suorittavat tutkinnon tai sen osan/osia menemällä suoraan näyttöön.

Opiskelijat vastaavat kyselyyn kaksi kertaa opintojensa aikana: aloitusvaiheessa, kun henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) on ensimmäisen kerran hyväksytty, ja toisen kerran päättövaiheessa, kun opiskelija on osoittanut HOKSissa tavoitteena olevan tutkinnon taikka tutkinnon osan tai osien suorittamiseksi tarvittavan osaamisen. Päättövaiheessa osaamisen osoittamisen hetki, jonka jälkeen palautekyselyyn vastataan, voi olla näyttö tai sen jälkeen tehtävä esimerkiksi yto-aineiden suoritus opiskelijan HOKSin mukaisesti. Palaute annetaan anonyymisti ja tulokset raportoituvat vasta, kun kohderyhmässä on vähintään viisi vastaajaa.

Valtakunnallisia palautekyselylomakkeita on kolme:

  • Amispalaute, ammatillisen tutkintokoulutuksen aloittaneet
  • Amispalaute, ammatillisen tutkinnon suorittaneet
  • Amispalaute, ammatillisen tutkinnon osan tai osia suorittaneet.

Valtakunnalliset opiskelijapalautetulokset

Valtakunnalliset tulokset raportoituvat tilastomuodossa avoimesti kaikille Vipunen.fi -palvelussa 1.3.2019 alkaen (polussa Ammatillinen koulutus > Opiskelijapalaute). Tulokset esitetään palautekysymyksittäin, tutkinnoittain ja koulutuksen järjestäjittäin.

Tuloksia on saatavissa 1.7.2018 alkaen. Tiedot päivittyvät jokaisen kuukauden 3. päivä kahden kuukauden takaisilla tuloksilla. Tilastokausia on yksi: 1.7.2018 alkaen – uusin kuukausi. Jatkossa Vipusessa on mahdollista tarkastella tuloksia myös tilastovuosi- ja kuukausikohtaisesti.

Koulutuksen järjestäjät ovat voineet lisätä valtakunnallisten kysymysten jatkoksi omia lisäkysymyksiään. Näiden kautta kerätty palaute raportoituu vain koulutuksen järjestäjälle itselleen, ei muille.

Tuloksia hyödynnetään laadunseurannassa ja kehittämisessä

Opiskelijapalautetuloksia hyödyntävät koulutuksen järjestäjät, opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus sekä työelämätoimikunnat laadunseurannassa.

Kaikki palautekysymykset tuottavat tietoa kehittämisen tueksi. Lisäksi osa kysymyksistä vaikuttaa ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteena koulutuksen järjestäjille myönnettävään vaikuttavuusrahoitukseen vuodesta 2020 alkaen. Opiskelijapalautteen käytöstä rahoituslaskennassa on säädetty OKM asetuksessa 415/2018.

Lisätiedot ja neuvonta

Kyselystä ja sen kehittämisestä vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Järjestelmä, jolla palaute annetaan, on nimeltään Arvo – opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelu. Arvo-järjestelmä ei sisällä henkilötietoja.

Lisätiedot ja neuvonta:

 

Opetushallituksen Arvo-järjestelmän neuvonta

Sähköposti
Puhelin 029 533 1025

Valtakunnalliset palautekysymykset

Tietosuojaseloste