Muita selvityksiä

Peruskoulun 5., 7. ja 9. luokan oppilaiden koulukokemukset ja koettu terveys

Raportissa kuvataan, kuinka suomenkielisten koulujen 5., 7. ja 9. luokan oppilaiden koulukokemukset sekä koettu terveys ja oireilu ovat muuttuneet vuodesta 1994 vuoteen 2006. Lisäksi tarkastellaan koulukokemusten taustatekijöitä. Tutkimusaineistona käytettiin WHO-Koululaistutkimuksen yhdistettyä aineistoa vuosilta 1994, 1998, 2002 ja 2006.

Tutkimuksen mukaan peruskoulun 5., 7. ja 9. luokan oppilaiden koulukokemukset ja koettu terveys kehittyivät vuodesta 1994 vuoteen 2006 pääosin myönteiseen suuntaan. Koulun myönteisesti kokeneiden oppilaiden prosenttiosuudet jäivät kuitenkin melko
pieniksi. Tarkasteltavalla aikavälillä myönteistä kehitystä ilmeni erityisesti opettajan ja oppilaan välisessä suhteessa sekä turvallisuuden kokemisessa. Valtaosa oppilaista arvioi terveyttään myönteisesti, mutta oppilaiden oireilu oli yleistä. Viikoittaisten oireiden kokeminen yleistyi koko tarkastelujakson ajan. Koulumenestyksensä hyväksi kokeneet oppilaat kokivat koulun myönteisemmin kuin koulussa huonosti menestyneet oppilaat.

Tutkimuksen tulosten ja muiden suomalaisten tutkimusten perusteella keskeisiksi näkökulmiksi nousevat oppilaiden ja vanhempien osallisuus, oppilaiden vertaissuhteet, turvallisuus kouluissa ja koulukiusaaminen.

Maahanmuuttajaoppilaat ja koulutus

Raportin tarkoituksena on kuvata koulutusta perusopetuksesta työelämään asti. Raportissa kuvataan maahanmuuttajaoppilaiden oppimistuloksia perusopetuksessa, toisen asteen koulutukseen liittyviä hakutoiveita, koulutukseen pääsyä ja läpäisyä sekä joko korkea-asteen koulutukseen tai työelämään siirtymistä. Raportin empiiriset tulokset perustuvat laajoihin ja monipuolisiin aineistoihin. Pääosa aineistoista ja käytetyt rekisteritiedot on kerätty alun perin muihin tarkoituksiin, mistä syystä niiden käyttöön on liittynyt tiettyjä rajoituksia.

Suomessa on kaikkiaan noin 25 000 kouluikäistä maahanmuuttajataustaista lasta ja nuorta. Suurin osa heistä asuu Etelä-Suomen kaupunkimaisissa kunnissa ja erityisesti pääkaupunkiseudulla. Ennusteiden mukaan vuonna 2025 joka viidennen pääkaupunkiseudun koululaisen arvioidaan olevan maahanmuuttajataustainen.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa

Opetushallitus ja Stakes selvittivät vuosiluokkien 1–6 oppilaiden kouluhyvinvointia, terveyspalveluja, kodin ja koulun välistä yhteistyötä sekä terveystiedon opetusta. Kyselyyn vastasi yli 1400 koulua.