Tietokantoja ja tietolähteitä

Tilastoja

Julkishallinnon ja tutkimuslaitosten hankkeita ja tilastoja

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos (ETLA)
Ennusteet-osiosta löytyvät mm. Suhdanne-julkaisun lehdistötiedotteet (myös alueellisia ennusteita). Viime vuosina ETLA on keskittynyt erityisesti kansainvälisen talouden ja Suomen eri toimialojen seurantaan. Talouden ennustamisessa käytetään useita malleja ja laskentajärjestelmiä. Kotimaan talouden ennustamisessa apuna ovat muun muassa ETLAn kokonaistaloudellinen malli, toimialaennustemalli, aluetalouksien ennustemalli sekä kansantalouden pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksien arviointiin soveltuva malli. Kansainvälisen talouden ennusteet tehdään englantilaisella NIGEM-mallilla.

Metsäntutkimuslaitos (Metla)
Vuosittain ilmestyvässä Metsäsektorin suhdannekatsauksessa esitetään ennusteet mm. Suomen metsäteollisuustuotteiden viennille ja hinnoille, raakapuun kysynnälle ja hinnoille, työvoimalle sekä yksityismetsätalouden investoinneille. Ennusteiden lähtökohtana on tärkeimpien vientimaiden talouskehitys.

Palkansaajien tutkimuslaitos
Tutkimuslaitos julkaisee lyhyen aikavälin talousennusteen (seuraaville 1½ - 2 vuodelle) kaksi kertaa vuodessa: maalis- ja syyskuussa. Lisäksi niiden välillä tehdään ennusteen tarkisteita, ja laitoksen tutkijat kommentoivat kuukausittain kotisivuilla ajankohtaista talouskehitystä.

Pellervon taloustutkimus
(PTT)
PTT laatii kaksi kertaa vuodessa lyhyen aikavälin talousennusteen. Ennustekokonaisuus käsittää arvion maailmantalouden kehityksestä, Suomea koskevan kattavan makroennusteen, ennusteen talouskehityksen pääpiirteistä Suomen eri alueilla, yksityiskohtaisen ennusteen maataloudesta ja elintarvikesektorista sekä ennusteen metsäteollisuuden ja metsätalouden kehityksestä. PTT-katsaukset ilmestyvät neljä kertaa vuodessa sisältäen kaksi artikkelinumeroa ja kaksi Suhdannekuva-numeroa.

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto
(SITRA)
Sitra pyrkii ennakoimaan yhteiskunnan muutostarpeita ja tuottamaan niistä tietoa. Sitran ennakointitiimi tarjoaa muutossignaaleja ja trendejä koskevaa materiaalia ja syventää eri teemoja koskevaa ymmärrystä. Tavoitteena on hahmottaa tulevaa niin, että muutosta koskeva ymmärrys saadaan osaksi muuta toimintaa ja ennen kaikkea päätöksentekoa. Lisäksi ennakointi kehittää toimintaansa entistä kansainvälisemmäksi, koska globaalit kehityskulut muokkaavat myös Suomea. Tietokannassa ovat Sitran päättyneet ja käynnissä olevat hankkeet.

Suomen Pankin talousennusteet
Suomen Pankki julkaisee kokonaistaloudellisen ennusteensa Euro & talous -lehden kesäkuussa ja joulukuussa ilmestyvissä Talouden näkymät -numeroissa. Suomen talouteen keskittyvä ennusteraportti laaditaan rahapolitiikka- ja tutkimusosastolla. Raportissa esitellään lisäksi Suomea koskevan ennusteen taustalla olevat Suomen Pankin arviot kansainvälisen talouden tulevasta kehityksestä. Ennusteraportissa tarkastellaan viimeaikaista talouskehitystä sekä kuluvan ja kahden seuraavan kalenterivuoden näkymiä.

Taloudellinen tiedotustoimisto (TAT)
Taloudellinen tiedotustoimisto vastaa elinkeinoelämän koulutus- ja uravalintoja tukevasta viestinnästä. Tiedotustoimisto seuraa yritysten toimintaympäristössä ja nuorten asenteissa tapahtuvia muutoksia. Sivujen kautta on tilattavissa myös monenlaista työelämää koskevaa aineistoa.

TEKES
Tekes on yritysten ja tutkimuslaitosten haastavien tutkimus- ja tuotekehitysprojektien rahoittaja ja aktivoija. Tekes auttaa yrityksiä muuttamaan kehittämiskelpoisen idean liiketoiminnaksi tarjoamalla rahoitusta ja asiantuntijapalveluja. Toiminnallaan Tekes edistää yritysten kansainvälistä kilpailukykyä, kasvattaa tuotantoa ja vientiä ja luo perustaa työllisyydelle ja yhteiskunnan hyvinvoinnille.

Tutkimus- ja innovaationeuvosto
Valtioneuvoston asettaman neuvoston tehtävänä on valtioneuvoston ja sen ministeriöiden apuna seurata ja arvioida tieteen, teknologian ja innovaatiotoiminnan kotimaista ja kansainvälistä kehitystä. Myös keskeisten tiede-, teknologia- ja innovaatiopolitiikan ja niiden edellyttämien henkisten voimavarojen kehittämiseen liittyvien kysymysten käsittely ja valtioneuvostolle näitä koskevien ehdotusten ja suunnitelmien valmistelu kuuluu sen tehtäviin.

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM)
TEMin Toimialapalvelu on julkaissut toimialaraportteja loppuvuodesta 2013 muun muassa seuraavilta toimialoilta (vaatii käyttäjäksi rekisteröitymistä): matkailu, kaivosteollisuus, luovat alat, uusiutuva energia. Työllisyyskatsaus on TEMin kuukausittain Työnvälitystilaston pohjalta laatima katsaus työttömyyden, avoimien työpaikkojen ja työvoimapoliittisten toimenpiteiden viimeaikaisesta kehityksestä

Valtioneuvoston kanslia ja Tilastokeskus
Findikaattori.fi-sivuilla on ajantasaista tietoa yhteiskunnan keskeisistä ilmiöistä indikaattoreiden muodossa. Indikaattori kertoo ilmiöstä tilastokuvion, taulukon ja analyysitekstin avulla. Palvelun ovat toteuttaneet Tilastokeskus ja valtioneuvoston kanslia yhteistyössä eri tiedontuottajien kanssa.

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT)
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus on soveltavan taloudellisen tutkimuksen asiantuntijayksikkö, joka tuottaa tutkimustietoa talouspoliittisen päätöksenteon ja sen vaihtoehtoja koskevan keskustelun tueksi. Keskeisiä VATT:n asiakasorganisaatioita ovat valtiovarainministeriö, valtioneuvoston kanslia ja muut ministeriöt.

Valtiovarainministeriö (VM)
Valtiovarainministeriö julkaisee säännöllisesti toimialaansa liittyvää aineistoa, kuten katsauksia taloustilanteesta ja laajempia taloudellisia katsauksia.

VTT
Teknologian arviointi ja ennakointi on VTT:n tutkimusteema, jonka tavoitteena on edistää korkealaatuisen ja monipuolisen teknologian ennakointi- ja arviointitiedon tuottamista. Sivuilta löytyy tietoa käynnissä olevista ja päättyneistä hankkeista.

Yliopistojen tutkimus

Aalto-yliopisto/Perustieteiden korkeakoulu

Aalto-yliopisto/Insinööritieteiden korkeakoulu


Aalto-yliopisto/Kemian tekniikan korkeakoulu

Aalto-yliopisto/Sähkötekniikan korkeakoulu

Aalto-yliopisto
Aalto - tekniikan korkeakoulujen tutkimusrekisteri
(vuoteen 2016 asti)

Aalto-yliopisto/Kauppakorkeakoulu

Aalto-yliopisto/Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu


Helsingin yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopiston tutkimustietokannasta, SoleCRIS, löytyy tietoa yliopiston asiantuntijoista, heidän julkaisuistaan, hankkeista ja asiantuntijatehtävistä.

Jyväskylän yliopisto
Sivuilla tietoa väitöstiedotteista, opinnäytetöistä ja julkaisuista. Jyväskylän yliopiston tutkimus- ja julkaisutietojärjestelmä Tutkasta voi hakea tietoa asiantuntijoista tai yliopistossa tehtävästä tutkimuksesta.

Lapin yliopisto
Lapin korkeakoulukirjasto. Ei varsinainen tutkimustietokanta.

Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Eri osastojen ja tutkimusinstituuttien esittelyt. Julkaisuluettelot. Ei varsinainen tutkimustietokanta.

Maanpuolustuskorkeakoulu
Sivuilla on tietoa Maanpuolustuskorkeakoulussa harjoitettavasta tutkimuksesta.

Oulun yliopisto

Svenska Handelshögskolan
Tutkimustietokanta, josta voi hakea asiantuntijoita, julkaisuja tai projekteja hakusanojen avulla.

Taideyliopisto
Taiteen tutkimusta, taiteellista ja taidepedagogista tutkimusta sekä kehittämistyötä kuvataiteen, musiikin, teatterin sekä tanssin ja muiden esittävien taiteiden aloilla.

Tampereen teknillinen yliopisto
Laitosten tutkimusprojektien esittely, asiantuntijarekisterit yms.

Tampereen yliopisto
Tietokanta, josta voi hakea asiantuntijoita, hankkeita ja julkaisuja erilaisilla hakuehdoilla.

Turun yliopisto/Turun kauppakorkeakoulu

Turun yliopisto
Tutkimusta tiedekunnissa ja erillisissä laitoksissa.

Vaasan yliopisto
SoleCRIS-tutkimustietokannasta löytyvät kaikki yliopiston julkisrahoitteiset hankkeet, asiantuntijat, heidän julkaisunsa ja asiantuntijatehtävänsä.

Åbo Akademi
Sivuilla on tietoa Åbo Akademin tutkimustoiminnasta.