Alue-ennakointi

Alueellisen ennakoinnin tavoitteena on tarjota lähtökohtia alueiden, kuntien ja paikallisyhteisöjen strategiselle ja toimenpidesuunnittelulle ja näin tehostaa suunnittelua. Alueellinen ennakointi on ennakoinnin peruselementtien - tulevaisuutta koskevan tiedon hankinnan, osallistumisen, verkostoitumisen, vision laatimisen ja toiminnan - soveltamista rajatulla alueella, jossa läheisyys on keskeinen tekijä.

Alueellisia ennakointisivustoja

Alueviranomaiset

Valtion aluehallinnon virastot, aluehallintovirastot (AVI) ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) aloittivat toimintansa 1.1.2010. Niiden toimialaan kuuluu muun muassa opetustoimeen, koulutukseen ja osaamiseen liittyviä ennakointitehtäviä. Kaikkien 15 ELY-keskusten alueella tehdään kolme kertaa vuodessa (tammi-, touko- ja syyskuussa) ns. Ammattibarometri. Sen tietoja voidaan hyödyntää esim. työnvälityksessä, ammatinvalinnanohjauksessa, tietopalvelussa, ammatillisen koulutuksen suunnittelussa ja työmarkkinaennusteiden laadinnassa.

Maakuntien liitot

Maakuntien liitot vastaavat pitkän aikavälin koulutustarpeiden ennakoinnista yhteistyössä muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa. Maakuntien liittojen yhteiseltä etusivulta löytyvät linkit maakuntien omille sivuille. Niiltä löytyy muun muassa aluekehittämisstrategioita ja maakuntasuunnitelmia

Kauppakamarit

Kauppakamariryhmä vahvistaa yritysten toimintaedellytyksiä Suomen kaikissa osissa ja parantaa siten Suomen kilpailukykyä. Kauppakamarit vaikuttavat alue- ja liikennepolitiikkaan ja osaavan työvoiman saatavuuteen ja koulutuskysymyksiin.

Ammatillisen koulutuksen järjestäjiä

Ohessa on lista ammatillisen koulutuksen järjestäjistä, joista useat tekevät ennakointityötä.