Ennakointikirjallisuutta

Oheiseen luetteloon on koottu tietoja pääosin 2000-luvulla julkaistusta ennakointiaiheisesta kirjallisuudesta. Julkaisut ovat nimikkeidensä mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y

A

Aikuiskoulutuksen mitoitusselvitystyöryhmän väliraportti; Maakuntien koulutusrakenne 2017. Opetusministeriö, 2005.

Ammatillisten tutkintojen asemointiryhmän muistio.
Opetusministeriö, 2005. (Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2005:28. ISSN 1458-8102, ISBN 952-485-017-6 (nid.), 952-485-018-4)

Autoalan koulutuksen kehittämistarpeiden selvittäminen. Selvityksessä tuli selvittää muun ohessa työssäoppimispaikkojen ja koulutuksen järjestäjän tiloissa toteutettavan autoalan koulutuksen laitteita ja pedagogisia järjestelyjä sekä arvioida niiden toimivuutta. Myös alan laadunhallintaan tuli kiinnittää huomiota. Raportit ja selvitykset 2011/24. Opetushallitus. (6.3.2012)

Huhtala, Mikko: Auto-, kuljetus- ja ilmailualan koulutuksen laadullinen ennakointi. Auto-, kuljetus- ja ilmailualan koulutuksen laadullinen ennakointiselvitys muodostaa ennakointiaineistojen ja asiantuntijafoorumien avulla osaamistavoitteita sekä antaa ehdotukset koulutussisällöistä ja uudistustarpeista auto-, kuljetus- ja ilmailualan koulutusasteille. Opetushallitus. Raportit ja selvitykset 2013:10.

Huhtala, Mikko: Auto- ja kuljetusalan laadullinen ennakointi. Auto- ja kuljetusalan koulutustoimikunta. 2012. Liite 1 (Autoalan aineistomatriisi) ja liite 2 (Kuljetusalan aineistomatriisi).

B

C

21st Century learning environments, Paris, France: OECD, 2006. - 107 s.
ISBN 92-64-00648-6.

Complexity as a Sensemaking Framework.Mika Aaltonen, Theodor Barth, John L. Casti, Eve Mitleton-Kelly & T. Irene Sanders.(TUTU-julkaisuja 4/2005; ISBN 951-564-286-8)

D

Democracy and futures / eds.: Mika Mannermaa, Jim Dator, Paula Tiihonen
Parliament of Finland, Committee for the Future, Helsinki 2006, ISBN 951-53-2885-3 (nid.), ISBN 951-53-2886-1


Digi-ihminen - Arvioita kansalaisen toiminnasta ja palveluista digitaalisessa tietoyhteiskunnassa vuosina 2007 ja 2015
Helsinki: Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus: Yleisradio. Espoo: Nokia, 2006. TIEKE tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n julkaisusarja 21, ISSN 1459-6490

E

Education, training and the economy - preparing young people for a changing labour market / Nematollah Azizi, Johanna Lasonen
Jyväskylä: Institute for Educational Research, University of Jyväskylä, 2006

Education trends in perspective: Analysis of the world education indicators. 2005 edition Paris, France: OECD/Unesco Institute for Statistics, 2005.

Ekotehokas yhteiskunta ja hyvintointia edistävä elinympäristö - Toimintaympäristön muutoksista johtuvat haasteet ja keskeisten haasteiden ratkaisumahdollisuudet. Ympäristöministeriön tulevaisuuskatsaus. Ympäristöministeriö 2006.

Kilpelä, Anna: Elintarvikealan tulevaisuuden osaamistarpeet. Helsingin yliopisto. Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta. 2012

Suur-Uski, Päivi, Mikkonen, Irmeli & Laitila, Päivi: Energia-alan osaamistarpeiden laadullinen ennakointi. Motiva. 2012.

Ennakoiden kohti kestävää maataloutta - ympäristöteknologian tulevaisuuden mahdollisuudet maataloudessa vuoteen 2025
Rikkonen P, Aakkula J, Grönroos J, Haapala H, Manni J, Pyykkönen S & Tapio P.
MTT:n selvityksiä 116/2006, ISBN 952-487-032-0 (nid.), ISBN 952-487-033-9 (pdf), ISSN 1458-509X (nid.), ISSN 1458-5103 (pdf).

Pohjakallio, Maija: Ennakointiselvitys metsäteollisuuden ja kemianteollisuuden laadullisista osaamistarpeista. Katme Consulting. 2012.

Esiselvitys aikuiskoulutuksen ennakointimallista. Samuli Leveälahti, Hannele Savioja, Ilpo Hanhijoki ja Jenna Nieminen. Raportit ja selvitykset 2015/1. Opetushallitus.

Euroopan sosiaalirahaston tavoite 3 -ohjelman toimintalinja 1: työvoiman kysynnän hyödyntäminen ja työllistyvyyden edistäminen: väliarvioinnin loppuraportti / Kari Itkonen, Raija Lääperi
Helsinki: Työministeriö, 2004 (Edita) (Sarja ESR-arvioinnit, ISSN 1459-6695; 9/04)

EXPERTISE AS BUSINESS, Long-term development and future prospects of knowledge-intensive business services (KIBS)/Marja Toivonen
Espoo:Helsinki University of Technology, Laboratory of Industrial Management, Doctoral dissertation series 2004/2.

F

FinnSight 2015 - Tieteen, teknologian ja yhteiskunnan näkymät
Suomen Akatemia ja Tekes, FinnSight 2015 -paneelien raportit, 2006, ISBN 951-715-610-3.

Forecasting for Welfare. Forecasting in the Design of Education for the Occupations of the Social Sector: The Challenge of Structural Contingencies. Social Work Education in Europe - Towards a Stronger Research-Orientation./Vuorensyrjä Matti
Workshop papers. Magdeburg: Hochschule Magdeburg-Stendal. 2004.

G

Getting to work on lifelong learning: Policy, practice & partnership. Summary conference report Thessaloniki: Cedefop, 2004.

Taipale-Lehto, Ulla & Bergman, Timo: Graafisen teollisuuden osaamistarveraportti. Opetushallitus toteutti Graafisen teollisuuden osaamistarpeiden ennakointihankkeen, jossa ennakointiryhmä tuotti alaa koskevia vaihtoehtoisia skenaarioita ja johti niistä tulevaisuuden osaamistarpeita sekä toimenpide-ehdotuksia alan koulutuksen kehittämiseksi. Opetushallitus. Raportit ja selvitykset 2013:13.

Guidance policies in the knowledge society. Trends, challenges and responses across Europe. A Cedefop synthesis report Thessaloniki: Cedefop, 2004 (Cedefop Panorama series, ISSN 1562-6180; 85)

H

Heikoista signaaleista vahva tulevaisuus / Mannermaa, Mika
Helsinki: Werner Söderström Osakeyhtiö, 2004

I

Identifying skill needs for the future.From research to policy and practice / Susanne Liane Schmidt ... [et al.](eds.) European Centre for the Development of Vocational Training.
Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 2004. CEDEFOP reference series 52 ISSN 1608-7089, ISBN: 92-896-0270-8

Identification of skill needs. Projects and actions for Greece - a review
Thessaloniki/ Karasiotiou, Pavlina. Cedefop, 2004 (Cedefop Panorama series, ISSN 1562-6180; 84

Ihmiskoneen tulevaisuus / Timo Airaksinen
Porvoo: WSOYpro, 2006. - 326 s.
ISBN 951-0-31142-1.

Väyrynen, Ville: Ilmailualan laadullisen ennakoinnin selvitys. Loppuraportti. Finnair Flight Academy Oy, Technical Training. 2012.

K

2000-luvun kasvupolitiikan haasteet. Miten Suomi selviää ikääntymisestä ja kansainvälisen kilpailun kiristymisestä?
Valtiovarainmisteriö, Kansantalousosasto 2004, Julkaisuja 1/2004. (ISSN 1459-3394, ISBN 951-804-438-4).

Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia 2007 – 2015. Uudistuva, ihmisläheinen ja kilpailykykyinen Suomi"
Helsinki, Valtioneuvosto 2006.

Kansallinen viljastrategia 2006 - 2015
Maa- ja metsätalousministeriö 10/2006, ISBN 952-453-288-3, ISSN 1238-2531.

Kasvatus- ja opetusalan täydennyskoulutuksen strategia: Valtakunnallinen opettajankoulutuksen ja kasvatustieteiden tutkintojen kehittämisprojekti 22.11.2005 Helsinki: Helsingin yliopisto/Käyttäytymistieteellinen tiedekunta/VOKKE, 2006. - 24 s. Myös Internetissä (pdf).

Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan tulevaisuuskatsaus 2006
Kauppa- ja teollisuusministeriö 2006.

Kenelle arvoketju hymyilee
? Koneteollisuus globaalissa kilpailussa. Kirja liittyy Sitran Koneteollisuuden kasvuohjelmaan. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA). Sitra 297/2012. Koneteollisuuden suhteellinen asema on parantunut ja se selviää muita pääaloja paremmin meneillään olevasta myllerryksestä. Suomella on hyvät mahdollisuudet kuulua koneteollisuuden menestyjiin. (19.3.2012)

Taipale-Lehto, Ulla ym.: Kiinteistö- ja rakentamisalan osaamistarveraportti. Kiinteistö- ja rakentamisalan osaamistarveraportti on tuotettu osana Opetushallituksessa toteutettavaa ESR-rahoitteista Valtakunnallinen ammatillisten osaamistarpeiden ennakointi (VOSE) -hanketta. Opetushallitus. Raportit ja selvitykset 2011:23.

Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos – Suomen koneteollisuus maailmantaloudessa. Raportissa tarkastellaan globaalitalouden muutosten vaikutusta maiden, toimialojen ja yritysten kilpailukykyyn. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos. (27.2.2012).

Kirjastopalvelut kaikilla mausteilla: Palvelutuotannon tila, tarpeet ja tulevaisuuden linjauksia / Rami Heinisuo, Sanna Koskela, Reetta Saine Helsinki: Opetusministeriö. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto, 2004 (Opetusministeriön julkaisuja, ISSN 1458-8110)

Kohti hyvinvoivaa ja kilpailukykyistä yhteiskuntaa: kansallisen ennakointiverkoston näkemyksiä Suomen tulevaisuudesta / Timo Hämäläinen. Helsinki: Sitra, 2006. - 43 s. ISBN 951-563-530-6.

Hernesniemi, Hannu: Kone-ja metallialan koulutuksen laadullinen ennakointi. Etlatieto Oy. 2012.

Ahonen, Erkki & Hakala, Keijo: Korjausrakentamisen alojen osaamisen selvitys. Hämeen ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu. 2013.

Koulutus ja tutkimus 2007-2012. Alustava laskelma koulutustarjonnan tavoitteista vuodelle 2012. Helsinki: Opetusministeriö, 2007. - 93 s. ISBN 978-952-485-360-6 (Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä, ISSN 1458-8102; 2007:26).

Koulutus ja työvoiman kysyntä 2015: Valtakunnallisia ja alueellisia laskelmia / Ilpo Hanhijoki, Seppo Kantola, Mervi Karikorpi, Jukka Katajisto, Matti Kimari, Hannele Savioja Helsinki: Opetushallitus, 2004.

Koulutus- ja työvoiman kysyntä 2025 - Ennakointituloksia tulevaisuuden työpaikoista ja koulutustarpeista (2012)

Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet / Samuli Leveälahti,
Helsinki: Opetushallitus, ESR, 2006 (Moniste, ISSN 1237-6590; 4/2006)

Koulutus - Työvoima: Helsingin seutu 2015 / Monten, Seppo.
Helsingin kaupungin tietokeskus Helsinki, 2005 (Tutkimuksia, ISSN 1455-724X; 2005/3)

Kunta-alan eläkepoistuma 2006–2020 / Tuomo Halmeenmäki.
Helsinki:Kuntien eläkevakuutus, 2005. Kuntien eläkevakuutuksen monisteita 1/2005.

Herranen, Kaisa & Karttunen Sari: Kuvataidealan osaamistarpeet tulevaisuudessa. Olemassa oleviin aineistoihin pohjautuva kuvaus sekä ehdotus laadullisen ennakoinnin kehittämisestä. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle 15.6.2012. Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore. Kesäkuu 2012.

L

Puoskari, Tuula & Simi, Hannu: Laadullinen ennakointi taideteollisuusalalla. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Kesäkuu 2012.

Lapin matkailun lähitulevaisuus 2010 - 2015 - 2020 / Helena Kairamo
Rovaniemi, Pro gradu -työ: Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, sosiologia 2006.

Rajander-Juusti, Ritva: Liiketalousalan osaamistarveselvitys. Kaupan, yrittäjyyden, liiketalouden ja hallinnon sekä finanssialan koulutuksen kehittämistarpeisiin laadittu osaamistarveselvitys olemassa olevan ennakointitiedon pohjalta. Selvitystyön raportti Opetushallitukselle. Serenitas Consulting Oy. Toukokuu 2012.

Luonnonvara- ja ympäristöalan ammatillisen peruskoulutuksen kehittämisohjelma
Helsinki 2005. Opetushallitus, moniste 14/2005, ISBN 952-13-2487-2 (nid.) ISBN 952-13-2488-0 (pdf) ISSN 1237-6590.

Luonto- ympäristöalan osaamistarveselvitys / Suvi Salmela
Helsinki 2005. Opetushallitus, moniste 27/2005, ISBN 952-13-2668-9 (nid.) ISBN 952-13-2669-7 (pdf) ISSN 1237-6590.

MATKA2020 - Matkailukoulutuksen määrällinen ja laadullinen ennakointi
Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu / Kristiina Havas, Kristiina Jaakonaho, Pekka Rantanen & Kristian Sievers
Helsinki: HAAGA Tutkimuksia 2, 2006. ISBN-10: 951-865-113-2 (pdf) ISBN-13: 978-951-865-113-3 (pdf)

Uola, Kirsi: Merenkulkualan koulutuksen laadullinen ennakointi. Satakunnan ammattikorkeakoulu. 2012.

Metsäkoneenkuljettajaopiskelijoiden opintojen keskeyttäminen ja valmistumisen jälkeinen sijoittuminen / Jaakko Kittamaa
Helsinki: Opetushallitus, 2005 Sarja (osa): (Moniste / Opetushallitus, ISSN 1237-6590; 2005, 28 (nid.), ISBN 952-13-2671-9

Monikanavaisen viestinnän osaamistarpeet. Laadullisen ennakoinnin lisäselvitys. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä. 10/2013.

Hurtig, L. (toim.) & Kontiokoski, P. & Pälli, P. (toim.) & Rekilä, K. (toim.) & Välimäki, I.: Monipalvelut kiinteistö- ja kotityöpalvelualalla – laadullisen ennakoinnin selvitystyö. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä. 2013.

Muusikko eilen, tänään ja huomenna – Näkökulmia musiikkialan osaamistarpeisiin. Musiikkialan toimintaympäristöt ja osaamistarve - loppuraportti on ilmestynyt. Raportin päätoteuttaja on ollut Sibelius-Akatemia, ja yhteistyökumppaneina ovat olleet Metropolia Ammattikorkeakoulu, Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore ja Suomen konservatorioliitto. Sibelius-Akatemian toteuttamassa hankkeessa on selvitetty musiikkialan toimintaympäristöjen muutoksia ja näistä johtuvia tulevaisuuden osaamistarpeita.

Muutoksen ennakointia ja hallintaa kysyntälähtöisellä aikuiskoulutuksella - Viiden ministeriön virkamiesryhmän muistio työ- ja koulutusasiainneuvostolle
Opetusministeriö 2006.

Muuttuva korkeakoulu: Turun kauppakorkeakoulun opettajien tulevaisuudenkuvat Turku / Rubin, Anita. Turun kauppakorkeakoulu, 2006. - 128 s. ISBN 951-564-388-0 (Kekustelua ja raportteja, ISSN 0357-4687; 4:2006).

N


Nuotta 2015: Nuorisoalan koulutustoimikunnan alaisen koulutuksen tarveselvitys / Keijo Mäkelä,
Helsinki: Opetushallitus, 2006 (Moniste, ISSN 1237-6590; 8)

Kouvo, Anne & Kaunismaa, Pekka: Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinnon ja lasten- ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinnon osaaminen ja profiili. Humanistinen ammattikorkeakoulu. 2013.

Juote, Atso & Anttila, Markus: Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon osaamistarpeiden ennakointi vuosille 2015 - 2020. Osaamistarpeiden selvitys toteutettiin laajana koko koulutusalan yhteistyönä. Tietoja kerättiin alan koulutusta antavilta opettajilta, järjestäviltä oppilaitoksilta että alan työpaikoilta kyselyin, haastatteluin ja tulevaisuusdialogin avulla. Opetushallitus, Moniste 15/2007.

O

Nissinen, Kari & Välijärvi, Jouni: Opettaja- ja opettajankoulutustarpeiden ennakoinnin tuloksia. Raportissa esitetään laskelmat, joilla ennakoidaan vuoden 2025 opettajatarvetta maassamme ja arvioidaan tämän opettajatarpeen tyydyttämisen vaatimaa opettajankoulutuksen volyymiä. Ennakointi kattaa peruskoulun ja lukion sekä ammatillisen toisen asteen koulutuksen opettajatarpeen. Raportissa tarkastellaan myös tämänkaltaiseen ennakointityöhön liittyviä ongelmakohtia ja kehittämistarpeita. Jyväskylän yliopisto 2011.

Opetusministeriön hallinnonalan tulevaisuuskatsaus
Opetusministeriö 2006.

Oppimisympäristöjen tulevaisuus. Tutkimuksen ja yhteiskunnan haasteita. / Hietanen Olli, Rubin Anita.
Tutu-julkaisuja 4/2004. Tulevaisuuden tutkimuskeskus.

Osaamistarpeen ennakointijärjestelmä. Education Intelligence System (EIS)
Pirjo Ståhle & Sten Ståhle / Elinkeinoelämän keskusliiton Tulevaisuusluotain-hankkeen neljäs raportti. 2006.

Vieno, Atte, Inkinen, Alina, Vehmaskoski, Teemu & Nokso-Koivisto, Aleksis: Osaamistarpeet kiinteistö- ja rakentamisalalla. Laadullisten ennakointihankkeiden yhteenveto. Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus rs. ja Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. 2012.

Osaava, avautuva ja uudistuva Suomi. Suomi maailmantaloudessa -selvityksen loppuraportti Helsinki, Valtioneuvoston kanslia, 2004. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja, 19/2004; ISBN: 952-5354-61-X .

P

Paperiteollisuuden perustutkinnon osaamis- ja uudistamistarpeet 2015-2020 - loppuraportti ennakointitutkimuksesta / Marja-Liisa Vesterinen, Ullamaija Kauppinen, Maria Lankoski
Helsinki: Opetushallitus ja Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä, 2007.

Paperiteollisuus - Toimialan tilanne ja tulevaisuuden haasteet
Paperiteollisuuden tulevaisuustyöryhmän raportti, Metsäteollisuus ry & Paperiliitto ry 2006.Peliteollisuuden osaamistarveraportti (2015)

Personalising education: Schooling for tomorrow
Paris, France: OECD/CERI, 2006. - 126 s.
ISBN 92-64-03659-8.

Peliteollisuuden osaamistarveraportti (2015)

Herranen, Kaisa, Houni, Pia & Karttunen, Sari: ”Pitäisi laajentaa työalaansa”. Kuvataiteilijan ammattirooli ja osaamistarpeet tulevaisuuden työelämässä. Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö, Cupore. 2013.

Prognostisering av behovet av yrkesskolutbildning - Slutrapport = Ammatillisten koulutustarpeiden ennakointi - Loppuraportti / Pekka Kauppinen, översättning från finska = ruotsinnos: Annica Törmä
Vasa : Österbottens förbund, 2006 (Österbottens förbunds publikationer, ISSN 1238-0822).

Puutarha-alan osaamistarveselvitys / Mikko Rahtola
Helsinki: Opetushallitus, 2007 (Moniste 13/2007. ISBN 978-952-13-3294-4 (nid.), ISBN 978-952-13-3295-1 (pdf), ISSN 1237-6590).

R

Romanikielinen opettajankoulutustarve: Opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen ennakointihankkeen Selvitys 6
Päivi Majaniemi, Eine Lillberg
Helsinki: Opetushallitus, 2000

Ruokaketjun osaamistarpeet tulevaisuudessa (2016)

S

Seuraavat sata vuotta: Aikamatka maailmaan ja Suomeen 1907-2107 / Petri Rouvinen, Pentti Vartia, Pekka Ylä-Anttila Helsinki: Taloustieto Oy, 2007. - 124 s. ISBN 978-951-628-453-1.

Selvitys keskeisistä tulevaisuuden muutostekijöistä (2011)

Laakko, Marika: Sisustusalan ja työelämän vastaavuus – miten koulutukset vastaavat odotuksiin ja tarpeisiin. Laadullisen osaamisen ennakointiselvitys Opetushallituksen taideteollisuusalan koulutustoimikunnalle. Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ry ja sen alajärjestö Sisustusarkkitehdit SIO. 1/2013.

Skills upgrading: New policy perspectives
Paris, France: OECD, 2006. - 313 s.
ISBN 92-64-01250-8.

Supranational regimes and national education policies: Encountering challenge / Johanna Kallo, Risto Rinne (Eds.)
Turku: Suomen Kasvatustieteellinen Seura, 2006 (Kasvatusalan tutkimuksia, ISSN 1458-1094; 24).

Summaries of the evaluation reports on the strategic priorities and on the five horizontal themes defined in the ESF policy frame of reference: Information society, equal opportunities, sustainable development, local partnership and anticipation
Helsinki: Työministeriö, Euroopan sosiaalirahasto, 2004 (ESR arviointi -sarja, ISSN 1459-6695; 6/2004)

Suomalainen teknillinen korkeakoulutus ja toimintaympäristön muutos vuoteen 2015/Kati Korhonen-Yrjänheikki
Espoo: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK, 2004

Suomen matkailustrategia vuoteen 2020 & Toimenpideohjelma vuosille 2007–2013
Valtakunnallinen matkailustrategiatyöryhmä / kauppa- ja teollisuusministeriö, Julkaisuja 21/2006, ISBN 951-739-005-4, ISSN 1459-9376.

Suomen menestyksen eväät – Tiekartta tulevaisuuteen.Elinkeinoelämän Valtuuskunta, EVA/Tapani Ruokanen. (ISBN 951-628-415-9)
Taloustieto Oy, Yliopistopaino 2004.

Suomen metsiin perustuva hyvinvointi 2015 - Katsaus Suomen metsäalan kehitykseen ja tulevaisuuden vaihtoehtoihin
Lauri Hetemäki, Pertti Harstela, Jari Hynynen, Hannu Ilvesniemi ja Jussi Uusivuori (toim.)
Metsäntutkimuslaitos, Metlan työraportteja 26, 2006. ISBN-13: 978-951-40-2001-8 (pdf), ISBN-10: 951-40-2001-4 (pdf), ISSN 1795-150X

Suomi innovaatiotoiminnan kärkimaaksi. Innovaatio-ohjelma: Kilpailukykyinen innovaatioympäristö - kehittämisohjelman loppuraportti
Helsinki: Sitra, 2005. (ISBN 951-563-499-7 (nid.), ISBN, 951-563-500-4 (pdf)).

Supranational regimes and national education policies: Encountering challenge / Johanna Kallo, Risto Rinne (Eds.) Turku: Suomen Kasvatustieteellinen Seura, 2006. - 377 s. ISBN 952-5401-23-5 (Kasvatusalan tutkimuksia, ISSN 1458-1094; 24).

Systems, institutional frameworks and processes for early identification of skill needs / Olga Strietska-Ilina, Manfred Tessaring (eds.)
Luxembourg: Office of Official Publications of the European Communities, 2007. (CEDEFOP panorama series, ISSN 1562-6180;135. ISBN 92-896-0391-7.

T

Oinaala, Anu: Teatteri-, tanssi- ja sirkusalojen osaamistarveselvitys. Cupore. Kesäkuu 2013.

Lahti, Virpi (toim.) & Boncamper, Irma & Liesvirta, Ülle & Puoskari, Tuula & Sirviö, Soili & Lehtonen, Sari: Ammattitaito on aina muodissa. Työelämä tarvitsee osaavia tekijöitä. Tekstiili- ja vaatetusalan koulutusselvitys. Opetushallitus. Raportit ja selvitykset 2012:16.

Boncamper, Irma: Tekstiili- ja vaatetusalan laadullisen ennakoinnin selvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Koulutuskeskus Sedu, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Savon ammatti- ja aikuisopiston ja Helsingin palvelualojen oppilaitos. Kesäkuu 2012.

Tekstiili- ja vaatetusalan osaamistarpeiden ennakointi 2007 / Anne Aksentjev, Simo Maanpää, Satu Pakarinen, Eija Piepponen
Helsinki: Opetushallitus ja Turun ammatti-instituutti, 2007.

Rainio, Timo: Teollisen tuotannon muutosten vaikutus ammattitaitovaatimuksiin tuotevalmistuksessa. 2013.

Think scenarios, rethink education / Organisation for Economic Co-operation and Development, Centre for Educational Research and Innovation. Schooling for tomorrow
Paris, OECD, 2006. - 200 s. ISBN 9, 2-64-02363-1. Executive Summary on the Internet

Tiede, teknologia, innovaatiot / Tiede- ja teknologianeuvosto TTN Helsinki: Valtion tiede- ja teknologianeuvosto, 2006. - 75 s. ISBN 952-485-189-X.

Järvinen, Jari, Vataja, Ilkka & Tuominen, Tommi: Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle 2012.

Siltanen, Marja & Järvenkylä-Niemi, Leena: Tietojenkäsittelyn perustutkinto, datanomi osaamistarvekartoitus vuosille 2015 - 2020 -loppuraportti. Opetushallitus, Tampereen ammattiopisto, Tampereen kauppaoppilaitos 2007.

Towards European skill needs forecasting / Alena Zukersteinova, Olga Strietska-Ilina (eds.)
Luxembourg: Office of Official Publications of the European Communities, 2007. (CEDEFOP panorama series, ISSN 1562-6180;137. ISBN 978-92-896-0479-6.

Trender och prognoser 2005: befolkningen, utbildningen, arbetsmarknaden med sikte på år 2020
Sto,, ckholm: Statistiska centralbyrån, 2005. ISSN 1653-4085, ISBN 91-618-1295-1.

Trends and skill needs in tourism / Olga Strietska-Ilina, Manfred , Tessaring
Thessaloniki: Ced, efop, 2005. Cedefop Panorama series, ISSN 1562-6180; 115.

Tulevaisuuden elinvoimainen Suomi: tieto- ja viestintätekniikka & tuottavuus. Tietoyhteiskuntaneuvoston raportti hallitukselle
Helsinki, Valtio, neuvoston kanslia 2006.

Tulevaisuus haastaa osaajat - Kone- ja metallituoteteollisuuden näkemyksiä alan kehittämistarpeista Suomessa ja maailmalla vuoteen 2020
KOMEE2020 -hankkeen väliraportti / Sami Leppimäki ja Tarja Meristö. Teknologiateollisuus ry, 27.2.2007. ISBN 978-951-817-931-6.

Tulevaisuuskatsaus vuoteen 2015, maa- ja metsätalousministeriön toimiala
Maa- ja metsätalousministeriö 2006.

Tulevaisuusluotain - Verkostoitumisesta voimaa osaamiseen Loppuraportti. Elinkeinoelämän keskusliitto EK 18.10.2006.

Ylä-Anttila, Pekka: Tuotanto globalisoituu, osaamistarpeet muuttuvat. Sähkö-, elektroniikka- ja tietotekniikka-ala. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA. 2012.

Paasonen, Jyri & Paasonen, Laura: Tutkimus yksityisen turvallisuusalan koulutusjärjestelmästä. Laurea-ammattikorkeakoulu. 2012.

Työssä olevien työvoimakoulutus osana proaktiivista työvoimapolitiikkaa: Kartoitus työssä olevien työvoimakoulutuksen muodoista, sisällöstä ja mahdollisuuksista
Helsinki: Työministeriö, 2004 (Työministeriö, Työpoliittinen tutkimus, ISSN 0787-9458; 255)

U

Uudistuva, ihmisläheinen ja kilpailukykyinen Suomi: Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia 2007-2015 / Tietoyhteiskuntaohjelma Helsinki: Valtioneuvoston kanslia, 2006. - 57 s. ISBN 952-5631-09-5.

Uuteen käyttäjälähtöiseen ja innovatiiviseen liikennepolitiikkaan. Uuteen arjen tietoyhteiskuntaan
Liikenne- ja viestintäministeriö 2006.

V

Valppaus on valttia: heikot signaalit löytyvät läheltä / Sissi Silvan
Helsinki, Talentum 2006.

Vanhuspalveluiden osaamistarveraportti (2014)

Valtioneuvoston ennakoitiverkosto: Toimintaympäristökuvaus ministeriöiden tulevaisuuskatsausten taustaksi.
Helsinki: Työministeriö, 2005, Valtioneuvoston ennakointiverkoston raportti 2/2005. (ISBN 951-735-983-7, ISSN 1795-8806).

Haara, Paula: Viestintäalan ja -ammattien tulevaisuuden osaamistarpeita. Esiselvitys viestintäalan laadullisen ennakoinnin hankkeelle. Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus COMET. Tampereen yliopisto. Toukokuu 2012

Virtuaalihalleja ja hyvinvointia: Suomalaisen tietoyhteiskunnan kehitys ja haasteet / Antti Kasvio, Juha Nurmela, Marja-Liisa Viherä, Kaarina Hyvönen, Jukka Oksa, Olli Hietanen
Helsinki: Sitra, 2005 (Sitran raportteja, ISSN 1457-5728; 50).

Vocational education and training - key to the future. Lisbon - Copenhagen - Maastricht Study: Cedefop synthesis of the Maastricht Study / Manfred Tessaring, Jennifer Wannan. Thessaloniki: Cedefop, 2004.

Vocational education and training: key to a better future: Cedefops medium-term priorities for 2006-08
Thessaloniki: Cedefop, 2005.

Voimasuhteiden kehitys Suomen ruokamarkkinoilla
. PTT:n raportteja 230/2011. Tutkimuksessa analysoidaan suomalaisen elintarvikeketjun rakenteen ja voimasuhteiden kehitystä. Analyysi tehdään jaottelemalla elintarvikkeisiin käytetyt kokonaiskulutusmenot elintarvikeketjun eri osapuolille. Osuudet elintarkkeiden kokonaiskulutusmenoista esitetään erikseen maataloudelle, kotimaiselle elintarviketeollisuudelle, tuonnille sekä kaupalle ja ravintoloille. Lisäksi kehitystä vertaillaan yhdeksän eri maan välillä. (8.3.2012)
Väestön ikärakenteen muutoksen vaikutukset ja niihin varautuminen eri hallinnonaloilla./ Marja-Liisa Parjanne
Helsinki, 2004. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä ISSN 1236-2115; 2004:18. ISBN 952-00-1577-9

Vähittäiskaupan osaamistarveraportti (2016)

Välittävä, kannustava ja luova Suomi. Katsaus tietoyhteiskuntamme syviin haasteisiin / Pekka Himanen.
Helsinki, Tulevaisuusvaliokunta, 2004.

Y

Yhteiskunnallisen ennakoinnin rooli tulevaisuuden haasteiden tunnistamisessa. Wilenius, Markku.
(TUTU-julkaisuja 1/2005; ISBN 951-564-182-9).

Yksitoista askelta luovaan Suomeen - luovuusstrategian loppuraportti. Opetusministeriön julkaisuja 2006:43. - 19 s. ISBN 952-485-232-2. ISSN 1458-8110.

Yleisivistys ja osaaminen työelämässä 2030 - Menestyksen eväät -hankkeen väliraportti / Hanna-Kaisa Aalto, Ira Ahokas & Tuomo Kuosa
Tulevaisuuden tutkimuskeskus 2007, (Tutu-eJulkaisuja 3/2007, ISBN 978-951-564-504-3).