Tilannekatsaukset

Opetushallitus julkaisee tilannekatsauksia ajankohtaisista koulutuspoliittisista teemoista. Tilannekatsaukset ovat luonteeltaan tiiviitä kirjallisuuskatsauksia, joihin on koottu aihepiiriin liittyvää uusinta tutkimus-, tilasto- ja indikaattoritietoa.

Tilannekatsaukset toteuttavat osaltaan Opetushallituksen strategian mukaista ajattelua, jossa tietoa kootaan yhteen, jalostetaan ja tarjotaan päätöksentekijöille sekä erilaisille intressiryhmille helposti hyödynnettävässä muodossa. Tavoitteena on näin vahvistaa tietoperustaisuutta koulutuksen seurannassa, kehittämisessä ja päätöksenteossa.

Tilannekatsaukset julkaistaan verkkojulkaisuina Opetushallituksen muistiot -julkaisusarjassa. Tämän lisäksi niistä tehdään tiivistelmät sekä sähköisessä muodossa että painettuna.

Tähän mennessä ilmestyneet tilannekatsaukset

Vaikuttava varhaiskasvatus
Tekijä
: Kirsti Karila
Tilannekatsaus kokoaa yhteen varhaiskasvatuksen merkitystä ja vaikutuksia käsittelevien tutkimusten keskeisiä tuloksia. Katsauksessa tarkastellaan vaikuttavuuden eri ulottuvuuksia sekä varhaiskasvatuksen laatua ja osallistumista vaikuttavuuden edellytyksinä. Siinä käydään läpi myös varhaiskasvatusta koskevia kansainvälisiä suosituksia. Julkaisun jälkiosassa pohditaan suomalaisen varhaiskasvatuksen tilaa ja kehittämislinjauksia tutkimustiedon ja suositusten valossa.
Toukokuu 2016

Mitä tarkoittaa "ammatillisen koulutuksen työelämävastaavuus"?
Tekijät: Leo Aarnio & Suvi Pulkkinen
Julkaisussa tarkastellaan työelämävastaavuutta sekä käsitteellisellä tasolla että koulutuspoliittisen keskustelun osana. Käsitteellisesti työelämätarve voidaan jäsentää paikka-, sisältö- ja muotovastaavuuteen. Paikkavastaavuus viittaa määrälliseen koulutustarpeeseen (mihin koulutetaan), sisältövastaavuus osaamistarpeisiin (mitä koulutetaan) ja muotovastaavuus pedagogiikkaan (miten koulutetaan). Työelämävastaavuutta on tarkasteltu myös suhteessa muihin ammatillisen koulutuksen päätehtäviin, joiksi määritellään tasa-arvon edistämisen yhteiskuntapoliittinen tehtävä sekä elinikäinen oppiminen ja jatkokoulutusmahdollisuudet.
Marraskuu 2015

Opettajankoulutuksen tilannekatsaus
Tekijät: Seija Mahlamäki-Kultanen, Anneli Lauriala, Asko Karjalainen, Anneli Rautiainen, Mari Räkköläinen, Elisa Helin, Petri Pohjonen & Kari Nyyssölä (toim.)
Katsauksessa tuotetaan tutkimusten, raporttien ja tilastojen avulla esitys opettajankoulutuksen nykytilanteesta. Julkaisussa käsitellään seuraavia aiheita: opetussuunnitelmat, sisällöt ja toimintatavat, siirtymävaihe opettajankoulutuksesta työelämään, tutkimuksellisuus opettajankoulutuksessa, opettajien osaamisen kehittäminen, tieto- ja viestintätekniikka sekä kansainvälistyminen. Tarkastelussa on mukana sekä yleissivistävä että ammatillinen opettajankoulutus.
Marraskuu 2014

Kunnat koulutuksen kehittäjinä
Tekijät: Pasi-Heikki Rannisto & Anni Liski
Julkaisussa luodaan katsaus kuntiin koulutuksen kehittäjinä ja siihen, millaisella painoarvolla koulutus on esillä kuntien strategioissa ja kuinka laajaa on kuntien koulutoimen oma strategiatyö. Samalla selvitetään sitä, kuka vastaa kuntien opetustoimen kehittämisestä.
Toukokuu 2014

Osaaminen kestävällä perustalla - Suomen PISA-tulosten kehitys vuosina 2000–2009
Tekijä: Jouni Välijärvi
Julkaisussa kootaan yhteen PISA-tutkimusten tuloksia vuosina 2000–2009. Tarkastelussa käsitellään muun muassa osaamisen tasossa tapahtunutta eriytymistä, tyttöjen ja poikien osaamiseroa, lukutaidon ja lukuharrastuksen välistä yhteyttä, opiskelustrategian merkitystä osaamiseen sekä tietotekniikan käyttöä.
Helmikuu 2014

Keskeisten oppilas- ja opiskelijahuoltopalveluiden saavutettavuus ja moniammatillinen yhteistyö
Tekijät: Heidi Peltonen ja Riku Honkasalo
Tilannekatsauksessa tarkastellaan psykologi-, kuraattori-, terveydenhoitaja- ja lääkäripalveluiden saavutettavuutta eli sitä, onko koulussa tai oppilaitoksessa käytettävissä kyseisiä palveluita. Lisäksi analysoidaan moniammatillisen oppilas- ja opiskelijahuoltotyön erilaisiin tehtäviin käytettyä työaikaa.
Toukokuu 2013

Ammatillisen koulutuksen ja tutkintojärjestelmän kehittäminen
Tekijät: Sakari Ahola ja Aino Anttila
Tilannekatsauksessa luodaan kuva ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistyöstä 2000-luvulla työryhmämuistioiden kautta. Analyysin kohteena ovat tutkintojärjestelmän haasteet ja ongelmat, kehittämiselle asetetut tavoitteet, esitetyt toimenpiteet ja niiden perustelut sekä toteutetut uudistukset ja niiden vaikuttavuus.
Maaliskuu 2013

Muuttuvat kunnat koulutuksen järjestäjinä - Nykytilanne ja avoin tulevaisuus
Tekijä: Riku Honkasalo
Tilannekatsauksessa on analysoitu yksityiskohtaisesti Manner-Suomen 304 nykykunnan peruskoulu- ja lukioverkot. Muuttujina tarkastelussa ovat olleet muun muassa kuntien keskimääräiset oppilas- ja opiskelijamäärät yhtä koulua tai lukiota kohti, sekä peruskoululaisten osuus kunnan asukasmäärästä.
Tammikuu 2013

Koulu nuorten näkemänä ja kokemana
Tekijä: Tomi Kiilakoski
Tilannekatsauksessa käsitellään nuorten kokemuksia koulusta nuorisotutkimuksellisesta näkökulmasta. Pohdinnan kohteena on nuorten vuorovaikutus sekä koulu nuorten tilana. Lisäksi koulua tarkastellaan muun muassa työskentely-ympäristönä, kasvuyhteisönä, toimintakenttänä ja demokraattisena pienoisyhteisönä.
Marraskuu 2012

Liikunta ja oppiminen
Tekijät: Heidi Syväoja, Marko Kantomaa, Kaarlo Laine, Timo Jaakkola, Kirsi Pyhältö ja Tuija Tammelin
Tilannekatsauksessa tarkastellaan monipuolisesti liikunnan merkitystä oppimisen ja koulunkäynnin kannalta. Teemoina ovat muun muassa liikunnan vaikutukset koulumenestykseen, tiedolliseen toimintaan, koulunkäyntiin sekä aivojen rakenteeseen ja motorisiin taitoihin. Lisäksi katsauksessa esitellään keinoja, joiden avulla liikunnallisuutta voidaan koulussa lisätä.
Lokakuu 2012

Opetussuunnitelma opettajakoulutuksessa
Tekijät: Erja Vitikka, Jaanet Salminen ja Tiina Annevirta
Tilannekatsauksessa selvitetään, millä tavoin opetussuunnitelma on esillä suomalaisten opettajankoulutusten kirjoitetuissa opetussuunnitelmissa ja mistä näkökulmista opetussuunnitelmaa opettajankoulutuksissa käsitellään. Selvityksen taustaksi tarkasteltiin suomalaista opetussuunnitelman, opettajankoulutuksen, opettajien opetussuunnitelma-ajattelun sekä yliopistojen opetussuunnitelmatyön nykytilannetta.
Kesäkuu 2012

Muuttuva oppilaitosjohtaminen
Tekijät: Jukka Alava, Leena Halttunen ja Mika Risku
Tilannekatsauksessa tarkastellaan, mitä uusimmat kotimaiset väitöstutkimukset kertovat oppilaitosjohtamisesta, sen kehityksestä ja merkityksestä muuttuvassa yhteiskunnassamme. Tarkastelun kohteena ovat rehtorin asema sekä keskeisten toimintaympäristöjen eli kunnan ja koulun muutokset. Tavoitteena on hahmottaa nykyistä oppilaitosjohtajuutta yleisesti sekä antaa rehtoreille käytännön tukea omaan oppilaitosjohtamiseensa. Lisäksi raportissa käsitellään pedagogisen johtamisen käsitettä ja merkitystä sekä pohditaan, miten pedagogisen johtamisen tulee toteutua oppilaitoksissa.
Toukokuu 2012

Koulutuksen järjestäminen kohti 2020-lukua – Kuntarakenteen, oppilaitosverkoston ja ohjauksen nykytilanne sekä kehitysnäkymät
Tekijät: Riku Honkasalo ja Kari Nyyssölä
Tilannekatsauksessa tarkastellaan koulutuksen järjestämiseen vaikuttavien tekijöiden kehitystä sekä pohditaan kuntarakenteen aiheuttamia muutoksia koulutuksen järjestämiseen. Tarkastelun kohteena ovat koulutuksen järjestäjä- ja oppilaitosverkoston sekä oppilas- ja opiskelijamäärien kehitys. Lisäksi käydään läpi koulutuksen taloutta, johon kuuluvat koulutuskustannusten kehitys, koulutuksen tuottavuus sekä perusopetusmenojen vaihtelut kuntatasolla. Kolmanneksi pohditaan kuntarakenteen aiheuttamia muutoksia koulutuksen järjestämiseen. Tässä yhteydessä käsitellään PARAS-hankkeen etenemistä koulutuksen näkökulmasta sekä koulutuksen vaihtoehtoisia järjestämismalleja. Neljäntenä tarkastelun kohteena on koulutuksen ohjaus, jonka osalta normi-, rahoitus- ja informaatio-ohjausta valotetaan koulutuksen järjestämisen kannalta. Ohjaukseen liittyviä teemoja käsitellään myös kansainvälisessä kontekstissa.
Huhtikuu 2012

Aivot, oppimisen valmiudet ja koulunkäynti
Tekijät: Teija Kujala, Christina M. Krause, Nina Sajaniemi, Maarit Silvén, Timo Jaakkola ja Kari Nyyssölä (toim.)
Tilannekatsauksen tavoitteena on tuoda laajempaan tietoisuuteen neuro- ja kognitiotieteellisen tutkimuksen havaintoja oppimisesta ja koulunkäynnistä. Teemoina ovat aivojen kehittyminen ja siihen liittyvät ilmiöt oppimisen kannalta, oppimiseen liittyvät ongelmat, kielen kehittyminen sekä liikunnan merkitys aivoille ja oppimiselle.
Tammikuu 2012

Kielten tarjonta ja kielivalintojen perusteet perusopetuksessa
Tekijät: Teija Kangasvieri, Elisa Miettinen, Pirkko Kukkohovi ja Marita Härmälä
Tilannekatsauksessa tarkastellaan perusopetuksen kieltenopiskelua ja kielivalintoja Suomessa ja muissa Pohjoismaissa sekä kielten tarjontaan vaikuttavia alueellisia, paikallisia ja hallinnollisia tekijöitä. Katsauksessa on myös valotettu vieraan kielen opiskelumotivaation merkitystä kieltenopiskelussa. Lisäksi siinä käsitellään vanhempien, vertaisryhmien ja median vaikutusta kielivalintoihin. Samoin tarkastellaan työelämän näkemyksiä eri kielten tarpeesta ja kielten opetuksen laatuun vaikuttavia tekijöitä.
Joulukuu 2011

Tieto- ja viestintätekniikka opetuskäytössä – Välineet, vaikuttavuus ja hyödyt
Tilannekatsauksessa tarkastellaan tieto- ja viestintätekniikan vaikutuksia oppimistuloksiin, oppimiseen, opettamiseen ja opiskelumotivaatioon. Lisäksi luodaan katsaus laitekantaan, digitaalisiin oppimateriaaleihin, tietokonepohjaiseen arviointiin, sosiaaliseen mediaan ja etäopetukseen.
Toukokuu 2011

 

Lisätietoja

Opetusneuvos Kari Nyyssölä

puh. 029 533 1159