Tilastotietoja

Tästä osiosta löydät Opetushallituksen tarjoamia tilastotietoja.

Voit tutustua opetushallinnon tilastotietopalvelu Vipuseen, koulutuksen tilastolliseen vuosikirjaan sekä muihin tilastojulkaisuihin ja tilastoihin.

Kuukauden tilasto: Oppituntien määrä Euroopassa vaihtelee

Verkkouutinen 14.7.2016

Oppivelvollisuuden kesto Euroopan maissa on vähimmillään kahdeksan ja enimmillään kaksitoista vuotta. Suomen koululaisilla on yhdeksänvuotisen oppivelvollisuuden aikana noin tuhat oppituntia vähemmän kuin eurooppalaisilla ikätovereilla keskimäärin.

Lasten ja nuorten saama opetuksen määrä vaihtelee huomattavasti Euroopan maissa. Vähiten oppitunteja oppivelvollisuuden aikana on Unkarissa ja eniten Tanskassa; unkarilaiset saavat 55 prosenttia tanskalaisten saamasta oppituntien määrästä. Unkarissa oppivelvollisuuden kestoa onkin viime vuosina lyhennetty kahdestatoista vuodesta kymmeneen, Tanskassa puolestaan oppituntien vähimmäismäärää on lisätty lähes 36 prosentilla.

Tilastojen vertailtavuuden vuoksi maiden eripituiset oppitunnit on muutettu 60 minuutin oppitunneiksi.

Taulukko 1: Oppituntien vähimmäismäärä oppivelvollisuuden aikana
Maa Oppituntien vähimmäismäärä oppivelvollisuuden aikana
Euroopan maissa keskimäärin 7 302
minimi: Unkari 5 553
maksimi: Tanska 10 040
Suomi 6 327

Perusasteella, jota Suomessa vastaavat vuosiluokat 1-6, EU-maiden keskimääräinen oppituntien vähimmäismäärä yhden lukuvuoden aikana on 740 tuntia.

Suomessa oppituntien määrä alaluokilla vaihtelee luokka-asteen mukaan. Kun oppitunnit jaetaan tasaisesti luokille 1-6, on vuodessa 632 oppituntia. Tämä on 108 tuntia vähemmän kuin vastaavalla perusasteella EU-maissa keskimäärin ja 419 tuntia vähemmän kuin eniten oppitunteja seitsemänvuotisella perusasteella antavassa Tanskassa.

Taulukko 2: Oppituntien vähimmäismäärä perusasteella
Maa Oppituntien vähimmäismäärä lukuvuodessa perusasteella, Suomessa luokat 1-6
Euroopan maissa keskimäärin 740
minimi: Bulgaria 469
maksimi: Tanska 1 051
Suomi 632

Alemmalla toisella asteella, jota Suomessa vastaa luokat 7-9, oppituntien minimimäärä yhden lukuvuoden aikana EU-maissa on keskimäärin 873 tuntia.

Suomessa luokilla 7-9 oppituntien määrä lukuvuodessa on 844 tuntia. Se on hieman vähemmän kuin EU-maissa keskimäärin ja 356 tuntia vähemmän kuin eniten oppitunteja vastaavassa ajassa antavassa Tanskassa

Taulukko 3: Oppituntien vähimmäismäärä alemmalla toisella aseella
Maa Oppituntien vähimmäismäärä lukuvuodessa alemmalla toisella asteella, Suomessa luokat 7-9
Euroopan maissa keskimäärin 873
minimi: Kroatia 637
maksimi: Tanska 1 200
Suomi 844

Äidinkielessä ja kirjallisuudessa eniten oppitunteja

Oppiaineittain vertaillen keskimäärin eniten oppitunteja annetaan äidinkielessä ja kirjallisuudessa, toiseksi eniten matematiikassa. Seuraavaksi eniten oppitunteja on vieraissa kielissä, joissa on hieman enemmän oppitunteja kuin luonnontieteissä. Yläluokille siirryttäessä äidinkielen ja kirjallisuuden sekä matematiikan oppituntien määrä vähenee, ja vieraiden kielten ja luonnontieteiden oppituntien määrä kasvaa sekä Euroopan maissa yleensä että Suomessa.

Suomessa oppiaineiden suhteelliset osuudet perusopetuksen aikana annetuista oppitunneista ovat samansuuntaiset kuin eurooppalaisissa koulujärjestelmissä keskimäärin. Oppiaineita tai oppiaineryhmiä ei kuitenkaan voida kaikilta osin suoraan verrata Suomen ja muiden maiden välillä, koska oppiaineryhmien luokituksissa on eroavaisuuksia.

Kuvio: Eri oppiaineiden suhteelliset osuudet perusopetuksessa Suomessa vuosina 2006 - 2016

Suomessa keskimääräistä enemmän kuvataiteita, musiikkia ja liikuntaa

Kuvataiteen, musiikin ja liikunnan oppituntien suhteellinen osuus on Suomessa suurempi kuin Euroopan maissa keskimäärin. Alaluokilla kuvataiteiden ja musiikin osuus on 13 % ja liikunnan osuus 10 % oppitunneista, kun Euroopan maissa kuvataiteita ja musiikkia on keskimäärin 9 ja liikuntaa 8 prosenttia oppituntien kokonaismäärästä.

Yläluokilla Suomen suhteelliset osuudet sekä kuvataiteiden ja musiikin että liikunnan osalta ovat 9 % ja muiden Euroopan maiden keskimääräiset osuudet ovat kuvataiteissa ja musiikissa 6 % ja liikunnassa 7 % oppituntien kokonaismäärästä.

Lähteet:
Lue lisää aiheesta EU:n koulutustiedonvaihtoverkosto Eurydicen raportista
Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe 2015/16

Education at a Glance 2015

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, LIITE 4; Perusopetuksen tuntijako

Lisätietoja Opetushallituksessa:
Erityisasiantuntija Hanna Laakso, puh. 029 533 1117

Oppivelvollisuuden kesto Euroopan maissa on vähimmillään kahdeksan ja enimmillään kaksitoista vuotta. Suomen koululaisilla on yhdeksänvuotisen oppivelvollisuuden aikana noin tuhat oppituntia vähemmän kuin eurooppalaisilla ikätovereilla keskimäärin.