Tilastotietoja

Tästä osiosta löydät Opetushallituksen tarjoamia tilastotietoja.

Voit tutustua opetushallinnon tilastotietopalvelu Vipuseen, koulutuksen tilastolliseen vuosikirjaan sekä muihin tilastojulkaisuihin ja tilastoihin.

Kuukauden tilasto: Väestön ikärakenne ja koulutustaso

Verkkouutinen

Vuonna 2016 oli Suomen 15 vuotta täyttäneestä väestöstä 71,4 % suorittanut jonkin perusasteen jälkeisen tutkinnon. Lukumääräisesti eniten suoritettiin toisen asteen ammatillisia tutkintoja.

Väestön ikärakenne

Uusimman väestöennusteen mukaan Suomen väkiluku kasvaa vuoteen 2030 mennessä noin 265 000 hengellä vuoteen 2016 verrattuna. Väestön ikärakenteen ennustetaan muuttuvan siten, että ikääntyvien osuus väestöstä kasvaa suhteessa nuorempiin ikäluokkiin. Yli 64-vuotiaiden määrän ennustetaan kasvavan nykyisestä yli 320 000 hengellä. Peruskoulunsa aloittavien määrän ennustetaan vähenevän samana aikana 5 % eli noin 3 000 lapsella.

Väestön määrä ja ikärakenne (taulukko)

Väestön määrä vuonna 2016 ja ennusteet vuosille 2020, 2025 ja 2030

Väestön koulutustaso

Vuonna 2016 oli Suomen 15 vuotta täyttäneestä väestöstä 71,4 % (3,3 milj.) suorittanut jonkin perusasteen jälkeisen tutkinnon. Lukumääräisesti eniten oli suoritettuna toisen asteen ammatillisia tutkintoja. Joka kolmannen suomalaisen kohdalla korkein suoritettu tutkinto oli toisen asteen ammatillinen tutkinto.

Yliopistoissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto oli vajaalla 10 %:lla 15 vuotta täyttäneistä. Tohtoritutkinnon suorittaneita oli noin 35 000 eli yksi prosentti väestöstä.

Vuonna 2016 vajaa 29 % 15-vuotta täyttäneistä ei ollut suorittanut perusasteen jälkeistä tutkintoa. Vastaava osuus vuonna 2007 oli 35,2 %. Pelkästään perusasteen tutkinnon varassa olevien osuus väestöstä on pienentynyt vajaassa kymmenessä vuodessa noin kuusi prosenttiyksikköä.

Vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa olevien määrä

Tutkintoa vailla olevien määrä ja osuus ikäryhmästä on vanhemmissa ikäluokissa korkea. Vuonna 2016 noin 18 %:lla 50─64-vuotiaista ei ollut perusasteen jälkeistä tutkintoa; osuus on pienentynyt vuosikymmenen alun tilanteeseen verrattuna noin 9 prosenttiyksikköä. Yli 65-vuotiaista ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa oli nyt joka toinen. Nuoremmissa ikäryhmissä ei ole tapahtunut merkittävää muutosta viime vuosina, vaan noin 15 % 20─49-vuotiaista on ollut perusasteen tutkinnon varassa.

Vuonna 2016 oli Suomen 15 vuotta täyttäneestä väestöstä 71,4 % suorittanut jonkin perusasteen jälkeisen tutkinnon. Lukumääräisesti eniten suoritettiin toisen asteen ammatillisia tutkintoja.