Tilastotietoja

Tästä osiosta löydät Opetushallituksen tarjoamia tilastotietoja.

Voit tutustua opetushallinnon tilastotietopalvelu Vipuseen, koulutuksen tilastolliseen vuosikirjaan sekä muihin tilastojulkaisuihin ja tilastoihin.

Ajankohtaista

Kuukauden tilasto: Lukuvuosimaksut vähensivät uusien ulkomaalaisten opiskelijoiden määrää korkeakouluissa ainakin hetkellisesti

Vuonna 2017 reilut 4 150 ulkomaalaista opiskelijaa aloitti tutkintoon tähtäävät korkeakouluopinnot Suomessa. Määrä putosi neljänneksellä edellisestä vuodesta, jolloin aloittaneita oli 5 500. Eniten pudotusta oli yliopistojen maisteriopinnot aloittaneissa; ammattikorkeakoulututkinnon opiskelemisen aloittaneiden määrä väheni maltillisemmin.

Kuukauden tilasto: Saamea opiskelevien määrä kasvaa – saamenkielistä opetusta tarjolla myös Helsingissä

Sekä saamenkielistä opetusta saavien että saamea vapaaehtoisena vieraana kielenä opiskelevien oppilaiden määrä perusopetuksessa on 2000-luvun alkupuolella kasvanut. Saamea äidinkielenä opiskelevien määrässä ei ole tapahtunut vastaavaa muutosta.

Kuukauden tilasto: Naiset ja miehet menestyvät ylioppilaskirjoituksissa melko tasaväkisesti

Toisin kuin monesti ajatellaan, ylioppilaskirjoituksissa menestymisessä ei sukupuolten välillä ole suuria eroja. Esimerkiksi kevään 2017 ylioppilaskirjoituksissa laudatureita kirjoittaneiden osuudessa oli naisten ja miesten välillä eroa vain parin prosenttiyksikön verran. Naiset kirjoittavat ylioppilaskokeessa enemmän aineita kuin miehet ja menestyvät lähes kaikissa reaaliaineissa miehiä paremmin, mutta miehillä näyttää olevan omat vahvuutensa, kuten pitkä matematiikka ja pitkät vieraat kielet.

Kuukauden tilasto: Varhaiskasvatus tavoittaa yhä useamman suomalaislapsen

Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten osuus on Suomessa kasvanut tasaisesti 2000-luvun edetessä. Silti osallistumisaste on meillä edelleen OECD-maiden keskiarvon alapuolella ja myös selvästi alempi kuin muissa Pohjoismaissa.

Kuukauden tilasto: Oppivelvollisuuden kestossa jopa 4 vuoden eroja Euroopan maiden välillä

Euroopan maiden välillä on suuria eroja sinä, kuinka pitkään oppivelvollisuus kestää ja kuinka paljon kouluissa annetaan pakollisia oppitunteja oppivelvollisuuden aikana. Tämä käy ilmi uusimmasta EU:n koulutustiedonvaihtoverkoston Eurydicen vuosittain julkaisemasta selvityksestä.

Kuukauden tilasto: Valtaosa erityistä tukea tarvitsevista peruskoululaisista on poikia ─ yhä harvempi opiskelee erityiskoulussa

Vuonna 2016 Suomessa oli kaikkiaan 41 000 erityistä tukea tarvitsevaa peruskoululaista, joista peräti 28 900 oli poikia. Tilanne on samansuuntainen muissakin Euroopan maissa. Erityiskouluissa opiskelevien oppilaiden määrä on viime vuosina laskenut, mutta Suomi ei sijoitu kansainvälisen vertailun kärkimaihin erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden sijoittamisessa yleisopetuksen ryhmiin.

Kuukauden tilasto: Suomessa ei ole määritelty kansallisen tason osaamisvaatimuksia opettajille

Suomi on yksi yhdeksästä eurooppalaisesta maasta, jossa opettajalta vaadittavaa osaamista ei ole määritelty kansallisesti. Muualla Euroopassa osaamisen viitekehys määritellään tarkasti tai vähintäänkin karkealla tasolla. Suomalaiset opettajat poikkeavat valtavirrasta myös siinä, että heitä arvioidaan hyvin harvoin: vain viidesosaa on arvioinut joku muu kuin oma rehtori tai kollega.

Kuukauden tilasto: Äidinkieli erottaa – ruotsinkieliset suoriutuvat lukio-opinnoista muita kieliryhmiä todennäköisemmin

Lukio-opintojen suoritusajoissa on kieliryhmien välisiä eroja. Syynä ei aina ole opintojen viivästyminen, vaan myös kurssien rohmuaminen.

Kuukauden tilasto: Väestön ikärakenne ja koulutustaso

Vuonna 2016 oli Suomen 15 vuotta täyttäneestä väestöstä 71,4 % suorittanut jonkin perusasteen jälkeisen tutkinnon. Lukumääräisesti eniten suoritettiin toisen asteen ammatillisia tutkintoja.

Kuukauden tilasto: Vieraskielisten opiskelijoiden osuus on kasvanut merkittävästi 2000-luvulta lähtien

Vuonna 2015 perusopetuksen oppilaista kuusi prosenttia oli vieraskielisiä, ts. äidinkieli oli jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Lukiokoulutuksessa osuus oli viisi prosenttia ja ammatillisessa koulutuksessa kahdeksan prosenttia.

Kuukauden tilasto: Suomalaiset tutkinto-opiskelijat ulkomailla

Ulkomaisissa korkeakouluissa tutkintoa suorittavien suomalaisten määrä on yli kaksinkertaistunut viimeisten kymmenen vuoden kuluessa. Ulkomailla opiskelevien määrä vastaa jo suurehkon suomalaisen ammattikorkeakoulun tai pienehkön yliopiston opiskelijamäärää.

Kuukauden tilasto: Oppisopimuskoulutus pähkinänkuoressa

Vuonna 2015 oppisopimuskoulutuksena suoritettiin kaikkiaan 12 200 ammatillista tutkintoa, joka on noin kuudennes (16,4 %) kaikista vuonna 2015 suoritetuista toisen asteen ammatillisista tutkinnoista.

Kuukauden tilasto: Opettajien palkkakehitys on ollut Suomessa maltillista

OECD-maissa opettajien peruspalkat ovat nousseet maltillisesti viimeisten kymmenen vuoden ajan. Työuran aikana suomalaisopettajan palkkakehitys on hitaampaa kuin OECD-maissa keskimäärin.

Kuukauden tilasto: Peruskoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten määrä väheni vuosina 2010–2015

Perus- ja toisen asteen oppilaitosten määrät ovat vähentyneet viimeisen viiden vuoden aikana. Kyseisellä ajanjaksolla lakkautettiin 393 peruskoulua, 44 lukiota ja 22 ammatillista oppilaitosta.

Kuukauden tilasto: Oppituntien määrä Euroopassa vaihtelee

Oppivelvollisuuden kesto Euroopan maissa on vähimmillään kahdeksan ja enimmillään kaksitoista vuotta. Suomen koululaisilla on yhdeksänvuotisen oppivelvollisuuden aikana noin tuhat oppituntia vähemmän kuin eurooppalaisilla ikätovereilla keskimäärin.

Kuukauden tilasto: Oppimisen ja koulunkäynnin tuki perusopetuksessa ja erityisopetus ammatillisessa koulutuksessa

Tehostettua tukea tai erityistä tukea saaneiden perusopetuksen oppilaiden osuus kasvoi vuosina 2011-2014. Myös ammatillisessa erityisopetuksessa olevien opiskelijoiden määrä on kasvanut.

Kuukauden tilasto: Oppivelvollisuus suoritetaan tunnollisesti, lukion ja ammattikoulun läpäisyssä parantamisen varaa

Oppivelvollisuuden jättää Suomessa suorittamatta vain harva. Sekä lukion että ammatillisen koulutuksen läpäisyssä jäädään kuitenkin tavoitteesta. Viidessä vuodessa ylioppilastutkinnon suorittaa 88 prosenttia ja ammatillisen perustutkinnon 76 prosenttia koulutuksen aloittaneista.

Kuukauden tilasto: Joka neljäs ammatillinen tutkinto suoritetaan oppisopimuskoulutuksena

Oppisopimuskoulutus on yhä tärkeä ammatillisen aikuiskoulutuksen väylä. Vuonna 2014 noin 80 prosenttia oppisopimusopiskelijoista oli yli 25-vuotiaita. Yli puolet opiskelijoista oli naisia.

Kuukauden tilasto: Varhaiskasvatus

Lähes 70 prosenttia kolmevuotiaista lapsista osallistuu Suomessa varhaiskasvatukseen - silti varhaiskasvatuksen osallistumisaste on meillä edelleen OECD-maiden keskiarvon alapuolella ja selvästi muita pohjoismaita alempi.

Kuukauden tilasto: Ulkomaiset hakijat suosivat ammattikorkeakouluja

Suomalaisiin korkeakouluihin hakeutuu suhteellisen pieni joukko ulkomaisia opiskelijoita. Yliopistoissa tänä syksynä aloittaneista noin 2 prosenttia ja ammattikorkeakouluissa runsaat 7 prosenttia on ulkomaalaisia.

Lokakuun tilasto: Ammatillisen koulutuksen erityisopetus

Erityisopetusta saavien opiskelijoiden määrä on kasvanut oppilaitosmuotoisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa vuosina 2010–2013. Vuonna 2013 erityisopetuksessa oli noin 20 000 opiskelijaa, joka vastaa 15 prosenttia kaikista ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoista.

Kuukauden tilasto: Lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskeluhuollon palveluiden saatavuudessa on alueellisia eroja

Opiskeluhuollon palvelut ovat kohentuneet lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa, mutta alueelliset erot ovat suuria. Käytännössä kaikissa oppilaitoksissa on terveydenhuoltajan palvelut saatavilla, mutta Itä- ja Pohjois-Suomen ammatillisissa oppilaitoksissa psykologipalvelut ovat yhä harvinaisia.

Kuukauden tilasto: Erityinen ja tehostettu tuki

Erityistä tukea saavien oppilaiden osuus on laskenut, mutta tehostettua tukea saavien osuus on kasvanut vuosina 2011–2013.

Kuukauden tilasto: Valtaosa peruskoululaisista opiskelee vain pakollisia kieliä

Valtaosa peruskoululaisista opiskelee vain kahta pakollista kieltä. Valinnaisten eli B2-kielten tarjonta on supistunut kymmenessä vuodessa selvästi.

Kuukauden tilasto: Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutus kiinnostaa

Ammatillisen koulutuksen hakijamäärä on laskenut viime vuoteen verrattuna noin viidellä tuhannella hakijalla. Lasku koskee kaikkia koulutusaloja.

Kuukauden tilasto: Lukioverkosto maakunnittain vuosina 2010 ja 2013

Vuonna 2013 lukioissa opiskeli keskimäärin 250 opiskelijaa lukiota kohti. Opiskelijamäärien hiipuessa pienten, alle 50 opiskelijan lukioiden määrä on lisääntynyt.