Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kouluissa ja oppilaitoksissa

Syksyllä 2014 Opetushallitus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) toteuttivat lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevan tiedonkeruun. Kyselyyn vastasi 82 prosenttia lukioista ja 90 prosenttia ammatillisista oppilaitoksista. Kysely oli sisällöltään samankaltainen kuin kaksi vuotta aikaisemmin, joten nyt voidaan tehdä suuntaa-antavia päätelmiä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kehityksestä ko. oppilaitoksissa.

Palveluiden saatavuus oli parantunut erityisesti lukioissa jo ennen uuden lain voimaan tuloa. Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskeluhuoltopalveluiden saatavuus lukuvuonna 2013–2014 oli vain hieman parempi kuin kahta vuotta aiemmin. Psykologipalveluja oli saatavilla 45 prosentissa ammatillisista oppilaitoksista, kuraattoripalveluja 72 prosentissa. Lääkäri oli saatavilla 70 prosentissa oppilaitoksista lukuvuonna 2013–2014. Palvelujen saatavuus ammatillisissa oppilaitoksissa ei kuitenkaan yltänyt lukuvuoden 2007–2008 tasolle.

Lukiot ja ammatilliset oppilaitokset erosivat toisistaan erityisesti psykologipalvelujen saatavuuden suhteen. Lukioista 17 prosenttia ja ammatillisista oppilaitoksista jopa 40 prosenttia ilmoitti, ettei oppilaitoksella ollut käytettävissään lainkaan psykologinpalveluja lukuvuonna 2013–2014.

Tiedonkeruun tulokset

Ohessa linkkejä tuoreimman tiedonkeruun sekä aikaisempien tiedonkeruiden tuloksiin.

Taulukot ovat siirrettävissä maalaamalla ja kopioimalla exceliin tai wordiin käsiteltäviksi.

Tiedonkeruun tulokset ovat nähtävillä kuntakohtaisesti ja julkaisuluvan antaneiden koulujen osalta myös koulukohtaisesti TEAviisari-verkkopalvelussa. TEAviisarin avulla oppilaitokset voivat tulevaisuudessa aiempaa paremmin kehittää ja arvioida toimintaansa suhteessa muihin oppilaitoksiin.

Voimavaroja kuvaavia tunnuslukuja on myös julkaistu Opetushallituksen Koulutuksen tilastollisissa vuosikirjoissa.