Deltagande i förskoleundervisningen

Enligt lagen om grundläggande utbildning ska barnen året innan läroplikten börjar delta i förskoleundervisning eller annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås. I regel är de barn som deltar i förskoleundervisningen sex år.

Anordnaren av förskoleundervisning ska i god tid informera om förskoleundervisningen så att vårdnadshavaren kan ansöka om förskoleplats för sitt barn. Principen är att de barn som anmälts till förskoleundervisningen regelbundet deltar i undervisningen så att målen för förskoleundervisningen kan uppnås.

Ifall vårdnadshavaren inte anmäler sitt barn till förskoleundervisning ska han se till att barnet deltar i annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås. Några närmare föreskrifter om hur denna verksamhet ska se ut finns inte.
Om läroplikten på grund av handikapp eller sjukdom börjar redan det år barnet fyller sex och om det gjorts ett beslut om förlängd läroplikt, har barnet rätt till förskoleundervisning det år han eller hon fyller fem år. Barn som har förlängd läroplikt är skyldiga att delta i förskoleundervisning också under det år läroplikten börjar, det vill säga som sex år gamla.
Om barnet enligt § 27 i lagen om grundläggande utbildning börjar förskoleundervisningen ett år senare har han eller hon också rätt till förskoleundervisning under det år läroplikten börjar, dvs. som sjuåring.