Klubbverksamhet i skolan

Syftet med utvecklandet av skolornas klubbverksamhet är att kunna erbjuda mångsidig fritidsverksamhet som främjar barnens och de ungas tillväxt och blir en etablerad del av deras eftermiddag. Klubbverksamheten är frivillig.

Skolornas klubbverksamhet ska utvecklas så att man får med också sådana barn och unga, som exempelvis på grund av brist på stöd hemifrån inte har möjlighet till regelbunden hobbyverksamhet. Målet är således att alla barn ska ha möjlighet till åtminstone en klubbaktivitet under hela den grundläggande utbildningen.

Klubbverksamheten utvecklas också i syfte att fördjupa samarbetet mellan hem och skola. Skolorna kan utnyttja kompetensen inom den tredje sektorn och hos andra intressentgrupper och olika förvaltningar då de organiserar sin klubbverksamhet.

Målen med klubbverksamheten är att:

  • stödja hemmets och skolans fostringsarbete
  • öka barnens och de ungas delaktighet
  • ge eleverna möjlighet att utveckla sociala färdigheter och växa till människor med samhällsansvar
  • ge eleverna möjlighet att få uppleva att de lyckas
  • utveckla kreativt handlande och tänkande
  • uppmuntra barnen och de unga att skapa sin egen kultur
  • ge möjlighet att bättre lära känna eleverna
  • stödja intressen och främja positiva fritidssysselsättningar.