Läroplikt och skola

Barn som är varaktigt bosatta i Finland är enligt lag läropliktiga. Det innebär plikten att inhämta den grundläggande utbildningens lärokurs, vilken fastställs i lagen om grundläggande utbildning och i läroplansgrunderna för den grundläggande utbildningen.

Läroplikten börjar i allmänhet det år barnet fyller sju år och upphör när den grundläggande utbildningens lärokurs är slutförd eller när det har gått 10 år sedan läroplikten började. Läroplikten upphör alltid i slutet av det kalenderår, inom vilket den unga fyller 17 år. Läroplikten upphör alltså inte samma dag man fyller 17 år.

Om det är uppenbart att ett barn på grund av handikapp eller sjukdom inte kan uppnå målen för den grundläggande utbildningen inom nio år, börjar läroplikten redan det år barnet fyller 6 år och pågår 11 år (s.k. förlängd läroplikt). Vårdnadshavaren ska se till att den läropliktiga fullgör läroplikten. Om vårdnadshavaren försummar att övervaka att läroplikten fullgörs kan han eller hon dömas till böter för försummad tillsyn över läropliktig.

I Finland slutför så gott som alla barn (99,7 %) den grundläggande utbildningens lärokurs och får avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen.

Kommunerna är skyldiga att ordna grundläggande utbildning för alla läropliktiga som bor i kommunen. Kommunen anvisar de läropliktiga en plats i en s.k. närskola. Närskolan är inte nödvändigtvis den skola som ligger närmast. Den läropliktiga kan också söka sig till någon annan skola än den som kommunen angett, men har ingen subjektiv rätt att bli antagen till skolan.