Andra sätt att fullgöra läroplikten

I Finland går det att fullgöra läroplikten på andra sätt än att gå i skola. Kunskaperna som hör till den grundläggande utbildningens lärokurs går också att inhämta till exempel genom att studera hemma, eftersom man i Finland inte har skoltvång.Läropliktens innehåll är det samma oberoende av hur läroplikten fullgörs.

Att fullgöra läroplikten på annat sätt förutsätter inte myndighetstillstånd. Beslutet fattas av vårdnadshavaren som därefter även ansvarar för arrangemangen kring den läropliktigas studier. Kommunen är inte förpliktad att ordna undervisning åt en läropliktig som enligt vårdnadshavarens beslut studerar någon annanstans än i skolan. Vårdnadshavaren ansvarar för att läroplikten blir fullgjord. Ansvaret över att anskaffa det material och de redskap som behövs för studierna övergår också till vårdnadshavaren.

Om den läropliktiga inte deltar i grundläggande utbildningen som ordnas av kommunen registreras han eller hon inte som elev i någon av kommunens skolor. Kommunen är då inte heller skyldig att ordna tjänster eller förmåner åt eleven, som exempelvis rätten till stöd- eller specialundervisning vid behov. På samma sätt hör rätten till avgiftsfria läroböcker, läromedel och arbetsredskap samt kostnadsfri skolbespisning, skolhälsovård, skolskjuts och andra tjänster inom elevvården, till förmåner som kommunen inte behöver ordna för en läropliktig som studerar hemma. Författningarna förhindrar däremot inte en kommun att ge gratis läroböcker eller andra tjänster åt en läropliktig som inte deltar i skolundervisningen.

Om den läropliktiga inte deltar i undervisningen ska den kommun där den läropliktiga är bosatt övervaka hans eller hennes framsteg i enlighet med 26 § 3 moment i lagen om grundläggande utbildning. Lagstiftningen innehåller inte bestämmelser om praktiska arrangemang kring övervakningen. Beslut om dem görs i kommunerna. Allmän praxis är att kommunen utnämner en övervakande lärare som har som uppgift att kartlägga och bedöma den läropliktigas framsteg. Den övervakande läraren ska även diskutera med vårdnadshavaren och ge information om övervakningsprinciper och praktiska arrangemang.

Den läropliktigas framskridande övervakas och följs upp i relation till målen för läroämnen som ingår i lärokursen för den grundläggande utbildningen. Lagstiftningen anger inte hur ofta granskningstillfällena ska ordnas. Allmän praxis är att de hålls en eller två gånger per år.

Vid granskningstillfällena kontrolleras framstegen bland annat genom diskussioner, skriftliga och muntliga prov samt praktiska prov. De praktiska proven kan till exempel bestå av varierande demonstrationer av färdigheter under själva granskningstillfället eller studier och portfolier som beskriver studieresultaten. Provtillfällen han ordnas även i autentiska miljöer som till exempel i naturen, i ett laboratorium eller vid idrottsanläggningar, så att den övervakande läraren kan utreda och bedöma elevens framsteg och kunnande i olika delämnesområden.

Efter granskningen sammanställer den övervakande läraren en skriftlig redogörelse över den läropliktigas framsteg, som sedan sänds till kommunen. Det är bra att också ge den åt den läropliktigas vårdnadshavare.  Redogörelsen är inte ett betyg.

Om vårdnadshavaren vill att den läropliktiga ska få ett betyg som motsvarar betyget från den grundläggande utbildningen där man antecknar de fullgjorda studierna och bedömer kunskapsnivån verbalt eller med siffervitsord, måste den läropliktiga i enlighet med 38 § i lagen om grundläggande utbildning delta i en särskild examen. I denna examen bedöms kunskaperna i relation till de mål som bestämts i läroplanen. Som hjälpmedel vid bedömningen använder den övervakande läraren de profiler för goda kunskaper och kriterier för slutbedömning som ingår i läroplansgrunderna för den grundläggande utbildningen 2004.

Följande betyg kan ges för studier som avlagts genom särskild examen:

  • Betyg över fullgjord ämneslärokurs i den grundläggande utbildningen (avläggande av lärokursen i ett visst läroämne) 
  • Betyg över delvis fullgjord lärokurs i den grundläggande utbildningen (till exempel avläggande av lärokursen i en viss årskurs)
  • Betyg över fullgjord lärokurs i alla ämnen i den grundläggande utbildningen (motsvarar avgångsbetyget från den grundläggande utbildningen).

Noggrannare anvisningar ingår i Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004, kapitel 8.3 Betygen punkt ”Övriga betyg”.