Om språkexamina

Vad är språkexamina?

De allmänna språkexamina är språkfärdighetsexamina för vuxna som man kan delta i oberoende av var och hur man lärt sig språket. Inom ramen för denna examen mäts språkfärdigheten i sådana praktiska situationer där den vuxne måste tala, lyssna till, skriva eller läsa ett främmande språk - antingen i Finland eller utomlands. Examina ordnades för första gången år 1994. Examina har utarbetats vid Utbildningsstyrelsen och Jyväskylä universitet.

Vad ligger som grund för den allmänna språkexamen?

Till grund för denna examen ligger en språkfärdighetsskala som utvecklats efter europeisk modell. Språkfärdigheten indelas i sex nivåer från en elementär språkfärdighetsnivå till ett närapå fullständigt behärskande av språket. För själva examen utnyttjas nivåerna 1-6. I många språk kan man välja mellan att avlägga examen på grundnivån, på mellannivån eller på den högsta nivån.

Lagen 964/2004 och förordningen 1163/2004 och 1109/2011 om allmänna språkexamina reglerar examensverksamheten. Utbildningsstyrelsen har fastställt examensgrunderna.

Vilken nivå skall man välja?

Språkfärdighetstest har utarbets på tre nivåer för att testet alltid skall vara på ungefär rätt nivå för deltagaren. Uppgifterna får inte vara för lätta, men inte heller för svåra. Också själva testresultatet är tillförlitligare då examinandens språkfärdighet bestäms med hjälp av bara några få skalsteg. Språkfärdigheten är en mångsidig färdighet. För att man skall kunna bestämma examinandens språkfärdighetsnivå på en skala som omfattar allt från elementärnivån till mycket goda kunskaper i språket, måste man ha test av olika svårighetsgrad.

Examinanden skall på förhand kunna bekanta sig med den sexgradiga språkfärdighetsskalan för att på ett ungefär bedöma sin språkfärdighetsnivå.

På basis av denna bedömning väljer examinanden sedan själv på vilken nivå han/hon vill utföra testet och anmäler sig till detta test.

* Testet på grundnivån motsvarar stegen 1 - 2 på språkfärdighetsskalan. Testet lämpar sig för vuxna som nyss har påbörjat sina språkstudier, till exempel personer med grund- eller folkskola som grundutbildning som kanske tillfälligt besöker ett land där språket ifråga talas eller som då och då kommer i kontakt med människor som talar språket. Å andra sidan finns det personer som inte behöver mer än grundläggande kunskaper i ett främmande språk och som använder språket i vardagliga sammanhang.

* Testet på mellannivån motsvarar stegen 3 - 4 på språkfärdighetsskalan. Testet lämpar sig t.ex. för vuxna med gymnasieutbildning eller för sådana som annars nått längre i sina språkstudier, som i någon mån använder ett främmande språk både på fritiden och inom yrket, men som inte kan uppträda som experter eller i andra ansvarsfulla uppdrag på det främmande språket. Testet på mellannivån kräver trots allt en rätt mångsidig språkfärdighet och kännedom om språket.

* Testet på den högsta nivån motsvarar stegen 5 - 6 på språkfärdighetsskalan. Testet lämpar sig för vuxna som ofta använder sig av språket i sitt arbete och som har en så avancerad språkfärdighet att dessa personer kan utnyttjas i exempelvis expertuppdrag på det främmande språket. Personer med ett så utvecklat språk kan anpassa sitt språkbruk till olika situationer och förstår utan större svårigheter både allmänt tal och fackspråk i anslutning till det egna facket. De kan också formulera sitt budskap exakt och nyanserat.

Vad testar den allmänna språkexamen?

Testen består av fyra delprov:

1. Textförståelse
2. Skrivning
3. Talförståelse och
4. Tal

På grund- och mellannivån är vart och ett delprov 20 - 70 minuter långt. Testet som helhet är minst 3 timmar långt. På den högsta nivån är de skriftliga testen något längre. Ett samtalsprov ingår också. Den sammanlagda testtiden på den högsta nivån är cirka fem timmar. I det följande presenteras delproven mer i detalj.

Testanvisningarna ges på finska eller svenska.

Delprovet i textförståelse innehåller 3 - 4 texter om olika teman. Uppgifterna besvaras på finska, svenska eller på målspråket. Frågorna tar upp huvudsakerna och viktiga detaljer i den text som de hänför sig till. En uppgift på den högsta nivån är att sammanfatta den lästa texten.

Delprovet i skrivning går ut på att skriva budskap av olika slag enligt givna anvisningar. Antalet uppgifter är 3. I bedömningen fästs uppmärksamheten vid hur bra, naturligt och ändamålsenligt det önskade innehållet förmedlas till läsaren.

Talförståelsen kontrolleras i språkstudio. Bandade korta diskussioner, intervjuer och delar av program avlyssnas, varefter examinanden besvarar frågor på finska, svenska eller på målspråket.

Också taltestet utförs i språkstudio samt på den högsta nivån och i finska och svenska på grundnivån dessutom som samtalsprov. Talet bandas. Uppgifterna kan bestå av simulerade samtal (samtalspartnerns inlägg är bandade), frågor att besvara, komplettering av satser. Vidare skall examinanden reagera adekvat i olika situationer, återge en händelsekedja eller framföra egna åsikter.

Vem bedömer prestationerna?

Språklärare på olika håll i Finland har utbildats att bedöma examinandernas prestationer. För rättvisans skull får examinatorn inte vara examinandens lärare eller en bekant till examinanden. Intygen är likvärdiga överallt oberoende av var de utfärdats. De sänds direkt till testdeltagarna ca två månader efter examenstillfället.

Var arrangeras tentamenstillfällena?

De allmänna språkexamina ordnas på de riksomfattande examensdagarna. Arrangörer är de vuxenläroanstalter som fått tillstånd att ordna testen och högskolor. Testställena tar emot anmälningar. Läroanstalten ansvarar för de praktiska arrangemangen. Testpaketen finns i såväl svensk som finsk språkdräkt; examinanden väljer det språk han föredrar.

Mera information: