Beskrivning av färdighetsnivåerna

I språkexamina för statsförvaltningen grundar sig bedömningen av språkfärdigheten på en tregradig indelning av färdighetsnivåerna: utmärkt, god och nöjaktig.

Förmåga att använda finska/svenska i tal

 

HÖRFÖRSTÅELSE 

MUNTLIG FÄRDIGHET

UTMÄRKT

Förstår utmärkt väl alla typer av talat språk, också tal som hänför sig till krävande arbetsuppgifter. Små nyansskillnader eller ovanliga uttryck kan dock bereda vissa svårigheter. 

Talar helt flytande och kan exakt och adekvat uttrycka även små nyansskillnader. I talet kan sporadiskt förekomma oidiomatiska drag. Talet är nästan på samma nivå som hos en person som har språket som modersmål.

GOD

Förstår tal i normalt tempo och kan följa med samtal och muntliga framföranden om olika slags ämnen. Dialektala drag, mycket snabbt taltempo, komplicerad framställning eller främmande ämnesområden kan försvåra förståelsen. 

Reder sig i olika kommunikativa situationer och kan uttrycka sin sak klart och exakt på ett sätt som är anpassat till situationen.  Talet är i huvudsak flytande och naturligt. Vissa strukturer, uttryck och nyanser avviker dock något från målspråket.

NÖJAKTIG

Förstår tal i normalt tempo som handlar om bekanta ämnesområden. Reder sig i vanliga rutinmässiga talsituationer, t.ex. i kundtjänst.
 

Kan ta initiativ i bekanta talsituationer, även om talet kan vara långsamt och uttalet och användningen av uttryck och strukturer avviker från målspråket. Avvikelserna hindrar dock inte kommunikationen.

Förmåga att använda finska/svenska i skrift

 

LÄSFÖRSTÅELSE 

SKRIFTLIG FÄRDIGHET

UTMÄRKT

Förstår utan svårighet alla typer av texter. Små nyansskillnader eller mycket ovanliga uttryck kan i viss mån bereda svårigheter.   

Kan flytande skriva alla typer av texter, som arbetsuppgifterna förutsätter, också krävande texter, och anpassa dem till situationen och de förmodade läsarna. Skrivandet är nästan på samma nivå som hos en person som har målspråket som modersmål.

GOD

Förstår nästan utan svårighet många slags texter som har anknytning till arbetet, också krävande texter. Främmande ämnesområden, komplicerade uttryck eller nyansskillnader kan orsaka problem.
 

Kan skriva många slags texter som hänför sig till arbetsuppgifterna och behandla ämnet klart, ledigt och detaljerat. Kan i sina texter göra skillnad mellan formellt och informellt språkbruk.  I fråga om vissa stildrag och svårbemästrade strukturer och uttryck kan det förekomma avvikelser från målspråket.

NÖJAKTIG

Förstår vanliga texter som hänför sig till det egna arbetet och kan uppfatta huvudpunkterna i dem. Texter vars ämnesområde är främmande eller som är språkligt krävande kan delvis bli oförstådda.

Kan skriva korta rutinmässiga texter i anslutning till arbetsuppgifterna som inte förutsätter omfattande och grundlig behandling av ämnet. Texten är i huvudsak förståelig, även om den innehåller språkfel och stilbrott.

Förmåga att förstå finska/svenska

 

HÖRFÖRSTÅELSE 

LÄSFÖRSTÅELSE

UTMÄRKT 

Förstår utmärkt väl alla typer av talat språk, också tal som hänför sig till krävande arbetsuppgifter. Små nyansskillnader eller ovanliga uttryck kan dock bereda vissa svårigheter. 

Förstår utan svårighet alla typer av texter. Små nyansskillnader eller mycket ovanliga uttryck kan i viss mån bereda svårigheter. 

GOD

Förstår nästan utan svårighet många slags texter som har anknytning till arbetet, också krävande texter. Främmande ämnesområden, komplicerade uttryck och fina nyansskillnader kan orsaka problem.

Förstår tal i normalt tempo och kan följa med samtal och muntliga framföranden om olika slags ämnen. Dialektala drag, mycket snabbt taltempo, komplicerad framställning eller främmande ämnesområden kan försvåra förståelsen.

NÖJAKTIG

Förstår tal i normalt tempo som handlar om bekanta ämnesområden. Reder sig i vanliga rutinmässiga talsituationer, t.ex. i kundtjänst.  

Förstår vanliga texter som hänför sig till det egna arbetet och kan uppfatta huvudpunkterna i dem. Texter vars ämnesområde är främmande eller som är språkligt krävande kan delvis bli oförstådda.