Läroavtalsutbildning

Nästan alla yrkesinriktade examina går att avlägga genom läroavtal. Läroavtalsutbildningen lämpar sig för både unga och vuxna. Läroavtalet grundar sig på ett tidsbundet arbetsavtal mellan en läroavtalarbetsgivare och en studerande som fyllt 15 år och gäller utbildning till ett yrke på en arbetsplats. Till läroavtalet bifogas ett personligt studieprogram som görs upp utgående från de examensgrunder som Utbildningsstyrelsen fastställt.

Läroavtalsutbildningen kan vara grundläggande yrkesutbildning som leder till yrkesinriktad grundexamen. Den kan också vara utbildning som förbereder för yrkesinriktad grundexamen, yrkes- eller specialyrkesexamen som avläggs som fristående examen. Även icke-examensinriktad tilläggsutbildning kan genomföras som läroavtalsutbildning. Företagare kan också utbilda sig själva i sitt eget företag med läroavtal.

Ungefär 70–80 procent av läroavtalsutbildningen sker på arbetsplatsen, där en eller flera arbetsplatsutbildare ansvarar för utbildningen av den studerande. Utbildningen på arbetsplatsen kompletteras med teoretisk utbildning som huvudsakligen ges vid yrkesläroanstalter och vuxenutbildningscenter.

Läroavtalet fastställs i allmänhet av utbildningsanordnaren. Den teoretiska delen av läroavtalsutbildningen ordnas på läroanstaltens initiativ. Grundexamen kan också avläggas som en fristående examen som övervakas av en examenskommission.

Under arbetsperioden får den studerande lön enligt kollektivavtalet. Under den avgiftsfria teoretiska perioden kan den studerande få dagpenning samt ersättning för resor och inkvartering. Inga studiesociala förmåner beviljas, om den studerande får lön eller andra förmåner under den teoretiska perioden.

Läroavtalsutbildning som leder till grundexamen räcker mellan ett och tre år. Tidigare utbildning och arbetserfarenhet förkortar utbildningstiden.

Läroavtalsutbildning förutsätter en arbetsplats som har tillräcklig produktions- eller serviceverksamhet för att ordna utbildning i enlighet med kraven på yrkesskicklighet i examensgrunderna, den arbetsutrustning som behövs samt personal som har sådan yrkeskompetens att de kan utses till ansvariga utbildare för den studerande. Den studerande ska själv skaffa sig en läroavtalsplats. Lokala läroavtalscentraler eller läroavtalsbyråer ansvarar för att göra upp läroavtalet och planera utbildningen.

Läroavtalsutbildning bygger på utbildning på en arbetsplats. Största delen av inlärningsmålen nås i samband med praktiska arbetsuppgifter. Utbildningen kan också ordnas någon annanstans än på den egna arbetsplatsen. Arbetsuppgifterna ska vara mångsidiga och lämpa sig för den aktuella examen.

Den teoretiska utbildningen som sker vid läroanstalten är uppbyggd enligt den studerandes personliga studieprogram. Utbildningen innebär flerformsstudier som består av olika utvecklings- och projektarbeten, närstudier, handledda distansstudier och distansuppgifter. Allt oftare genomförs en del av undervisningen på nätet.

Under läroavtalstiden har den studerande en ansvarig arbetsplatsutbildare. Arbetsplatsutbildaren är med och planerar studierna tillsammans med den studerande, en representant för utbildningsanordnaren och en lärare. Arbetsplatsutbildaren introducerar den studerande i arbetsmiljön och arbetsuppgifterna, handleder den studerande och bedömer lärandet. Arbetsplatsutbildaren fungerar som kontaktperson mellan arbetsplatsen och läroanstalten och som stödperson för den studerande.

En del av läroavtalsutbildningen kan bestå av yrkesförberedande utbildning utomlands i form av inlärning i arbetet, arbetspraktik eller annat arbete. Den teoretiska utbildningen sker då vid en läroanstalt i ifrågavarande land eller till exempel med hjälp av distansuppgifter som ges av den egna läroanstalten i Finland. Perioden utomlands räknas till godo i den examen som den studerande avlägger i Finland.