Auktorisation av översättare

Examensnämnden för auktoriserade translatorer som verkar i samband med Utbildningsstyrelsen beviljar på ansökan personer rätt att verka som auktoriserad translator. Som auktoriserad translator kan godkännas en för tillförlitlighet känd person som har uppnått myndighetsåldern och inte har förklarats omyndig. Personen ska ha hemkommun i Finland eller vara stadigvarande bosatt i en medlemsstat i Europeiska unionen eller i någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och ska ha avlagt examen för auktoriserad translator.

Rätt att få verka som auktoriserad translator kan ansökas på följande tre sätt:

  1. Ansökan av person som godkänts i examen för auktoriserad translator
  2. Ansökan av person som avlagt högskoleexamen
  3. Ansökan av person som är auktoriserad translator enligt tidigare lag ( virallinen kääntäjä )

1. Ansökan av person som godkänts i examen för auktoriserad translator

En person som godkänts i examen för auktoriserad translator ska hos Examensnämnden för auktoriserade translatorer ansöka om rätt att få verka som auktoriserad translator.

Intyget över rätten att verka som auktoriserad translator är avgiftsbelagt och kostar 105 euro (Undervisnings- och kulturministeriets förordning om Utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer 1 §)

2. Ansökan av person som avlagt högskoleexamen

Examen för auktoriserad translator krävs inte av personer som har avlagt filosofie magisterexamen eller någon annan högre högskoleexamen som innehåller studier i översättningsvetenskap som omfattar minst 60 studiepoäng och består av teoretiska och praktiska universitetsstudier i översättning. Studierna ska innehålla minst 6 studiepoäng i auktoriserad översättning. Rätt att vara verksam som auktoriserad translator kan i det fallet beviljas för ett språkpar som ingår i personens examen och då enbart till modersmålet eller till det språk personen behärskar bäst (A-arbetsspråk).

Intyget över rätten att verka som auktoriserad translator med stöd av högskoleexamen är avgiftsbelagt och kostar 220 euro (Undervisnings- och kulturministeriets förordning om Utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer 1 §).

Bakgrundsinformation om rätten att verka som auktoriserad translator med stöd av högskoleexamen

I lagen om auktoriserade translatorer 1148/1988 (upphävd 31.12.2007) nämns inte rätten att verka som auktoriserad translator med stöd av högskoleexamen. Därför kan inte magisterexamina som påbörjats före 2008 godkännas som grund för rätt att få verka som auktoriserad translator.

Lagen om auktoriserade translatorer 1231/2007 och statsrådets förordning om auktoriserade translatorer 1232/2007 trädde i kraft 1.1.2008.
I dessa nämns rätten att verka som auktoriserad translator med stöd av högskoleexamen under vissa förutsättningar.

Vid ett möte som Examensnämnden för auktoriserade translatorer höll 28.8.2009 beslutades om principerna för att klargöra tolkningarna av de omständigheter som avses i paragraferna i lagen och förordningen om auktoriserade translatorer. Alla universitet som anordnar magisterexamina har då fått sig tillsända ett meddelande om de överenskomna principerna:

Alternativa huvudämnen i studierna är översättningsvetenskap, ett språk och ett annat ämne såsom informationslära eller juridik. I alla examina ska ingå studier i översättningsvetenskap omfattande minst 60 studiepoäng (studier i auktoriserad översättning), och dessa studier i auktoriserad översättning på minst 6 studiepoäng ska innehålla studier i auktoriserad översättning som inkluderar färdigheter som en auktoriserad translator behöver samt en tillräcklig mängd översättningsövningar. Dessa ska ingå i magisterskedets studieprogram.

Om sökanden har ett annat huvudämne än översättningsvetenskap ska de stipulerade studierna i översättningsvetenskap bilda en helhet i sökandens magisterexamen som fakulteten/läroämnet har fastställt. Helheten kan synas på examensbetyget som t.ex. ett biämne eller i universitets studiehandbok, som sökandens fakultet har godkänt. Sökanden kan inte själv sammanställa den aktuella helheten av enskilda studieperioder.

Giltighet för auktorisation enligt punkt 1 och 2

Rätt att vara verksam som auktoriserad translator beviljas för fem år i sänder. Före auktorisationen ska personen avge en skriftlig försäkran för auktoriserad translator om han eller hon inte avgett en sådan tidigare. En auktorisation kan på ansökan förlängas med högst fem år i sänder, om personen under auktorisationens giltighet har varit verksam som auktoriserad translator och fortfarande uppfyller villkoren för rätten att vara verksam som auktoriserad translator. Intyget över rätten att verka som auktoriserad translator är avgiftsbelagt.

3. Ansökan av person som är auktoriserad translator enligt tidigare lag (virallinen kääntäjä)

Den rätt som beviljats en person att verka som auktoriserad translator innan den nuvarande lagen om auktoriserade translatorer trädde i kraft (1.1.2008) gäller fram till slutet av 2012. På translatorn tillämpas gällande lag om auktoriserade translatorer. Den svenska benämningen auktoriserad translator är dock oförändrad efter lagändringen.

En auktoriserad translator enligt tidigare lag kan utan att genomgå examen eller avge försäkran ansöka om rätt att få verka som auktoriserad translator i enlighet med gällande lag om han eller hon uppfyller de övriga kriterier som nämns i lagen. Om en translator som är auktoriserad enligt tidigare lag inte ansökt om att få verka som auktoriserad translator enligt gällande lag senast 31.12.2012 får personen i fråga inte verka som auktoriserad translator fr.o.m. 1.1.2013 förrän han eller hon ansökt om rätt att få verka som auktoriserad translator.

På en tidigare auktoriserad translator som ansöker om rätt att få verka som auktoriserad translator enligt gällande lag tillämpas ingen tidsfrist för rätten, och rätten gäller utan övre åldersgräns.

Intyget är avgiftsfritt.

Ansökan om att förnya rätt att verka som auktoriserad translator

En auktorisation kan på ansökan förlängas med högst fem år i sänder, om personen under auktorisationens giltighet har varit verksam som auktoriserad translator och fortfarande uppfyller villkoren för rätten att vara verksam som auktoriserad translator.

Intyget över rätten att verka som auktoriserad translator är avgiftsbelagt och kostar 140 euro (Undervisnings- och kulturministeriets förordning om Utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer 1 §).

 

Lagstiftning

Lagarna trädde i kraft 1.1.2008. De upphäver lagen (1148/1988) och förordningen (626/1989) om auktoriserade translatorer.