Ansökan om beslut och behandling av ansökan

Man ansöker om Utbildningsstyrelsens beslut genom att sända en undertecknad ansökningsblankett inklusive bilagor till Utbildningsstyrelsen per post:

Utbildningsstyrelsen/registraturen
PB 380, 00531 Helsingfors

De bilagor som krävs finns upplistade i anvisningarna på ansökningsblanketten.

Utbildningsstyrelsen skickar en bekräftelse till den sökande om att ansökan mottagits inom en månad efter att ansökan inkommit. Bekräftelsen skickas per e-post. Vid behov ombeds den sökande komplettera sin ansökan. Ansökningarnas genomsnittliga behandlingstid är 2-3 månader från det datum då den sökande har lämnat in alla nödvändiga handlingar till Utbildningsstyrelsen. Efter behandlingen arkiveras handlingarna hos Utbildningsstyrelsen.

Utbildningsstyrelsen kontrollerar vid behov att de uppgifter som lämnats i ansökan är riktiga.

Beslutet ges på finska eller svenska. Beslutet sänds till den sökande eller till hans/hennes kontaktperson i Finland per post. Fakturan skickas separat till samma adress.

Över beslutet kan besvär anföras hos en förvaltningsdomstol. En besvärsanvisning bifogas beslutet.

Avgifter

Avgifter för behandling av ansökningarna av erkännande av examina:

  • Beslut on jämställande av nivån på en högskoleexamen 234 €
  • Beslut om jämställande av högskolestudier med en viss examen eller vissa studier 353 €*. Beslutets pris höjs med 122 € för varje extra behörighet, sammanlagt dock med högst 244 €.
  • Beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer 353 €* Beslutets pris höjs med 122 € för varje extra behörighet, sammanlagt dock med högst 244 €.
  • Beslut om tillräckliga studier för undervisning på ett främmande språk, för steinerpedagogisk undervisning eller för förskoleundervisning som baserar sig på montessoripedagogik 353 €*
  • Behandlingsavgift för återkallad ansökan 62 €
  • Slutligt beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer eller jämställande av högskolestudier 55 €

*I avgiften ingår ett eventuellt beslut om jämställande av nivån på en högskoleexamen.