Erkännande av yrkeskvalifikationer som förvärvats i en EU/EES-medlemsstat eller i Schweiz

Med erkännande av yrkeskvalifikationer avses beslutsfattande om behörigheten för ett reglerat yrke i Finland på grundval av kvalifikationer som förvärvats i en annan EU/EES-medlemsstat eller i Schweiz.

För att yrkeskvalifikationerna ska kunna erkännas krävs det att en viss utbildning är ett lagbestämt behörighetsvillkor för yrket. Den sökande ska i en annan medlemsstat ha full behörighet för samma yrke som han eller hon ansöker om behörighet för i Finland. Om den andra medlemsstaten inte reglerar yrket, ska den sökande under de senaste tio åren ha arbetat i yrket på heltid i minst ett år eller på deltid i motsvarande utsträckning i en medlemsstat som inte reglerar yrket. Yrkeserfarenheten på ett år krävs dock inte, om en reglerad yrkesutbildning fastställs i de bevis på formella kvalifikationer som sökanden har.

Om den sökandes utbildning skiljer sig väsentligt från den utbildning som krävs för yrket i Finland, eller om yrkesuppgifternas innehåll skiljer sig avsevärt, kan det i beslutet krävas en anpassningsperiod eller ett lämplighetsprov. I sådana fall kan beslutets innehåll påverkas av den sökandes kunskaper, färdigheter och kompetens, som den sökande har förvärvat genom yrkesverksamhet eller livslångt lärande och som formellt har fastställts för detta ändamål av ett relevant organ.

Den sökande kan i allmänhet välja om han eller hon ska fullgöra en anpassningsperiod eller avlägga ett lämplighetsprov.

Anpassningsperioden är arbete under tillsyn av en behörig yrkesutövare i yrket i fråga. Anpassningsperioden kan innebära fortbildning.

Lämplighetsprovet är ett förfaringssätt som mäter yrkesmässig kunskap. Det har som syfte att bedöma den sökandes förmåga att utöva ett reglerat yrke i Finland. Lämplighetsprovet avläggs i allmänhet på finska eller svenska.

Efter att ha fullgjort anpassningsperioden eller avlagt lämplighetsprovet skickar den sökande ansökan om slutligt beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer till Utbildningsstyrelsen.

Beslutet grundar sig på lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer. Lagen tillämpas på erkännandet av yrkeskvalifikationer som en medborgare i en EU/EES-stat eller i Schweiz förvärvat i en EU/EES-medlemsstat eller i Schweiz.

Lagen tillämpas också på erkännandet av yrkeskvalifikationer som en person förvärvat utanför EU/EES-staterna om

  • den sökande är medborgare i en medlemsstat,
  • den sökandes yrkeskvalifikationer har erkänts i en annan medlemsstat och
  • den sökande har minst tre års yrkeserfarenhet från en medlemsstat som har erkänt yrkeskvalifikationerna.

Lagen tillämpas också på erkännande av yrkeskvalifikationer förvärvade i en EU/EES-stat, som grundar sig på Europeiska gemenskapens lagstiftning om tredjelandsmedborgares ställning.

Lagen tillämpas inte på erkännande av yrkeskvalifikationer när utbildning inom det juridiska området är behörighetskrav för den tjänst eller uppgift som erkännandet gäller. Lagen tillämpas inte heller på erkännande av yrkeskvalifikationer för en tjänst eller uppgift inom polisen, gränsbevakningsväsendet eller försvarsmakten.

Informationssystem för den inre marknaden (IMI)

Personuppgifterna som har lämnats i ansökan om erkännande av yrkeskvalifikationer kan behandlas i informationssystemet för den inre marknaden (IMI) som förvaltas av Europeiska unionens kommission. Utbildningsstyrelsen kan utlämna uppgifter till de vederbörande behöriga myndigheterna i andra medlemsstater. Sökanden har rätt att av Utbildningsstyrelsen begära de uppgifter som gäller honom/henne samt rätta eventuella fel i uppgifterna.