Utbildningsstyrelsens utlåtanden om yrkesexamina som avlagts utomlands

Utbildningsstyrelsen ger på ansökan avgiftsbelagda utlåtanden om utländska yrkesexamina. Utlåtandet är till sin natur ett sakkunigutlåtande och ger inte tjänstebehörighet eller yrkeskvalifikationer. De som har avlagt en utländsk högskolexamen ansöker om Utbildningsstyrelsens beslut.

I utlåtandet beskrivs läroanstaltens och examens officiella ställning, examens nivå och de yrkeskvalifikationer som examen gett i ursprungslandet. Ytterligare beskrivs studiernas innehåll och omfattning.

Utbildningsstyrelsen kan ge utlåtanden endast om slutförda yrkesexamina som ingår i ursprungslandets officiella examensstruktur. Studiernas innehåll och omfattning beskrivs i den utsträckning som uppgifterna finns i examensbetygen eller i andra dokument som sökanden har lämnat in till Utbildningsstyrelsen, till exempel dokument om läroplaner eller examensfordringar.

Utlåtandena ges på finska eller svenska.

Ansökan om utlåtande

Utlåtandet begärs genom att sända en ifylld och undertecknad ansökningsblankett med alla nödvändiga bilagor till Utbildningsstyrelsen per post. De dokument som behövs som bilagor finns upplistade i ifyllnadsanvisningarna.

Ansökningsblanketten och ifyllnadsanvisningarna finns tillgängliga i denna sidas övre kant på höger.

Priset på utlåtandet är 274,05 € inklusive mervärdesskatt enligt mervärdesskattelagen. Utlåtandet sänds till den sökande eller till hans/hennes kontaktperson i Finland per post. Fakturan skickas separat till samma adress som utlåtandet.

Den genomsnittliga behandlingstiden för ansökningarna är ungefär tre månader.

 

Ansökningsblankett och ifyllnadsanvisningarna