Anordnande av förskoleundervisning

Kommunerna ansvarar för att ordna förskoleundervisning. Också privata utbildningsanordnare och statliga läroanstalter kan med särskilt tillstånd ordna förskoleundervisning. Kommunen kan också ordna förskoleundervisningen genom att köpa tjänster av offentliga eller privata tjänsteproducenter. Kommunen ansvarar för att köpt förskoleundervisning förverkligas enligt lagstiftningen och bestämmelserna. Förskoleundervisningen sker enligt kommunens beslut i skolor, på daghem eller på annan lämplig plats, och omfattar minst 700 timmar, dvs. i genomsnitt fyra timmar per dag. En dag får omfatta högst fem timmar förskoleundervisning.

Undervisningsministeriet har gett en rekommendation för förskolegruppernas storlek. Enligt dem får det i en förskolegrupp med en lärare finnas högst 13 barn. Om det i gruppen finns en andra utbildad vuxen får barnen vara 20 till antalet.

Förutom undervisningen är också läromedel och redskap som används i undervisningen avgiftsfria. De elever som antagits till förskoleundervisningen har rätt till det stöd för växande och lärande samt den elevvård de är i behov av. Barnen har dessutom rätt till fri transport om de bor mer än fem kilometer från förskolan eller om resan är för svår, ansträngande eller farlig för barnet. Barn som deltar i förskoleundervisning har rätt till en avgiftsfri måltid varje skoldag.