Genomförande av förskoleundervisningen

Förskoleundervisningen baserar sig på lekbetonad verksamhet som utgår från barnens utvecklingsnivå. Den främjar också barnens språkliga utveckling och förmåga att lära sig nya saker. Barnens behov att lära sig med fantasins och lekens hjälp tas i beaktande. Målet är att barnens positiva jaguppfattning stärks i förskolan och att deras färdigheter att lära sig utvecklas. Barnet tillägnar sig grundläggande kunskaper, färdigheter och förmågor inom olika områden av lärandet enligt sin ålder och sina förutsättningar.

Huvudansvaret för förskoleundervisningen ligger hos lärarna, som i allmänhet har klasslärar- eller barnträdgårdslärarutbildning. Läraren handleder barnen i att lära sig, konkret pröva sig fram och undersöka saker, och lär dem aktivt deltagande och olika sätt att skaffa information och lösa problem i växelverkan med vuxna och barn i samma grupp. Från barnets synpunkt ska aktiviteterna inom förskoleundervisningen vara ändamålsenliga och utmanande.

Lärmiljön har stor betydelse för lärandet i förskolan. Lärmiljön ska väcka barnens nyfikenhet, intresse och motivation att lära sig. Den ska också stödja barnens tillväxt och lärande på ett mångsidigt sätt och ge barnen möjlighet att bedöma sitt eget arbete. Den ska erbjuda barnen möjligheter till lek och andra aktiviteter, men också lugn och ro. Det centrala i förskolans lärmiljö är växelverkan, både mellan läraren och barnen och också barnen emellan, och olika arbetssätt och inlärningsuppgifter.

Förskoleundervisningen grundar sig på integrering av undervisningen. I förskoleundervisningen ingår inga läroämnen, däremot följande centrala ämnesområden: språk och interaktion, matematik, etik och livsåskådning, natur och miljö, hälsa, fysisk och motorisk utveckling samt konst och kultur.

Utvärderingen i förskolan fokuserar på barnens tillväxt- och inlärningsprocess. Utvärderingen sker kontinuerligt genom växelverkan mellan läraren och barnen. Vårdnadshavaren får regelbundet respons genom samtal. Efter avslutad förskoleundervisning kan barnen få ett intyg över deltagande som beskriver förskoleundervisningen.

Samarbetet mellan hemmen och förskolan har stor betydelse. Det är viktigt att samarbetet fungerar med tanke på barnens trivsel, tillväxt och lärande.