Examen i undervisningsförvaltning

Examen är avsedd för dem som arbetar inom utbildningsförvaltningen och för dem som har för avsikt att söka sig till ledarskaps- och förvaltningsuppgifter inom utbildningsförvaltningen. Examen är ett sätt att visa tillräcklig kännedom om undervisningsförvaltning som förutsätts av rektorer i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet.

Examen i undervisningsförvaltning omfattar 15 studiepoäng.

Den examen som baserar sig på de förnyade examensgrunderna och som trädde i kraft 1.8.2018 består av två separata delar och behandlar följande ämnesområden:

Del A: Förvaltningens grunder

1. Allmän förvaltning, offentlighet, dataskydd samt kommunalförvaltning
2. Utbildningsväsendets förvaltning
3. Utbildningsväsendets finansieringssystem

Del B: Rektorns ledarroller

1. Rektorn som ansvarig för skolans verksamhet
2. Rektorn som pedagogisk ledare
3. Rektorn som personalchef (anställningsförhållande och lagstadgade förpliktelser)

Examen avläggs genom två olika skriftliga förhör (A-delen och B-delen).

Ämnesområden kan också, i samband med vissa examensförberedande utbildningar, avläggas som andra skriftliga delprestationer än som tenter.

Examen kan avläggas enligt de gamla examensfordringarna, som trädde i kraft 1.8.2015, fram till 31.7.2020.

Avläggandet av examen kan påbörjas när som helst. Examen är avgiftsbelagd. Examensavgiften är 256 €, som täcker alla kostnader för examen förutom eventuella omtagningar av tent i något eller några ämnesområden. Omtagning av tenten kostar 87 €.

Utbildningsstyrelsen anordnar utbildning som förbereder för examen i undervisningsförvaltning (ordnas endast på finska, Opetushallinnon kurssi). Kursen i undervisningsförvaltning är avgiftsbelagd. Kurser ordnas vanligtvis två gånger per år. Information om kursen i undervisningsförvaltning ges i Utbildningsstyrelsens fortbildningskalender (www.oph.fi/koulutus). Mera information ger utbildningsplanerare Jari Kiriloff, tfn. 029 533 1357, .

Också vissa andra aktörer anordnar kurser som förbereder för examen i undervisningsförvaltning. Avlagda studier som till innehållet motsvarar examen i undervisningsförvaltning kan ersätta del eller delar av examen.

Mera information om avläggande av examen, examensgrunderna och examensfordringarna framgår av föreskriften Grunderna för examen i undervisningsförvaltning samt examensfordringarna.

För närmare information och examen på svenska, vänligen kontakta
Annika Westerholm, tfn 029 533 1221,

 

Examensmaterial

Offentlighet och dataskydd inom undervisningsväsendet (pdf)

OBS! Boken är delvis föråldrad speciellt gällande sekretessbestämmelser i anknytning till specialundervisningen. Lagen om den grundläggande utbildningen ändrades år 2010.

Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa - Opas koulujen ja oppilaitosten käyttöön

Man kan läsa om de ändringar som ingår i den nya upplagan av handledningen om offentlighet och dataskydd i
- regeringens proposition om stöd till elever inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen (RP 109/2009)
- kulturutskottets betänkande KuUB 4/2010 och den av riksdagen godkända lagen (642/2010)
- regeringens proposition gällande den s.k. Sora-lagstiftningen inom yrkesutbildningen och högskoleutbildningen (RP 164/2010)
- kulturutskottets betänkande KuUB 14/2010 och de av riksdagen godkända lagarna (951–956/2011)

Propositionerna och betänkandena finns på svenska på riksdagens webbplats www.eduskunta.fi och lagarna i Finlands författningssamling på adressen https://www.finlex.fi/sv/

Kommunala arbetstagare - Anställningshandbok för chefer

Kommunala tjänsteinnehavare - Anställningshandbok för chefer