Teaterkonst

Grundläggande undervisning i teaterkonst ges antingen enligt en allmän eller enligt en fördjupad lärokurs. Studierna i teaterkonst lär eleven att tolka innebörden i sina upplevelser och uttrycka sina tankar, känslor och strävanden med teaterkonstens medel. Studierna är utforskande och aktivitsinriktade och eleven lär sig genom att erfara och göra. Tonvikten ligger på grupparbete och upplevelsebaserat lärande. Om eventuell förberedande undervisning och vuxenutbildning bestäms i utbildningsanordnarens läroplan.


Den beräknade omfattningen av den allmänna lärokursen är 500 timmar. Undervisningen består av sammanlagt 10 studiehelheter. Målet är att eleven bekantar sig med grunderna i teaterkonst och olika teaterformer. Tonvikten ligger på träning av interaktionsförmågan och gruppbaserade teateraktiviteter. Eleven bekantar sig med olika delområden av teaterkonsten och får erfarenhet av den arbetsprocess som ligger bakom en teaterföreställning samt av att uppträda.


Den beräknade omfattningen av grundstudierna och de fördjupade studierna i den fördjupade lärokursen är 1 300 timmar. Målet för grundstudierna är att hjälpa eleven att hitta sitt eget konstnärliga uttryck, aktivitetsinriktat studera olika delområden inom teaterkonsten, teatergenrer och stilar, planera och sätta upp en teaterföreställning och utvärdera genomförandet. I de fördjupade studierna lär sig eleven bl.a. att utnyttja egna erfarenheter som utgångspunkt för det konstnärliga arbetet. Eleven får övning i grundläggande rollarbete, undersöker scenografins betydelse för föreställningen och utforskar och övar sig i att bygga upp en teaterföreställning. Eleven kan specialisera sig inom något delområde inom teaterkonsten. Till sist planeras och genomförs ett slutarbete, som också omfattar reflexion över det egna arbetet.