Grundläggande utbildning

Den grundläggande utbildningen handlar både om fostran och om undervisning. Målet är att stödja elevernas tillväxt som människor och samhällsmedlemmar och att lära ut nödvändiga kunskaper och färdigheter. Den grundläggande utbildningen ger alla elever samma behörighet för fortsatta studier och den är gratis. Förutom undervisningen är också läroböcker och övriga läromedel, arbetsredskap och material avgiftsfria.

Eleverna har också rätt att varje skoldag få en avgiftsfri, fullvärdig måltid och under vissa förutsättningar avgiftsfri skoltransport. Dessutom har eleverna rätt till den avgiftsfria elevvård som deltagandet i undervisningen förutsätter. Handikappade elever eller andra elever i behov av särskilt stöd har dessutom rätt att avgiftsfritt få sådana hjälpmedel som behövs för att de ska kunna delta i undervisningen, till exempel tolk- och assistenthjälp.

Läropliktiga barn och unga får vanligen grundläggande utbildning i en grundskola. Grundläggande utbildning för vuxna ordnas bl.a. av vuxengymnasier och folkhögskolor.

Grundskolan omfattar årskurserna 1–9 och är avsedd för hela åldersklassen (7–16-åringar). Under de första sex åren har eleverna som regel en klasslärare som undervisar i alla eller i de flesta ämnena. I de tre högsta årskurserna är det huvudsakligen ämneslärare som undervisar i de läroämnen deras behörighet gäller. Det finns ungefär 3 200 skolor i Finland som erbjuder grundläggande utbildning. Största delen av dem är kommunala. Privata skolor och statens skolor undervisar under 2 % av alla elever som deltar i den grundläggande utbildningen.