Påbyggnadsundervisning

För studerande som har fullgjort lärokursen i den grundläggande utbildningen kan enligt lagen om grundläggande utbildning ordnas påbyggnadsundervisning under ett läsår. Påbyggnadsundervisning kan ges unga som fått avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen samma år eller föregående år. Påbyggnadsundervisningen kallas i talspråk ofta för den ”tionde klassen”.

I påbyggnadsundervisningen får eleverna undervisning och handledning under minst 1 100 timmar. Påbyggnadsundervisningen kan också genomföras i någon annan skola än den egna grundskolan. Utbildningen ingår i gemensam ansökan till förberedande utbildningar efter grundläggande utbildning.

Mera information finns på Studieinfo.fi

Läroplansgrunderna för påbyggnadsundervisningen från 2004 fastställer de centrala målen för undervisningen och principerna för hur den ordnas. För påbyggnadsundervisningen har man inte fastställt någon riksomfattande timfördelning eller lärokurs. Påbyggnadsundervisningen planeras individuellt enligt elevernas behov.

Målet med påbyggnadsundervisningen är att erbjuda eleverna positiva inlärningsupplevelser i olika lärmiljöer, stärka elevens förmåga till självständighet och ansvarsfullhet, utveckla självkännedomen och studiefärdigheterna, och att förbättra elevens förutsättningar att bli antagen till fortsatta studier och utveckla de kunskaper och färdigheter som behövs i studierna. Eleverna inom påbyggnadsundervisningen har rätt att vid behov få elevvård och stödtjänster.

I påbyggnadsundervisningens läroplan kan ingå läroämnen som är gemensamma för alla i den grundläggande utbildningen, valfria ämnen i den grundläggande utbildningen, andra ämnen och ämneshelheter i enlighet med den grundläggande utbildningens uppgift, yrkesförberedande studier och praktisk arbetslivsorientering. Eleverna ska ha möjlighet att höja vitsord i gemensamma ämnen som hör till lärokursen i den grundläggande utbildningen och vitsorden i valfria ämnen enligt skolans undervisningsutbud.

I påbyggnadsundervisningen ska bedömningen av gemensamma läroämnen som hör till den grundläggande utbildningens lärokurs grunda sig på den grundläggande utbildningens kriterier för slutbedömningen. Då valfria läroämnen i den grundläggande utbildningen bedöms följer man de bestämmelser om slutbedömningen som finns i läroplansgrunderna för den grundläggande utbildningen och i utbildningsanordnarens läroplan. Bedömningen av studier i andra ämnen som ingår i elevens studieprogram baserar sig på de individuella mål som ställts i studieprogrammet.

De betyg som används i påbyggnadsundervisningen är

  • mellanbetyg eller periodbetyg (utfärdas enligt läroplanens bestämmelser)
  • betyg över påbyggnadsundervisningens lärokurs och
  • betyg över studier som fullgjorts under påbyggnadsundervisningen