Olika sätt att avlägga gymnasiet

Gymnasiet kan slutföras på många olika sätt:

Gymnasier med särskild uppgift
Lokal profilering
IB-linjer
Tyska skolan i Helsingfors
Internationella skolan i Helsingfors
Steinerskolor
Folkhögskolor
Distansgymnasiet
Gymnasieutbildning för vuxna
Studier vid sommargymnasier
Studier i de övriga nordiska länderna
Elevutbyte

Gymnasier med särskild uppgift

Undervisningsministeriet har beviljat en del gymnasier en särskild utbildningsuppgift. Det innebär att undervisningen vid gymnasiet är inriktad på något speciellt område. Gymnasiet kan som helhet betona ett visst område (t.ex. musik) eller erbjuda utbildning inom något speciellt område (t.ex. konstämnen, idrott, naturvetenskaper eller främmande språk) vid sidan om den normala gymnasieutbildningen. Vid gymnasierna med särskild uppgift har de studerande rätt att i viss mån avvika från den riksomfattande timfördelningen. Målet för studerande vid gymnasier med särskild uppgift är att fullgöra gymnasiets lärokurs och avlägga studentexamen samtidigt som de avlägger studier inom något specialområde.

Lokal profilering

Enligt utbildningsanordnarens beslut kan ett gymnasium profilera sig och i undervisningen betona vissa specialområden eller ämnen (t.ex. konst- och färdighetsämnen, media, företagsamhet, naturvetenskaper eller språk). I sådana gymnasier sker undervisningen enligt den riksomfattande timfördelningen men undervisningsutbudet omfattar dessutom fördjupade eller tillämpade kurser inom de områden som betonas.

IB-linjer

Enligt principen med särskild uppgift ordnas också den utbildning som leder till den internationella IB-examen (International Baccalaureate). Undervisningen sker på en tvåårig IB-linje, som förutsätter ett års studier i en förberedande klass. Redan i den förberedande klassen går undervisningen delvis på engelska. Under det andra och tredje läsåret går undervisningen helt på engelska (förutom undervisningen i modersmålet och främmande språk). IB-examen ger samma behörighet för fortsatta studier som den finländska studentexamen.

Tyska skolan i Helsingfors

Utbildning som leder till den tyska Reifeprüfung-examen ordnas vid Tyska skolan i Helsingfors. Reifeprüfung är en tysk slutexamen som motsvarar och ger samma behörighet för fortsatta studier som den finländska studentexamen. Eftersom undervisningsspråket är tyska, är förutsättningen för att komma in i gymnasiet att man har goda kunskaper i tyska (Sprachdiplom I). Alla studerande får undervisning i finska och finska ingår också för de finska studerandena som skriftligt ämne i Reifeprüfung-examen. Undervisningen i svenska följer den finländska läroplanen. Examinanderna skriver studentexamensprovet i svenska som ett separat prov.

Internationella skolan i Helsingfors

Internationella skolan i Helsingfors (International School of Helsinki) erbjuder undervisning på engelska enligt en internationell läroplan. Den är främst avsedd för barn till återvandrare och barn till utländska personer som arbetar på ambassader och företag inom huvudstadsregionen. Undervisningen är inriktad på den internationella IB-examen.

Steinerskolor

Vid Rudolf Steiner skolan i Helsingfors ges undervisning enligt läroplanen för steinerpedagogik. Steiner-gymnasierna ingår i gemensam ansökan.

Folkhögskolor

Gymnasieutbildning ges också vid vissa folkhögskolor som har en skild gymnasielinje. På en sådan linje kan man få avgångsbetyg från gymnasiet eller delar av det samt delta i studentskrivningarna. Rätt att utfärda gymnasiebetyg har beviljats

Vem har rätt att utfärda gymnasiebetyg och ordna studentskrivningar på svenskt håll? Ovannämnda folkhögskolor har också rätt att ordna studentskrivningar. Information om gymnasiestudier fås på respektive folkhögskolor.

Distansgymnasiet

Gymnasiestudier på distans ger den studerande möjlighet till flexibla gymnasiestudier oberoende av boningsort och livssituation. Det passar bra till exempel för arbetande vuxna, för gymnasister som komplement till kursutbudet eller för personer som är bosatta utomlands. Vid distansgymnasiet är det möjligt att slutföra hela gymnasiets lärokurs och avlägga studentexamen eller genomföra enskilda gymnasiekurser som ämnesstuderande.

Gymnasiestudier på distans innebär självständiga studier och handledd nätundervisning. Kurserna kan också innehålla lektioner med närundervisning och handledning som de studerande kan delta i.

Möjlighet att avlägga gymnasiestudier på distans finns vid över hundra gymnasier på olika håll i Finland. Man anmäler sig som studerande direkt till det gymnasium som ordnar distansundervisningen. Det går i allmänhet att anmäla sig under hela läsåret.

Gymnasieutbildning för vuxna

Inom gymnasieutbildningen för vuxna kan man slutföra hela gymnasiets lärokurs och avlägga studentexamen, genomföra lärokurser i enskilda läroämnen eller höja tidigare avlagda vitsord. Vuxna kan repetera och komplettera sina kunskaper för att förbättra möjligheterna att komma in vid universitet och yrkesläroanstalter, höja sin allmänbildning eller slutföra tidigare inledda studier. En individuell studieplan görs upp för de studerande. Lärokursen i gymnasieutbildningen för vuxna omfattar minst 44 kurser.
Utbildningen ordnas främst vid vuxengymnasier men också många andra gymnasier erbjuder möjlighet till gymnasiestudier för vuxna. Man kan också avlägga gymnasiestudier privat. Ansökan till gymnasieutbildning för vuxna sker direkt till läroanstalten när som helst under läsåret.

Studier vid sommargymnasier

Sommargymnasierna är avsedda för gymnasister, högstadieelever, yrkesstuderande och vuxenstuderande. Sommargymnasierna innebär intensiva studieperioder på 1–3 veckor där man bland annat kan komplettera och repetera gymnasiestudier, avlägga gymnasiekurser och delta i föreläsningar om aktuella ämnen. Under sommargymnasiet kan man avlägga en eller flera gymnasiekurser, enligt överenskommelse med det egna gymnasiets rektor eller med läraren i ifrågavarande ämne.

Studier i de övriga nordiska länderna

I enlighet med det nordiska avtalet om gymnasieutbildning kan sökande från övriga nordiska länder antas till allmän gymnasieutbildning på lika villkor som det egna landets sökande.
De svenska gymnasierna är i huvudsak kommunala. Enligt ifrågavarande avtal är gymnasieutbildningen avgiftsfri för finländska studerande i Sverige. Finska sökande, som inte är mantalsskrivna i Sverige, bör skicka sin ansökan till urvalsbyrån i den kommun där gymnasiet är beläget. Många av urvalsbyråerna har en egen webbsajt. Skolverket ger tilläggsinformation om ansökningsförfarandet.

Elevutbyte

Gymnasiestuderande har också möjlighet att åka utomlands som utbyteselever. Utbyteselever bor i en värdfamilj och går i en lokal skola, vilket gör dem bekanta med livet, kulturen och språket i det främmande landet. Under utbytet lär sig de unga mycket, växer och blir mer självständiga. De lär sig språk och internationalism och får värdefull vägkost för fortsatta studier och karriärväl.
Information om elevutbyte och kostnader fås bland annat av följande organisationer: