Registret över rättstolkar

En rättstolk arbetar som tolk i olika rättsliga myndighetsärenden, bland annat i processer i domstolarna eller hos polisen och Migrationsverket. Rättstolken behärskar fackspråket och de vedertagna uttrycken med anknytning till dessa processer på sina båda arbetsspråk.

Syftet med registret över rättstolkar är att hjälpa personer som behöver rättstolkningstjänster att hitta en tolk med tillräckliga kvalifikationer för att arbeta med rättsliga frågor.

Registret inrättades den 1 april 2016. Utbildningsstyrelsen upprätthåller registret. Beslut om registrering och avregistrering av tolkar fattas av nämnden för registret över rättstolkar, som verkar i anslutning till Utbildningsstyrelsen.

Nämnden har till uppgift att

  • fatta beslut om att registrera en rättstolk i registret över rättstolkar
  • fatta beslut om att avregistrera en rättstolk ur registret över rättstolkar
  • övervaka rättstolkarnas verksamhet.

Medlemmarna i nämnden företräder bland annat yrkesverksamma tolkar, personer som anlitar rättstolkningstjänster samt sakkunniga i undervisning inom området för tolkning och översättning.

Förutsättningar för registrering

Nämnden för registret över rättstolkar registrerar på ansökan en tolk

  • som har uppnått myndighetsåldern och vars handlingsbehörighet inte har begränsats,
  • som har avlagt antingen specialyrkesexamen för rättstolk eller en högskoleexamen som lämpar sig för tolkuppdrag och genomfört studier i rättstolkning som omfattar eller motsvarar minst 35 studiepoäng, Studierna ska bestå av studier i det finländska rättssystemet, lagstiftningen och olika myndighetsförfaranden som omfattar 15 studiepoäng samt studier i tolkningsmetoder i rättstolkningssituationer och studier i behärskande av arbetsspråken som omfattar 20 studiepoäng.

Detaljerad information om de studier som förutsätts för registrering i registret över rättstolkar finns i statsrådets förordning om registret över rättstolkar 177/2016.

Ansökan till registret

En rättstolk ansöker om registrering genom att lämna en ansökan med bilagor till registernämnden, som behandlar ansökan vid sitt sammanträde. Avgiften för behandling av en ansökan är 400 euro (1 § i undervisnings- och kulturministeriets förordning om Utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer 1148/2016). Ansökan ska skickas till Utbildningsstyrelsen senast 10 dagar före mötet av Nämnden för registret över rättstolkar. En tolk som godkänts för registrering får ett intyg över registreringen.

Söker du en rättstolk?

I det offentliga registret över rättstolkar finns endast uppgifter om de registrerade rättstolkar som har gett sitt samtycke till att deras uppgifter publiceras på webben. Närmare kontaktinformation för de ovan nämnda rättstolkarna samt de rättstolkar som inte finns i det offentliga registret kan fås från nämnden för registret över rättstolkar.

Tolkar som är registrerade i registret över rättstolkar ombeds uppdatera sin kontaktinformation hos registernämnden på det sätt som lagen förutsätter.

Kontaktinformation

Registret över rättstolkar/
Utbildningsstyrelsen
PB 380, 00531 Helsingfors

Sakkunnig Saara Kalajoki, tfn 029 533 1554

Undervisningsråd Tarja Leblay, tfn 029 533 1125