Språkexamina för statsförvaltningen

Språkexamenssystemet för statsförvaltningen är avsett för att påvisa sådana språkkunskaper i det andra inhemska språket som krävs av offentligt anställda. Från och med juni 2003 har man med examensintygen i språkexamenssystemet också kunnat visa sådana kunskaper i finska och svenska som förutsätts för erhållande av finskt medborgarskap.

Enligt språklagen skall myndigheterna garantera allas språkliga rättigheter och fungera både på finska och på svenska. Var och en har rätt att hos myndigheter använda sitt eget språk, antingen finska eller svenska. I språklagen som förnyats år 2004 (423/2004) bestäms hur dessa rättigheter skall förverkligas i praktiken. Lagen anger miniminivån för den språkliga servicen inom den offentliga förvaltningen. Mer information om språklagen, om språkliga rättigheter som hänför sig till den och om de myndigheter som den gäller finns på justitieministeriets spåklagssidor.

Med språkexamina för statsförvaltningen kan man påvisa sådana kunskaper i finska och svenska som krävs för uppgifter inom den offentliga förvaltningen. Examensuppgifterna anknyter därför till olika arbets- och språksituationer, såsom kundtjänst, hantering av dokument i arbetet, handläggning av ärenden inom den offentliga förvaltningen, sammanträden och olika offentliga språksituationer, t.ex. uppträdande i medier. I examina bedöms examinandens förmåga att kommunicera på finska eller svenska i tal och/eller i skrift och att förstå språket i fråga.