Internationell utbildningsinformation

De internationella nätverken för informationsutbyte producerar information om utbildningssystem, utbildningspolitik och praxis. Utförlig information finns tillgänglig särskilt om Europa och OECD-länderna. Finland deltar aktivt i informationsutbytet.

Informationen om andra länder används som stöd i utbildningspolitiken och beslutsfattandet. Databaser och rapporter kan användas även av utbildningsanordnare, läroanstalter och alla som är intresserade av utbildning.

Utbildning är ett viktigt verktyg i utvecklingen av konkurrenskraften och välbefinnandet inom Europeiska unionen. EU fastställer riktlinjerna för utvecklingen av utbildningssystemen. De mål som har fastställts på europeisk nivå genomförs nationellt, på det sätt som lämpar sig för respektive medlemsstat. Kärnan i samarbetet är frivillighet, att lära sig av andra medlemsstater och att sprida god praxis. Det faktum att målen och utmaningarna i fråga om utbildning till stor del är desamma i alla medlemsstater är en fördel i samarbetet.

Även inom OECD har utbildningen blivit en central fråga. Både OECD och medlemsländerna drar nytta av den information och de utredningar som nätverken producerar. De viktigaste verktygen är indikatorer, utredningar och internationella utvärderingar som PISA och PIAAC.

Utbildningsstyrelsen har en central roll i uppföljningen av utbildningssystem, utvecklingen av utbildningen i EU (Köpenhamn, Bologna) och i erkännande av examina. Utbildningsstyrelsen är nationell koordinator för nätverken Eurydice, Cedefop och OECD.

I den internationella verksamheten utnyttjar Utbildningsstyrelsen sin omfattande grundläggande kompetens och kännedom om olika sektorer. Det internationella samarbetet är dubbelriktat inom alla kompetensområden. Andra länders erfarenheter används i den nationella utvecklingen och Utbildningsstyrelsen delar med sig av sitt eget kunnande till andra.