Lägesanalyser

Utbildningsstyrelsen publicerar lägesanalyser om aktuella utbildningspolitiska teman. Lägesanalyserna är koncentrerade litteraturöversikter, som innehåller relevant forsknings-, statistik- och indikatorinformation. Målet med lägesanalyserna är att förbättra kunskapsunderlaget för uppföljningen och utvecklandet av utbildningen samt för beslutsfattandet.

Till höger finns en länk till en lägesöversikt över den svenskspråkiga utbildningen. Materialet utvidgas kontinuerligt och målsättningen är att beskriva den utbildning som i nuläget finns på svenska i Finland utgående från ett antal centrala delområden.

Övriga lägesöversikter publiceras som nätpublikationer i Utbildningsstyrelsens publikationsserie promemorior. Dessutom finns sammandrag av lägesöversikterna i digitalt och ibland också tryckt format.

Motion och lärande
Lägesöversikt, oktober 2012.
Sammandraget baserar sig på Utbildningsstyrelsens publikation: Liikunta ja oppiminen. Promemorior 2012:5. Författare Heidi Syväoja, Marko Kantomaa, Kaarlo Laine, Timo Jaakkola, Kirsi Pyhältö och Tuija Tammelin

Mångproffessionellt samarbete och tillgång till centrala elev- och studerandevårdstjänster
Lägesöversikt, maj 2013. Sammandraget baserar sig på Utbildningsstyrelsens publikation: Keskeisten oppilas- ja opiskellijahuoltopalveluiden saatavuus ja moniammatillinen yhteistyö. Promemoria 2013:3. Författare Heidi Peltonen och Riku Honkasalo.

Småbarnspedagogiken gör skillnad
Lägesöversikt, maj 2016.

Sammandraget baserar sig på Utbildningsstyrelsens publikation: Vaikuttava varhaiskasvatus. Rapporter och utredningar 2016:6.

Författare: Kirsti Karila.

Hittills har dessutom följande lägesöversikter utkommit på finska:
 • Tieto- ja viestintätekniikka opetuskäytössä – Välineet, vaikuttavuus ja hyödyt
 • Kielten tarjonta ja kielivalintojen perusteet perusopetuksessa
 • Aivot, oppimisen valmiudet ja koulunkäynti
 • Koulutuksen järjestäminen kohti 2020-lukua – Kuntarakenteen, oppilaitosverkoston ja ohjauksen nykytilanne sekä kehitysnäkymät
 • Muuttuva oppilaitosjohtaminen
 • Opetussuunnitelma opettajakoulutuksessa
 • Liikunta ja oppiminen
 • Koulu nuorten näkemänä ja kokemana
 • Muuttuvat kunnat koulutuksen järjestäjinä – Nykytilanne ja avoin tulevaisuus
 • Ammatillisen koulutuksen ja tutkintojärjestelmän kehittäminen
 • Keskeisten oppilas- ja opiskelijahuoltopalveluiden saavutettavuus ja moniammatillinen yhteistyö
 • Osaaminen kestävällä perustalla. Suomen PISA-tulosten kehitys vuosina 2000–2009.
 • Kunnat koulutuksen kehittäjinä
 • Opettajankoulutuksen tilannekatsaus
 • Mitä tarkoittaa "ammatillisen koulutuksen työelämävastaavuus"?
 • Vaikuttava varhaiskasvatus

Läs mera om det finskspråkiga materialet.

 

Läs även

Lägesöversikt över den svenskspråkiga utbildningen i Finland baserar sig på aktuella rapporter, utredningar och statistik. Syftet är att beskriva den utbildning som finns på svenska i nuläget utgående från ett antal centrala delområden och lyfta fram de särdrag som finns när det gäller den svenskspråkiga utbildningen.