Prognostisering av utbildnings- och kompetensbehov

Kvantitativ prognostisering av utbildningsbehov

Utbildningsstyrelsens mål med prognostiseringen är att producera information om det kvantitativa behovet inom yrkesinriktad utbildning som baserar sig på långsiktiga arbetskraftsprognoser.

Vid prognostiseringen granskas arbetskraftsbehovet på lång sikt ur olika synvinklar:

  • förändringar i arbetskraftsbehovet per bransch och yrkesgrupp
  • pensionsavgång och lediga arbetsplatser (arbetslivets efterfrågan)
  • behovet av nybörjarplatser som arbetslivet förutsätter (mängden studerande som behövs för att fylla lediga arbetsplatser) samt
  • behovet av nybörjarplatser i utbildning riktad till unga

När behovet av ny arbetskraft konverteras till behov av nybörjarplatser beaktas faktorer som anknyter såväl till framtida kompetensbehov som till utbildningens funktion och effekt.

De senaste prognosresultaten visar utvecklingen av arbetskraftsbehoven under perioden 2008–2025 och utgående från dem behovet av nybörjarplatser i början av nästa decennium. Utbildningsbehovet återges som behov av nybörjarplatser per studieområde och utbildningsnivå inom yrkesutbildningen för ungdomar. För långsiktig prognostisering av arbetskrafts- och utbildningsbehov används Mitenna-kalkyleringsmodellen som har tagits fram av Utbildningsstyrelsen.

Prognostisering av kompetensbehov eller m.a.o. kvalitativ prognostisering

Prognostiseringen av kompetensbehov har som mål att producera information om vilket slags kunnande som kommer att behövas i framtidens arbetsliv. Prognosinformationen används för att utveckla både yrkesutbildningens och högskoleutbildningens innehåll. I prognostisering som gäller enskilda verksamhetsområden används en prognostiseringsmodell som har utvecklats inom det riksomfattande VOSE-projektet. Prognoser görs 2 – 3 per år. När Utbildningsstyrelsen väljer vilka verksamhetsområden som prognostiseras beaktar den utbildningskommissionernas synpunkter på prognosbehoven inom olika kompetens- och verksamhetsområden och även övriga intressentgrupper hörs.

Prognostiseringsforum för kunnande

Prognostisering av behov av kunnande är en av uppgifterna för prognostiseringsgrupperna i Prognostiseringsforumet för kunnandet. Prognostiseringen ger information om vilket slags kunnande som kommer att behövas i framtidens arbetsliv och vilka kunskaper, färdigheter och kunnande som bör tas upp i utbildningen och examenssystemet. Målet är att producera information för utveckling av utbildningens innehåll. Resultaten rapporteras till exempel i form av beskrivningar av det kunnande som kommer att behövas i framtiden.

Prognostiseringsforum för kunnande bildas av nio prognostiseringsgrupper som representerar olika branscher och en styrgrupp som stöder prognostiseringsprocessen samt tidsbundna expertgrupper.

Prognostiseringsgrupper i Prognostiseringsforum för kunnande är utsedda

Utbildningsstyrelsen har utsett medlemmar till Prognostiseringsforum för kunnande för perioden 1.1.2017 - 31.12.2020. Gruppen fortsätter med och utvecklar arbetet som gjorts i utbildningskommissionerna samt möjliggör en dialog och utveckling av samarbetet mellan utbildning och arbetsliv på nationell nivå.

Tläggsinformation ges av :

chef för enheten, undervisningsrådet Kari Nyyssölä tel. 0295 331 159 och undervisningsrådet Ilpo Hanhijoki tel. 0295 331 057.