KuntaKesu

Utbildningsanordnarens lokala utvecklingsplan

Utbildningsstyrelsen har utarbetat en gemensam modell som stöd för den strategiska planeringen i kommunerna. Utbildningsanordnarens lokala utvecklingsplan, KuntaKesu, kopplar kommunens utvecklingsbehov till de riksomfattande utvecklingslinjerna så att dessa tillsammans bildar en målinriktad helhet.

Kommunerna kan ta i bruk planen om de vill använda ett nytt sätt i den strategiska planeringen. Modellen kan tas i bruk som sådan eller bearbetas för att passa de egna behoven. Beslutet tas av den lokala utbildningsanordnaren. Utbildningsanordnarens utvecklingsplan fungerar också som stöd för den lokala utbildningspolitiska diskussionen och som diskussionsväckare.

I utvecklingsplanen lyfts fyra viktiga teman upp som är föremål för insatser under innevarande regerings- och fullmäktigeperiod:

  • elevens lärande
  • personalens kompetens
  • hållbart välbefinnande
  • ledarskap

Varje tema har delats in i mindre helheter, för vilka har uppställts utvecklingsobjekt.

Verktyget är till hjälp när man utvecklar utbildningen

Lärarens professionella utvecklingsplan

Utbildningsstyrelsen har utarbetat en modell för lärarens professionella utvecklingsplan som utbildningsanordnarna, skolorna och läroanstalterna kan använda. Det finns två olika blanketter, en för lärare som är nya i yrket och en för yrkesverksamma lärare.

I utvecklingssamtalet, som förs en gång per år med förmannen, diskuteras lärarens kompetens, vilka områden som behöver utvecklas och åtgärder för att utveckla lärarens kompetens.

De styrkor, åtgärds- och utvecklingsförslag som kommit upp i samtalet skrivs ner i utvecklingsplanen. Planen utvärderas regelbundet på ett tillsammans överenskommet sätt.

 

Bekanta dig med utvecklingsplaner

På tjänsten Planer och strategier kan en representant för utbildningsanordnaren dela kommunens utvecklingspaln med andra. De publicerade planerna kan sökas i listan på sidan eller med ett sökord (till exempel kommunens namn).