Försök med arbetsledarutbildning

Undervisningsministeriet har med stöd av 23 § i lagen om yrkesutbildning (630/1998) inlett ett försök med arbetsledarutbildning genom att bevilja tolv (12) utbildningsanordnare försökstillstånd från och med 1.1.2009. I utbildningsförsöket utvecklas utbildningsalternativ som motsvarar kompetenskraven på arbetsledare i arbetslivet och som stödjer och kompletterar de nuvarande utbildningsvägarna som bygger på specialyrkesexamina och yrkeshögskoleexamina.

Utbildningsförsöket genomförs inom följande branscher:

  • maskin- och metallbranschen,
  • transportbranschen,
  • bilbranschen och
  • handelsbranschen

Utbildningsstyrelsen har godkänt ett försöksprogram, där grunderna för utbildningsförsöken fastställts branschvis. Omfattningen av försöksutbildningen är 40 studieveckor inom handelsbranschen och 80 studieveckor.inom bil-, transport, maskin- och metallbranschen. Beroende på de studerandes tidigare utbildning eller kunnande som inhämtats via arbetserfarenhet kan utbildningstiden individuellt variera från ett halvt till två år.

Försöksprogram (på finska) 29.11.2010 (pdf)
- bilaga 1: Bilbranschen (pdf)
- bilaga 2: Transportbranschen (pdf)
- bilaga 3: Maskin- och metallbranschen (pdf)
- bilaga 4: Handelsbranschen (på finska, pdf)
- bilaga 5: Anvisning om betygsmodeller (på finska, pdf, rtf)

Försöksprogram (på finska) 9.3.2009 (pdf)
- bilaga 1: Bilbranschen (på finska) (pdf)
- bilaga 2: Transportbranschen (på finska) (pdf)
- bilaga 3: Maskin- och metallbranschen (på finska) (pdf)
- bilaga 4: Handelsbranschen (på finska) (pdf)

Rappotering

Anvisningar för årsmellanrapporten 2010

Rapporterna ska skickas per e-post till Tampereen ammattiopisto: lilli.rasilainen[at]tampere.fi
och per post till Utbildningsstyrelsen på adressen Utbildningsstyrelsen, PB 388, 00531 Helsingfors

- årsmellanrapporten 2010 (pdf, ej bilaga)

Statsunderstöd

se också webbsidan UBS - Finansiering - Yrkesutbildning >>>

e-redovisningsblanketten 2010

e-redovisningsblanketten 2009
- för lösnerord, kontakta: soila.salonen[at]oph.fi

Tilläggsuppgifter

Kontaktperson på Utbildningsstyrelsen är:

  • Överingenjör Seppo Valio, tfn 040 348 7784

Kontaktpersoner inom de olika branscherna är:

  • överingenjör Seppo Valio, maskin- och metallbranschen
  • överingenjör Timo Repo, bilbranschen och transportbranschen, tfn 040 348 7359
  • undervisningsråd Anne-Marie Krichenbauer, handelsbranschen, tfn 040 348 7829

Kontaktperson vid undervisnings- och kulturministeriet är undervisningsråd Seija Rasku, tfn 0400 958 845.

För mötesprotokoll, mellanrapport m.m., se våra finskspråkiga webbsidor:
Työnjohtokoulutuskokeilu