Grundskoleforumet

Grundskoleforumets verksamhetsgrupp arbetade inom ramen för regeringens spetsprojekt Den nya grundskolan. Syftet med forumet var att samla aktörer och samarbetspartner inom den grundläggande utbildningen för att skapa en gemensam vision för grundskolans framtid och ta fram åtgärder för att förnya skolan. Verksamhetsgruppens mandattid var 30.1.–29.12.2017. Gruppen överlämnade sina slutsatser till undervisnings- och kulturministeriet 16.2.2018.

#Denbastaskolan#denbästaskolan-kampanjens regionala möten

Grundskoleforumet ordnar under hösten workshoppar för aktörer på alla nivåer – nationella aktörer, utbildningsanordnare, skolor och elever samt uppväxtgemenskapen – att tillsammans diskutera konkreta metoder och handlingar, genom vilka vi kan uppnå vårt gemensamma mål, världens bästa och mest jämlika grundskola.

#denbästaskolan-kampanjens regionala möten ordnas enligt följande:

17.9.2018 kl 13-16 Åbo, Ångbåten s/s Bore (tvåspråkigt program) Inbjudan

24.10.2018 kl 13-16 Vanda, Heureka (tvåspråkigt program) Inbjudan och anmälan

2.11.2018 kl 13-16 Lahtis, Sibeliushuset, Inbjudan och anmälan

12.11.2018 kl 13-16 Joensuu, Original Sokos Hotel Kimmel, Inbjudan och anmälan

30.11.2018 kl 10-13 Rovaniemi, Inbjudan och anmälan

3.12.2018 kl 13-16 Jyväskylä, Inbjudan och anmälan

I december ordnas även ett regionalt möte i Vasa (tvåspråkigt program). Datumet fastslås senare.

Målen för den jämlika grundskolan

Målen för den jämlika grundskolan finns på webbplatsen för programmet Den nya grundskolan.

Målen har utarbetats ur såväl nationell som ur utbildningsanordnarens, lärarens, elevens och den omgivande gemenskapens synvinkel. För att jämlikhet ska kunna uppnås i grundskolan både på individnivå och inom hela utbildningssystemet krävs det ett systematiskt utvecklingsarbete och engagemang samt att aktörerna på alla nivåer fattar beslut om hur målen ska nås och om prioriteringar, ansvar och tidtabeller.

Grundskoleforumets uppföljningsgrupp

En uppföljningsgrupp har tillsatts för att följa upp målen för den jämlika grundskolan. Gruppen har till uppgift att följa upp hur målen och åtgärderna har genomförts.

Uppföljningsgruppen ska också lägga fram förslag till hur utbildningsanordnarna kan stödjas i arbetet med att genomföra målen. Arbetet grundar sig på Grundskoleforumets tidigare utvecklingsarbete och forskning. Uppföljningsgruppens mandattid är 13.3.–31.12.2018.

Uppföljningsgruppens ordförande är generaldirektör Olli-Pekka Heinonen och vice ordförande är direktör Jorma Kauppinen. Sekreterare är undervisningsrådet Leena Nissilä och undervisningsrådet Pia Kola-Torvinen.

Tarja Aurell, prorektor, Privatskolornas Förbund
Hannu Freund, förhandlingschef, KT Kommunarbetsgivarna
Hermanni Hyytiälä, ledande konsult, Jyväskylä
Antti Ikonen, ordförande, Finlands rektorer
Maarit Korhonen, klasslärare, Åbo
Tuomas Kurttila, barnombudsman, Barnombudsmannens byrå
Virpi Lehmusvaara, ordförande, Specialister för Undervisnings- och Bildningsväsendet, OPSIA
Gun Oker-Blom, direktör, Utbildningsstyrelsen
Anne Onnela, undervisningsråd, undervisnings- och kulturministeriet
Leena Pöntynen, specialsakkunnig, Finlands Kommunförbund
Aija Rinkinen, undervisningsråd, undervisnings- och kulturministeriet
Katriina Rapatti, lektor, Vanda
Mari Routti, projektchef, Imatra
Jaakko Salo, specialsakkunnig, Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ
Ulla Siimes, verksamhetsledare, Finlands föräldraförbund
Jukka Tanska, rektor, Bildningsarbetsgivarna
Taina Tervonen, stf. direktör för grundläggande utbildning, Helsingfors
Pekka Varheensalo, bildningsdirektör, Nakkila
Pirkko Vartiainen, professor, Vasa
Vesa Äyräs, rektor, Esbo