Kansalliset kontaktipisteet

Opetushallitus on useiden kansainvälisten verkostojen suomalainen kontaktipiste.


Europassi

Europassi on henkilökohtainen osaamista kuvaava asiakirjakokonaisuus, jonka avulla voi osoittaa hankitut tiedot ja taidot kansainvälisesti vertailukelpoisella tavalla. Suomen Europass-keskus on Opetushallitus. Europass-keskus hallinnoi ja kehittää Europassin asiakirjoja sekä tiedottaa Europassista.

Tutkintojen viitekehysten kansallinen koordinaatiopiste

Opetushallituksen tehtävä on osallistua tutkintojen kansallisen viitekehyksen kehittämiseen ja eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen toimeenpanoon, tiedottaa sidosryhmille ja kansalaisille eurooppalaisesta tutkintojen viitekehyksestä, tutkintojen kansallisesta viitekehyksestä ja tutkintojen sijoittumisesta viitekehyksiin sekä ohjata ja neuvoa eri sidosryhmiä viitekehysten soveltamisessa.

Suomen Eurydice-yksikkö

Eurydice on tiedonvaihdon verkosto, jonka päätehtävänä on tuottaa analyyttista ja vertailukelpoista tietoa eurooppalaisista koulutusjärjestelmistä ja koulutuspolitiikasta. Toiminnan tavoitteena on edistää yhteistyötä ja keskinäistä yhteisymmärrystä koulutuksen alueella.

Cedefop

Cedefop on Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus, jonka tavoitteena on edistää elinikäistä oppimista Euroopan unionissa tuottamalla tietoa ammatillisesta koulutuksesta. Cedefop järjestää ja tukee ammatillisen koulutuksen kehittämistä ja tutkimusta. Cedefop hankkii tietoa jäsenmaiden ammatillisesta koulutuksesta verkostojensa, kuten Refernetin kautta. Opetushallitus koordinoi Refernet-verkoston kansallista toimintaa.

Euroopan nykykielten keskus (Graz)

Yhteyshenkilöt Opetushallituksessa

  • Anu Halvari, kansallinen kontaktipiste
  • Paula Mattila, nimitykset ECML:n työpajoihin

Ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan kansallinen yhteyspiste NQRP

Ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan kansallisena yhteyspisteenä (engl. National Quality Assurance Reference Point) Opetushallitus

  • osallistuu ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen EU:n linjausten toteuttamiseen Suomessa
  • välittää tietoa ammatillisen koulutuksen kansallisten toimijoiden ja eurooppalaisen verkoston välillä sekä
  • toimii aktiivisesti ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan ja laadun arvioinnin kehittämistyössä ENQA-VET:n työsuunnitelman mukaisesti.

Yhteyshenkilö on opetusneuvos Leena Koski.

Suomen ENIC/NARIC

Opetushallitus on Suomen vastuutaho ENIC- ja NARIC-tiedonvaihtoverkostoissa. ENIC-/NARIC-keskusten tehtävänä on edistää korkeakoulujärjestelmiä ja korkeakoulututkintoja koskevien tietojen saatavuutta sekä tiedottaa tutkintojen tunnustamista koskevista asioista ja hyvistä käytännöistä.

Eurodesk

Eurodesk on eurooppalainen verkosto, joka tukee nuorten parissa toimivien ammattilaisten työtä kansainvälistymiseen liittyvissä kysymyksissä. Verkostoon kuuluu Brysselissä sijaitsevan ja verkoston toimintaa koordinoivan keskuksen lisäksi 33 maata sekä lähes 1 200 eurooppalaista alue- ja paikallistason toimijaa. Opetushallitus vastaa Eurodesk-toiminnosta Suomessa.

Euroguidance

Opetushallitus toimii Suomen kansallisena Euroguidance-keskuksena. Se kuuluu yli 30 Euroopan maata käsittävään eurooppalaiseen Euroguidance-verkostoon, joka tukee ohjauksen ammattilaisia koulutuksen ja työelämän kansainvälistymiseen liittyvissä kysymyksissä.

Luova Eurooppa

EU:n Luova Eurooppa -ohjelma tukee kulttuurin, audiovisuaalialan ja luovien alojen toimintaa ja eurooppalaista yhteistyötä. Tavoitteena on avata alan toimijoille uusia kansainvälisiä toimintamahdollisuuksia ja markkinoita sekä löytää uusia yleisöjä eurooppalaisille kulttuurituotteille. Ohjelman tiedotusta ja neuvontaa hoitaa Luova Eurooppa -yhteyspisteiden verkosto. Suomessa Luova Eurooppa -yhteyspisteenä toimivat yhteistyössä Opetushallituksen Kansainvälistymispalvelut (Kulttuurin alaohjelma) ja Suomen elokuvasäätiö (Median alaohjelma).

Kansalaisten Eurooppa

Kansalaisten Eurooppa -ohjelman tavoitteena on parantaa kansalaisten tietämystä Euroopan unionista, sen historiasta ja arvoista, parantaa kansalaisvaikuttamista sekä edistää aktiivista Euroopan kansalaisuutta. Suomen Kansalaisten Eurooppa -yhteyspiste on osa eurooppalaista Kansalaisten Eurooppa –pisteiden verkostoa, joiden tehtävänä on tiedottaa, kouluttaa ja neuvoa Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaan liittyvissä asioissa.