Lapselle on tarjottava tehostettua tai erityistä tukea tai tukipalveluita, jos on arvioitu, että lapsen tarve sitä edellyttää. Tuen antamisesta varhaiskasvatuksen järjestäjän on tehtävä viipymättä hallintopäätös. Sivulta löydät tietoa varhaiskasvatuksen tukea koskevan päätöksen tekemisestä ja huoltajan kuulemisesta.
Kuvituskuva - lapset ja koripallot

Lapselle annettavasta tehostetusta tai erityisestä tuesta tai tukipalveluista on varhaiskasvatuksen järjestäjän tehtävä viipymättä hallintopäätös, joka perustuu tuen tarpeen arviointiin (Varhaiskasvatuslaki 15 e §). Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa (lapsen vasu) tehty arviointi tulee huomioida annettaessa tehostetun tai erityisen tuen hallinnollista päätöstä tai päätöstä tukipalveluista. Jos lapsi on vasta aloittanut varhaiskasvatuksessa, päätös voidaan tehdä tarvittaessa ilman lapsen vasussa tehtävää arviointia, jos lapsen tuen tarpeesta on päätöksenteon kannalta muuten riittävästi tietoa käytettävissä, ja näin voidaan varmistaa lapsen oikeus tarvittavaan tukeen. Myös huoltaja voi hakea tehostettua tai erityistä tukea lapselle, tai lääkäri suositella varhaiskasvatuksessa annettavaa tukea. Riippumatta siitä, kuka on tehnyt aloitteen, tuen tarve on aina arvioitava ennen kuin tehdään päätös lapselle annettavasta tuesta. Tuen tarve arvioidaan varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 2022 mukaisesti.

Hallintopäätöstä tehtäessä noudatetaan hallintolakia (434/2003). Hallintopäätöksen tekemisestä ja menettelyistä säädetään hallintolain 7 luvussa. Päätöksen sisällöstä säädetään hallintolain 44 §:ssä. Kunnat päättävät hallintopäätöksen muodon noudattaen hallintolain säädöksiä.