News

Yhdenvertaista taideopetusta edistämässä

Kokemuksia Erasmus+ Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle
Inclusive Pedagogy in Arts - Europe -hankkeen avulla kehitettiin erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetusta ja osallisuutta musiikki- ja taidekouluissa eri puolilla Eurooppaa. Hankkeen hyvät tulokset syntyivät työryhmän monipuolisuuden, yhteisen tahtotilan ja hyvän keskinäisen kommunikaation ansiosta. 
Ryhmäkuvassa Inclusive Pedagogy in Arts -hankkeen osallistujia

Euroopan musiikinopetuksella on pitkät perinteet, mutta silti vain pieni osa erityistä tukea tarvitsevista oppijoista löytää taideharrastuksen pariin.

Kuopion konservatoriossa on jo kahdenkymmenen vuoden ajan etsitty toimintamalleja, joilla voitaisiin edistää yhdenvertaista musiikki- ja taidekasvatusta. Yhdenvertainen taidekasvatus mahdollistaa osallistumisen taiteen perusopetukseen erityisen tuen tarpeesta tai kehitysvammasta riippumatta.

Pitkäjänteisen työn tuloksena käynnistyi myös Inclusive Pedagogy in Arts – Europe, eli IPA-E -hanke.

– Halusimme kerätä eri Euroopan maista ja niiden oppilaitoksista parhaita pedagogisia ja hallinnollisia käytänteitä tukemaan erityistä tukea tarvitsevien oppijoiden opetusta, kertoo toinen hankkeen vetäjistä, Kuopion konservatorion apulaisrehtori Elina Vetoniemi. 

– Kansainvälisen Erasmus+ -hankkeen kautta aukesi mahdollisuus tarkastella ja kehittää myös oman oppilaitoksen toimintaa.

Vetoniemi kirjoitti hankehakemuksen yhdessä kollegansa, konservatorion lehtorina ja erityisopetuksen vastuuopettajana toimivan Annukka Knuuttilan kanssa. 

Mieleenpainuva tanssitunti Wienissä

Hankkeen tavoitteena oli edistää inkluusiota ja kaikille yhdenvertaista opetusta. Inklusiivisen pedagogiikan lähtökohtana on ymmärrys oppijoiden yksilöllisten tarpeiden huomioimisesta ja kaikkien tasavertaisesta osallisuudesta. 

– Hyvä inklusiivinen taidepedagogiikka tukee kokonaisvaltaista kasvua ja rakentaa siltoja väestöryhmien välille. Se opettaa meille kaikille suvaitsevaisuutta ja toisten arvostamista, sanoo Vetoniemi.

Kuopion konservatorion kanssa hankekumppaneiksi lähtivät yliopistot Itävallasta, Liettuasta ja Saksasta sekä musiikin alan oppilaitokset Liettuasta ja Saksasta. Suomesta mukana oli lisäksi Savonia-ammattikorkeakoulu. 

Jo ennen ensimmäistä hanketapaamista konservatorion edustajat pääsivät kertomaan hankkeen sisällöstä Wieniin musiikkitutkimuksen seminaariin. 

– Wienin seminaarissa oli osallistujia yli 20 Euroopan maasta, ja kiinnostus hanketta kohtaan oli laajaa jo alkuvaiheesta asti. Saimme hyvän startin, Vetoniemi kertoo. 

Hankkeen aikana 14 hengen työryhmä vieraili jokaisessa maassa ja tutustui partnerioppilaitosten sekä heidän yhteistyöoppilaitostensa taidepedagogiikkaan. Työryhmä koostui partnerioppilaitosten opettajista ja hallinnon henkilöistä. Mukana oli jokaisesta partnerioppilaitoksesta 1–2 osallistujaa ja Kuopion konservatoriosta neljä henkilöä. Vierailuilla oli mukana Kuopion konservatoriosta aina yksi vaihtuva henkilö kolmen vakituisesti työryhmään kuuluneen lisäksi.

Keskiössä oli musiikinopetus, mutta työryhmä tutustui myös tanssin ja kuvataiteen opetukseen.

–  Yksi mieleenpainuvimmista kokemuksista oli tutustuminen Ich bin O.K -nimiseen tanssikouluun Wienissä, joka on profiloitunut kehitysvammaisten lasten ja nuorten opettamiseen. Tanssin ammattilaisiksi opiskelevat oppilaat pitivät meille tanssitunnin. Heidän taitotasonsa oli huikea ja yhdessä tanssiminen oli elämys, Elina Vetoniemi kertoo.

Myös loppuseminaari oli onnistunut. Kuopiossa järjestettyyn seminaariin tuli osallistujia 12 eri maasta sekä muun muassa Euroopan musiikkioppilaitosten liiton puheenjohtaja. Työryhmä esitteli hankkeen tuloksia myös kansainvälisessä musiikkioppilaitosten seminaarissa Bulgariassa toukokuussa 2019. 

– Oli todella hienoa ja yllättävääkin, että näinkin pienen hankkeen aikana onnistuimme verkostoitumaan laajalti eurooppalaisten kollegoiden kanssa, Elina Vetoniemi sanoo.

Yliopisto muutti opetussuunnitelmaansa

Hankkeen tulokset vaihtelivat hieman eri partnerimaissa. Hankkeessa syntyi hyviä käytäntöjä muun muassa yksilö- ja ryhmäopetukseen sekä opettajankoulutuksen kehittämiseen. 

– Maiden oppilaitokset olivat selvästi inkluusion eri vaiheissa. Kuopion konservatorio oli aiemmin selkeästi fokusoitunut enemmän kehitysvammaisten opetukseen, mutta hankkeen myötä maahanmuuttajat nousivat yhdeksi uudeksi ryhmäksi, Vetoniemi sanoo. 

– Luulen, että jokainen maa voi oppia toisiltaan jotain. Eri maissa on erilaiset koulutusjärjestelmät ja pedagogiikassa on erilaisia piirteitä, mutta pystyimme poimimaan toistemme vahvuuksia ja reflektoimaan muiden avulla omaakin tekemistämme.

Hankkeen toimijat julkaisivat tuloksista kansainvälisiä artikkeleita. Liettualainen yliopisto kehitti tulosten perusteella opettajakoulutuksensa sisältöjä ja muutti opetussuunnitelmaansa. Vetoniemen mukaan tämä tulos oli erityisen merkittävä.

Elina Vetoniemi arvioi, että hyvät tulokset syntyivät työryhmän monipuolisuuden, yhteisen tahtotilan ja hyvän keskinäisen kommunikaation ansiosta. 

– Oli tärkeää, että hankkeessa tehtiin eri koulutusalojen välistä yhteistyötä: mukana oli niin tutkimusta, koulutuspuolta kuin työelämän käytännön kokemusta. Myös yhdessä toimiminen oli helppoa, sillä haluamme kaikki edistää inkluusiota ja osallisuutta omissa verkostoissamme. 

Hyvät verkostot Eurooppaan

Elina Vetoniemen mielestä potentiaalisten hankekumppaneiden kanssa kannattaa verkostoitua jo hyvissä ajoin ennen hankkeiden käynnistelyä.

– Yhteistyö lähtee usein helpommin käyntiin, jos on tavannut kansainvälisissä yhteyksissä aiemmin tai tuntee hankepartnereita etukäteen. Omasta hankkeesta kannattaa myös jakaa hankkeen aikana rohkeasti tietoa ulospäin, esimerkiksi seminaareissa ja verkkosivuilla.

Vetoniemen mielestä tiiviistä eurooppalaisesta yhteistyöverkostosta on ollut hyötyä hankkeen jälkeenkin.

– Tärkein anti on ollut, että nyt meillä on hyvät kanavat Eurooppaan ja ystävinä monia taideopetuksen ammattilaisia.

Hanke nosti esille myös inklusiivisen taidepedagogiikan mahdollisuudet muun muassa lasten ja nuorten identiteetin vahvistajana, syrjäytymisen estäjinä ja yhteiskuntaan integroitumisen mahdollistajana. 

Kuopion konservatoriossa inkluusion ja osallistamisen kehittäminen jatkuukin. Meneillään on uusia hankkeita, joissa kehitetään muun muassa musiikinopetuksen kansainvälistä täydennyskoulutusta.

Inclusive Pedagogy in Arts - Europe

  • Hanketyyppi: Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle, strateginen kumppanuushanke
  • Koordinaattori: Kuopion konservatorio
  • Hankeaika: 9/2017–3/2019
  • Kumppanimaat: Saksa, Liettua, Suomi ja Itävalta
  • Rahoitus: 67 900 €

Kirjoittaja: Elina Jäntti