Skip to main content

Dialogi- ja tunnetaidot opetuksessa


Dialogi- ja tunnetaitojen opas avaa opettajille näkökulmia dialogiseen opetukseen, tunnekasvatukseen ja ajattelu- ja keskustelutaitojen harjoitteluun. Vaikeiden aiheiden käsittelylle on omistettu oma osionsa. Julkaisu tarjoaa niin teoreettista tietoa, pohdittavaa kuin käytännön harjoituksiakin. Dialogi- ja tunnetaitojen opas on suunnattu perusopetuksen ja toisen asteen opettajille. Myös muut opettajat ja kasvattajat voivat saada siitä uusia näkökulmia ja apua työhönsä.
Miten kohtaan oppilaat ainutkertaisina persoonina ryhmätilanteissa? Miksei kukaan viittaa? Mitä teen jos keskustelu meneekin riitelyksi?

Dialogi- ja tunnetaidot -oppaan ensimmäisessä osiossa Dialogisuus ja muovautuvuusajattelu kasvatuksessa pohjustetaan aihetta tarkastellen dialogisen kasvatuksen ja opetuksen perusteita sekä muovautuvuususkomuksia, jotka rakentavat luottamusta kasvun mahdollisuuksiin. Käytännöllisiä dialogisia lähestymistapoja ryhmätilanteiden ja tunnetaitojen työstämiseen esitellään etenkin toisessa osiossa Tunne- ja ryhmätaitojen kehittäminen. Kolmannessa osiossa Dialoginen ja keskusteleva opetus kuvataan tutkivan dialogisen opetuksen toteuttamista. Lopuksi viimeisessä osiossa  Vaikeat aiheet ja yhteiskunnallinen keskustelu luokassa keskitytään erityisen vaikeisiin keskustelunaiheisiin ja tilanteisiin koululuokassa.

Oppaan kirjoittajat ja viitetiedot

Tomperi, T., Hanki, K., Hämeenniemi, K., Hämäri, S., Isopahkala, S., Rissanen, I., Saurama, A. Dialogi- ja tunnetaidot opetuksessa. Opetushallitus, Helsinki. Julkaistu 28.2.2022 Opetushallituksen verkkosivuilla: https://www.oph.fi/fi/dialogi-ja-tunnetaidot-opetuksessa. Viitattu: *viittauksen päivämäärä*.
Opas on julkaistu myös pdf-julkaisuna: https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/dialogi-ja-tunnetaidot-opetuksessa.
Katri Hanki
Katri Hanki, FM, YET-psykoterapeutti, tietokirjailija, työskentelee uskonnon ja psykologian opettajana Tammerkosken lukiossa Tampereella. Opettajan työn lisäksi hän tekee oppimateriaaleja lukion uskonnon opetukseen ja toimii psykoterapeuttina.
Katri Hämeenniemi
Katri Hämeenniemi, FM, opettaa uskontoa ja filosofiaa lukiossa. Hän on työskennellyt myös yläkoulussa ja tehnyt oppimateriaaleja lukion uskonnon ja yläkoulun elämänkatsomustiedon opetukseen. Katri on Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat FETO ry:n hallituksen jäsen.
Severi Hämäri
Severi Hämäri, FM, on Kriittisen korkeakoulun puheenjohtaja ja puhetaidon opettaja, Suomen PENin vihapuheasiantuntujaryhmän ja Aikuiskasvatus -tiedelehden toimituskunnan jäsen, filosofian aineenopettaja sekä käytännöllisen filosofian tohtorikoulutettava Helsingin yliopistolla. Hän on toiminut aiemmin mm. faktantarkistuspalvelu Faktabaarin toimituskunnassa sekä Filosofisen praktiikan verkosto Five ry:n hallituksessa.
Sanna Isopahkala
Sanna Isopahkala KM, luokanopettaja, toimii luokanlehtorina Tampereen yliopiston normaalikoulussa. Isopahkala työskentelee tutkivan opettajuuden edistämiseksi monissa yhteyksissä, esimerkiksi eNorssi-verkoston Sirius-lehden päätoimittajana sekä Tutkoke-koordinaattorina ja hän vastaa oman yksikkönsä tutkivasta harjoittelusta. Hän tekee väitöskirjaa tunnekasvatuksesta koulussa ja pitää aiheeseen liittyviä koulutuksia niin opettajaksi opiskeleville kuin jo työelämässä oleville opettajille.
Inkeri Rissanen
Inkeri Rissanen, TT, KM, koulupedagogiikan dosentti, on monikulttuurisuuskasvatuksen yliopistonlehtori Tampereen yliopistossa ja tutkii opettajien kulttuurienvälisiä valmiuksia Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa. Hänen tutkimusalueitaan ovat katsomuskasvatus, kulttuurienvälinen kasvatus ja muovautuvuusajatteluun nojaava pedagogiikka.
Anna Saurama
Anna Saurama, TM, työskentelee opettajien täydennyskouluttajana Uskonnonopetus.fi:ssa. Hän on toiminut aineenopettajana yläkoulussa ja lukiossa, ollut mukana kirjoittamassa yläkoulun uskonnon oppikirjasarjaa ja tehnyt verkko-oppimateriaaleja mm. konfliktinratkaisun ja rauhanvälityksen teemoista.
Tuukka Tomperi
Tuukka Tomperi, KT, FM, työskentelee vanhempana tutkijana Tampereen yliopistossa, Koneen säätiön rahoittamissa tutkimushankkeissa, joissa tutkitaan filosofisia, dialogisia ja demokraattisia opetuskäytäntöjä lasten, nuorten ja aikuisten parissa. Hän on työskennellyt myös aineenopettajana, opettajankouluttajana, tiedetoimittajana ja oppikirjailijana.