Lapsella on oikeus saada tukea varhaiskasvatuksessa heti, kun tuen tarve on havaittu. Oikea-aikaisella, yksilöllisesti kohdennetulla ja lapsen tarpeiden mukaisella tuella edistetään lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Tuen järjestämisen lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet sekä oppimiseen, kehitykseen ja hyvinvointiin liittyvät tarpeet. Varhaiskasvatuksessa lapsen tuen tarpeeseen vastataan tarvittavilla pedagogiset, hoidollisilla ja rakenteellisilla tuen muodoilla. Tuen muotojen määrä ja toteuttamisen intensiteetti määrittää, onko kyseessä yleinen, tehostettu tai erityinen tuki.
Kuvituskuva: Aikuinen lohduttaa itkevää lasta

Varhaiskasvatukseen osallistuvalla lapsella on oikeus saada yleistä, tehostettua tai erityistä tukea siten kuin varhaiskasvatuslaissa on säädetty. Lapsen tukea vahvistava muutos varhaiskasvatuslakiin tuli voimaan 1.8.2022. Samanaikaisesti otettiin käyttöön paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat, jotka päivitettiin Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2022) mukaisesti.  Paikallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa päätetään ja kuvataan varhaiskasvatuksessa annettavan tuen järjestämisen käytännöt päiväkodissa ja perhepäivähoidossa. 

Tuen järjestämisen lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet sekä oppimiseen, kehitykseen ja hyvinvointiin liittyvät tarpeet. Varhaiskasvatuksessa tuki rakentuu lapsen yksilöllisiin tarpeisiin vastaamisesta sekä yhteisöllisistä ja oppimisympäristöihin liittyvistä ratkaisuista. Lapsen tarvitsema tuki pyritään aina toteuttamaan osana vertaisryhmää. Varhaiskasvatuksessa huolehditaan siitä, että jokainen lapsi kokee itsensä hyväksytyksi omana itsenään sekä ryhmän jäsenenä. Kannustamalla lasta ja antamalla hänelle mahdollisuuksia onnistumisen kokemuksiin tuetaan lapsen myönteisen minäkuvan kehittymistä. 

Ryhmän laadukas pedagogiikka on perusta tuen toteuttamiselle. Vaikeuksia ehkäistään ennalta pedagogisilla järjestelyillä ja erilaisilla työtavoilla, esim.

  • suunnitelmallisella toiminnan eriyttämisellä
  • ryhmien joustavalla muuntelulla
  • oppimisympäristöjen muokkaamisella
  • selkeällä päiväjärjestyksellä
  • päivittäisten toimintojen rytmittämisellä

Lapselle annetaan tarvittavia, yksilöllisesti kohdennettuja tuen muotoja joustavasti ja viipymättä. Pedagogisia, rakenteellisia ja hoidollisia tuen muotoja toteutetaan niin yleisessä, tehostetussa kuin erityisessä tuessa lapsen tuen tarpeen mukaisesti. Tuen saanti ei edellytä lääketieteellistä diagnoosia tai muuta terveydenhuollon tai sosiaalihuollon lausuntoa. Lapsen tarvitsema tuki ja toimenpiteet kirjataan päiväkodissa tai perhepäivähoidossa olevan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Lapsen tarvitsema tuki arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Tehostettua tai erityistä tukea saava lapsi on otettava huomioon päiväkodin ja perhepäivähoidon henkilöstön mitoituksessa.

Tehostetusta ja erityisestä tuesta sekä tukipalveluista tehdään hallintopäätös. Varhaiskasvatuslain mukaisia tukipalveluita ovat varhaiskasvatuksen erityisopettajan opetus ja konsultaatio, avustamispalvelut, tulkitsemispalvelut ja varhaiskasvatukseen osallistumisen edellyttämät apuvälineet. Hallintopäätöstä tehtäessä noudatetaan hallintolakia. Hallintopäätös vahvistaa lapsen ja huoltajien oikeutta tulla kuulluksi päätöstä tehtäessä. Huoltajalla on oikeus hakea muutosta päätökseen valittamalla. Hallintopäätös on voimassa toistaiseksi, ja se muutetaan tai kumotaan, mikäli tuen tarve muuttuu.