Usein kysytyt kysymykset


Olemme koonneet tälle sivulle tietoa Opetushallituksen eri osa-alueista. Jos et löydä vastausta, niin voit lähettää kysymyksesi lomakkeella, joka löytyy sivun alalaidasta.

155 aiheeseen liittyvää kysymystä

Onko karanteenin ja eristyksen aikana oikeus opetukseen?

Keywords Koronavirus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus

Päivitetty 18.1.2022

Karanteeni ja eristys ovat tartuntatautilääkärin viranomaispäätöksiä.  Niiden aikana jokaisella perusopetuksen oppilaalla on oikeus 

  • opetukseen
  • maksuttomiin laitteisiin, materiaaleihin ja yhteyksiin
  • oppimisen tukeen
  • oppilashuoltopalveluihin
  • opetuksen järjestäjän järjestämiin aterioihin tai ruokatarvikekassiin. 

Karanteenissa ja eristyksessä oleva oppilas voi vointinsa mukaan osallistua opetukseen esimerkiksi etäyhteyden välityksellä muun opetusryhmän opiskellessa lähiopetuksessa. Opetushallituksen näkemyksen mukaan päätös etäopetuksesta voidaan tehdä ennen virallisen karanteeni- tai eristämispäätöksen saapumista.

Myös lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa opiskelijan oikeus opetukseen on turvattava mahdollisimman täysimääräisesti.

Koulu tai oppilaitos päättää, miten oppilaiden tai opiskelijoiden työskentelyä kotona ohjataan ja tuetaan luvallisen poissaolon aikana. Opettajat voivat toimivaltansa puitteissa tehdä erilaisia pedagogisesti perusteltuja ratkaisuja, kuten antaa tehtäviä kotiin. Tehtäviä voivat välittää myös muut oppilaat ja opiskelijat, mutta koulu tai oppilaitos vastaa siitä, että kaikki saavat tehtävät ja niihin liittyvää ohjausta. 

Osa kunnista on ilmoittanut, että virallista testausta ja karanteenipäätöksiä ei enää tehdä. Opetushallitus suosittelee, että opetuksen järjestäjät suhtautuvat myönteisesti etäopetuksen järjestämiseen oppilaalle, joka on koronavirustartunnan vuoksi poissa, jos oppilas vointinsa mukaan kykenee opiskelemaan. Oppilas voi osallistua opetukseen esimerkiksi etäyhteyden välityksellä muun opetusryhmän opiskellessa lähiopetuksessa. Perusopetuslain 18 §:n mukainen päätös perustuu tällöin muuhun riittävään oppilaan terveydentilaa koskevaan selvitykseen. Myös koronavirukselle altistuneen oppilaan opetus voidaan Opetushallituksen näkemyksen mukaan järjestää perusopetuslain 18 §:n perusteella etäopetuksena. Näin voidaan turvata lapsen oikeus opetukseen sekä oppilaiden yhdenvertaisuus koko maassa vaikean koronatilanteen aikana.

Esiopetuksessa tilapäisen vapautuksen (poissaolon) myöntämisen sijasta lapselle voidaan tehdä päätös erityisistä opetusjärjestelyistä, jos se on perusteltua lapsen terveydentilaan liittyvistä syistä.  Oppilaita voidaan tukea poissaolon aikana etäyhteyksiä hyödyntävällä opetuksella paikallisesti päätettävällä tavalla.

18.1.2022 täsmennetty toiseksi viimeistä kappaletta sillä, että oppilas voi osallistua etäyhteydellä muulle ryhmälle annettavaan lähiopetukseen

14.1.2022 Päivitetty kauttaaltaan; lisäksi laajennettu koskemaan perusopetuksen lisäksi esiopetusta ja toista astetta.

15.10.2021 Tarkennettu viimeistä kappaletta THL:n ohjeiden mukaiseksi

Suora linkki tähän vastaukseen: https://www.oph.fi/fi/usein-kysyttya/onko-karanteenin-ja-eristyksen-aik…

Miten koronatartunnoista ja -altistumisista viestitään huoltajille?

Keywords Koronavirus Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus

Päivitetty 14.1.2022

Koronatartunta tai altistuminen koronavirukselle on salassa pidettävä terveystieto, eikä siitä saa kertoa ulkopuolisille. Varhaiskasvatuksen toimipaikka tai koulu voi tiedottaa yleisellä tasolla tartunnasta tai altistumisesta, kunhan yksittäisten henkilöiden terveystietoja ei paljastu. Tiedottamisen tulee tapahtua niin yleisellä tasolla, että ei ole yksilöitävissä, kenestä on kyse.

Opetushallitus suosittelee avoimuutta koronatartunnoista ja altistumisista huoltajille viestittäessä. Kasvatuksen ja opetuksen järjestäjät voivat tartunnan saaneen lapsen huoltajan suostumuksella tiedottaa asiasta sairastuneen nimeä paljastamatta myös muille ryhmän, luokan tai varhaiskasvatusyksikön huoltajille. Näin voidaan toimia esimerkiksi tilanteissa, joissa testausta ja jäljitystä sekä virallisia eristämis- tai karanteenipäätöksiä ei tehdä.

Paikalliset terveysviranomaiset vastaavat tartuntojen jäljittämisestä, karanteeniin ja eristykseen asettamisesta sekä oireisten ohjeistuksesta. Varhaiskasvatuksen ja opetuksen järjestäjä, varhaiskasvatuksen yksityinen palveluntuottaja sekä toimipaikat ja koulut voivat tehdä yhteistyötä viestinnässä terveysviranomaisten kanssa, jos lapsella, nuorella tai henkilöstön jäsenellä havaitaan koronatartunta tai toimitiloissa on koronavirukselle altistuneita.

Paikallinen terveysviranomainen sekä varhaiskasvatuksen ja opetuksen järjestäjä päättävät tiedottamisen käytännön järjestämisestä. 

14.1.2022 Tarkennettu kohtaa, jossa Opetushallitus suosittelee avoimuutta huoltajille viestittäessä.

30.11.2021 Päivitetty koskemaan myös varhaiskasvatusta ja esiopetusta

Suora linkki tähän vastaukseen: https://www.oph.fi/fi/usein-kysyttya/miten-koronatartunnoista-ja-altist…

Miten eTwinning-projekti aloitetaan?

Keywords Digitaalisuus Kansainvälistyminen Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle eTwinning

eTwinning-projektin aloittaminen

  1. Etsi itsellesi projektikumppani. Projektikumppania voi etsiä eTwinningissä Ihmiset-osiossa ja kumppanifoorumilla. Projektikumppani voi olla myös joku muualta tuttu kontakti.
  2. Lähetä projektikumppanille kontaktipyyntö eTwinningissä.
  3. Suunnittele projekti kumppanin kanssa tai osallistu olemassa olevaan projektiin.
  • Jos osallistut olemassa olevaan projektiin, projektin jäsenet kutsuvat sinut projektiin.
  • Jos suunnittelet projektin kumppanin kanssa, sovi kumppanin kanssa ensin perusasiat projektin perustamiseen liittyen ja perusta projekti tai hyväksy kumppanin perustama projekti. Tämän jälkeen voit lisätä jäseniä projektiin.

4. Aloita projektityöskentely eTwinningin TwinSpacessa!

eTwinning-projektin aloittaminen

Kuka maksaa maskit perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa?

Keywords Koronavirus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus

Päivitetty 12.1.2022

Kun alueellinen tai paikallinen maskisuositus on voimassa, perusopetuksessa lähtökohtana on, että kunta tarjoaa ja kustantaa maskit kaikille oppilaille, sillä kyse on oppivelvollisuuskoulutuksesta. Perusopetuksessakin oppilas voi käyttää halutessaan omaa maskia.

Oppivelvollisuuden laajentamisen myötä lukio-, ammatillinen ja nivelvaiheen koulutus sekä eräät muut perusopetuksen jälkeiset koulutukset ovat oppivelvollisille maksuttomia, mistä johtuen he saavat myös kasvomaskit maksutta. Oppivelvollisuus laajenee lukuvuodesta 2021–2022 ikäluokka kerrallaan. Koulutuksen järjestäjä tarjoaa ja kustantaa maskit oppivelvollisille opiskelijoille, mutta voi tarjota niitä maksutta myös muille opiskelijoille. Kuntien on joka tapauksessa huolehdittava, että kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat saavat maskit ilmaiseksi, jos kunta kuuluu suosituksen voimassaoloalueeseen.  

Nivelvaiheen koulutuksia ovat perusopetuksen lisäopetus, lukiokoulutukseen valmistava koulutus, ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus ja kansanopistojen oppivelvollisille suunnattu koulutus. Maskit ovat maksuttomia myös oppivelvollisuuttaan suorittaville työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa, aikuisten perusopetuksessa ja Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa järjestettävässä koulutuksessa. 

Kun kyse on suosituksesta, oppilaita tai opiskelijoita ei voi velvoittaa käyttämään maskeja. Käyttöön kuitenkin on syytä kannustaa ja opastaa, jotta epidemian leviäminen pystytään mahdollisimman tehokkaasti estämään.

Oppilaalla ja opiskelijalla on oikeus opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen ja opiskeluun. Maskin käytön perusteella ei saa asettaa oppilaita ja opiskelijoita eriarvoiseen asemaan eikä maskin käyttämistä voida asettaa edellytykseksi saada opetusta. Koulussa ja oppilaitoksissa voidaan toteuttaa terveysturvallisuuden varmistamiseksi tarvittavia järjestelyjä kuten oppilaiden sijoittelua luokassa.

THL:n kansallinen maskisuositus ei koske varhaiskasvatus- ja opetussektoria. Alueelliset ja paikalliset viranomaiset voivat epidemiatilanne huomioiden antaa omia, kansallista suositusta täydentäviä suosituksiaan, esimerkiksi kasvomaskien ikärajan laskemisesta. Tarkemmat suositukset maskinkäytöstä voivat siksi vaihdella alueittain. THL suosittelee 17.12.21 alkaen, että 12 vuotta täyttäneet käyttävät maskia kaikissa julkisissa sisätiloissa sekä joukkoliikenteessä koko maassa. Vastaavasti suositellaan toimittavan koulukuljetuksissa 12 vuotta täyttäneiden osalta.

Koulujen ja oppilaitosten henkilökunnan osalta vastuu maskien käyttöönotosta on työnantajalla, jolloin lähtökohtana on, että työnantaja vastaa maskien hankinnasta. Työntekijällä on lähtökohtaisesti velvollisuus käyttää työnantajan antamia suojavarusteita.

Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden ollessa työssäoppimassa noudatetaan niitä suosituksia, jotka ovat käytössä työpaikalla.

Tekstiä muokattu

12.1.2022 lisätty kappale oppilaiden ja opiskelijoiden oikeudesta opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen ja opiskeluun.

30.12.2021 päivitetty vastaamaan OKM:n ja THL:n 22.12. antamia suosituksia.

14.10.2021 päivitetty vastaamaan OKM:n ja THL:n 12.10. antamia suosituksia.

9.8.2021 päivitetty vastaamaan oppivelvollisuuden laajentamisen aiheuttamia seurauksia maksuttomuuteen.

11.1.2021 päivitetty vastaamaan THL:n maskisuositusta (perusopetuksen luokat 6-9, työyhteisöt).

27.11. 2020 täydennetty valtionosuuskorotuksen osalta.

2.10.2020 täydennetty aikuisten perusopetuksen osalta.

Suora linkki tähän vastaukseen: https://www.oph.fi/fi/usein-kysyttya/kuka-maksaa-maskit-lukiokoulutukse…

 

Käytetäänkö lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa ja perusopetuksessa maskeja?

Keywords Koronavirus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus

Päivitetty 12.1.2022

THL:n kansallinen maskisuositus ei koske varhaiskasvatus- ja opetussektoria. Alueelliset ja paikalliset viranomaiset voivat epidemiatilanne huomioiden antaa omia, kansallista suositusta täydentäviä suosituksiaan, esimerkiksi kasvomaskien ikärajan laskemisesta. Tarkemmat suositukset maskinkäytöstä voivat siksi vaihdella alueittain. THL suosittelee 17.12.2021 alkaen, että 12 vuotta täyttäneet käyttävät maskia kaikissa julkisissa sisätiloissa sekä joukkoliikenteessä koko maassa. Vastaavasti suositellaan toimittavan koulukuljetuksissa 12 vuotta täyttäneiden osalta.

Päätös suositusten antamisesta tehdään paikallisesti tai alueellisesti epidemiologisen tilanteen mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että paikalliset ja alueelliset viranomaiset, kuten kunta ja sairaanhoitopiiri päättävät, suositellaanko maskin käyttöä ja missä laajuudessa. Koulutuksen ja opetuksen järjestäjän harkinnassa on, miten suositusta toteutetaan käytännössä. 

Kun kyse on suosituksesta, oppilaita tai opiskelijoita ei voi velvoittaa käyttämään maskeja. Käyttöön kuitenkin on syytä kannustaa ja opastaa, jotta mahdollinen epidemian leviäminen pystytään mahdollisimman tehokkaasti estämään.

Oppilaalla ja opiskelijalla on oikeus opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen ja opiskeluun. Maskin käytön perusteella ei saa asettaa oppilaita ja opiskelijoita eriarvoiseen asemaan eikä maskin käyttämistä voida asettaa edellytykseksi saada opetusta. Koulussa ja oppilaitoksissa voidaan toteuttaa terveysturvallisuuden varmistamiseksi tarvittavia järjestelyjä kuten oppilaiden sijoittelua luokassa.

Osana kunnille suunnattua valtionosuuskorotusta tuetaan opetuksen ja koulutuksen järjestäjille aiheutuneita kustannuksia yläkoululaisten ja toisen asteen koulutuksessa opiskelevien maskeista.

Koulujen ja oppilaitosten henkilökunnan osalta vastuu maskien käyttöönotosta on työnantajalla, jolloin lähtökohtana on, että työnantaja vastaa maskien hankinnasta. Työntekijällä on lähtökohtaisesti velvollisuus käyttää työnantajan antamia suojavarusteita.

Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden ollessa työssäoppimassa, noudatetaan niitä suosituksia, jotka ovat käytössä työpaikalla. 

Tekstiä muokattu

12.1.2022 Lisätty kappale oppilaiden ja opiskelijoiden oikeudesta opetukseen ja opiskeluun.

30.12.2021 päivitetty vastaamaan THL:n ja OKM:n 22.12. antamia suosituksia opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille sekä yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, vapaan sivistystyön ja aikuisten perusopetuksen järjestäjille.

14.10.2021 Päivitetty vastaamaan THL:n ja OKM:n 12.10. antamia suosituksia opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille sekä yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, vapaan sivistystyön ja aikuisten perusopetuksen järjestäjille.

6.8.2021 tekstiin on päivitetty Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön uudet suositukset opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille sekä yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, vapaan sivistystyön ja aikuisten perusopetuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana.

19.1.2021 tarkennettu maskisuositusta perusopetuksen alaluokkien yhdysluokkaopetuksen osalta.

11.1.2021 päivitetty vastaamaan THL:n maskisuositusta (ikärajan alentaminen, voimassa kiihtymis- ja leviämisvaiheessa, koskee myös työyhteisöjä).

27.11.2020 täydennetty yläkoululaisten maskinkäytön sekä valtionosuuskorotuksen osalta.

5.11.2020 täydennetty koulukuljetusten osalta.

2.10.2020 täydennetty aikuisten perusopetuksen osalta.

Suora linkki tähän vastaukseen: https://www.oph.fi/fi/usein-kysyttya/kaytetaanko-lukiokoulutuksessa-amm…

 

Rekisteröityvätkö oppilaat tai opiskelijat eTwinningiin, ja tuleeko heistä syöttää alustalle jotain tietoja?

Keywords Digitaalisuus Kansainvälistyminen Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle eTwinning

eTwinningiin rekisteröityvät vain opettajat ja muu opetushenkilökunta. Opetushallitus tarkistaa rekisteröityvien aitouden.

Kun kaksi opettajaa perustaa projektin, he saavat projektilleen TwinSpace-ympäristön, jonne he kutsuvat oppilaansa luomalla heille käyttäjätunnukset ja salasanat. TwinSpace on turvallinen ympäristö, jonne pääsevät vain kutsutut oppilaat ja opettajat. Oppilaista voidaan käyttää lempinimiä ja avatar-hahmoa, mikäli ei haluta käyttää koko nimeä ja oikeita kuvia. Oppilaista ei kerätä tietoja eikä pidetä rekisteriä eikä heistä tarvitse antaa sähköpostia tai muita tunnistetietoja eTwinning-alustan käyttöä varten.

Muistathan ottaa kaikessa toiminnassa huomioon koulusi omat tietoturvakäytännöt kuvien ja henkilötietojen käytöstä.

Milloin eTwinning-laatumerkit tarkastetaan ja ilmoitetaan?

Keywords Digitaalisuus Kansainvälistyminen Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle eTwinning

eTwinningissä on mahdollista tulla palkituksi hyvin tehdystä työstä. Opettaja voi saada laatumerkin, suomalaisen palkinnon, eurooppalaisen laatumerkin tai eurooppalaisen palkinnon. Koko koulu voi saada eTwinning-koulu-nimikkeen.

Suomen kansallinen tukipalvelu käsittelee laatumerkkihakemuksia kolmesti vuodessa tammi-, touko ja syyskuussa. Hakea voi milloin vain! Vuoden 2022 määräajat ovat 29.1., 29.5. ja 10.9.

Mitä teen, kun kouluani ei löydy rekisteröityessäni eTwinningiin?

Keywords Digitaalisuus Kansainvälistyminen Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle eTwinning

Yksittäiset käyttäjät toimivat eTwinning-verkostossa. Niinpä koulut eivät rekisteröidy, vaan käyttäjä rekisteröityy itse ja luo koulunsa uutena kouluna. Lomakkeeseen täytetään mm. koulun virallinen nimi, osoite ja rehtorin yhteystiedot. Lomakkeeseen täytettävä kohta ”School number (official)” on käytössä monessa Euroopan maassa, mutta ei Suomessa. Suomalaisen koulun kohdalla tähän voi täyttää minkä tahansa luvun (esim. 1). Lomakkeen lähettämisestä tulee ilmoitus meille Suomen eTwinning-tukipalveluun ja tarkistamme, että ko. koulu on olemassa ja että koulun luonut henkilö työskentelee tässä koulussa.


Mitä teen, kun en pääse kirjautumaan eTwinning-tililleni?

Keywords Digitaalisuus Kansainvälistyminen Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle eTwinning

Kirjautumisongelmiin voi olla monta syytä.

Käyttäjä saattaa olla tehty School Education Gatewayssa (SEG), ei eTwinningissä. Nämä ovat kaksi eri alustaa (yhdistyvät kevään 2022 aikana European School Education Platform -alustaksi). eTwinningiin pitää kuitenkin yhä käyttää eri sähköpostiosoitetta kuin SEG:iin.

Syy kirjautumisongelmaan saattaa olla myös se, että rekisteröityminen on jäänyt kesken. Usein kaksivaiheisen rekisteröitymisen toinen vaihe on tekemättä. Katso sähköpostisi, myös roskaposti. Myös Suomen eTwinning-tukipalvelu näkee tämän järjestelmästään ja pystyy antamaan käyttäjälle henkilökohtaisen linkin, jonka kautta rekisteröitymisen voi saattaa loppuun. Ota siinä tapauksessa yhteyttä meihin osoitteessa etwinning [at] oph.fi (etwinning(at)oph.fi).

Voiko koulun sisäiseen eTwinning-projektiin lisätä kumppaneita muista maista?

Keywords Digitaalisuus Kansainvälistyminen Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle eTwinning

Jos projektin molemmat perustajat ovat samasta koulusta, projekti on koulun sisäinen. Tässä tapauksessa projektiin ei enää myöhemmin voi valitettavasti lisätä kumppaneita muista maista (eli muuttaa kansainväliseksi projektiksi) tai kouluista.

Projektia luodessa tulee olla siis tarkkana, että perustajat ovat eri maista tai kouluista.

Näytetään 1-10/155