Usein kysytyt kysymykset


Olemme koonneet tälle sivulle tietoa Opetushallituksen eri osa-alueista. Jos et löydä vastausta, niin voit lähettää kysymyksesi lomakkeella, joka löytyy sivun alalaidasta.

104 aiheeseen liittyvää kysymystä

Tuleeko nyt annettuihin perusopetuksen arvioinnin ohjeistuksiin muutoksia, jos lähiopetukseen ei enää kevään aikana palata?

Avainsanat Arviointi ja todistukset Koronavirus Opettajat ja kasvattajat Perusopetus Koronavirustilanne

Poikkeusolojen mahdollisesti jatkuessa Opetushallitus täsmentää vielä esimerkiksi todistusten antamiseen liittyviä yksityiskohtia. Tarkennettua ohjeistusta tarvitaan varmasti myös oppiainekohtaisiin sisällöllisiin kysymyksiin.

Antaako Opetushallitus tarkempia ohjeita siihen, miten kokeita tai näyttöjä pitäisi poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana järjestää?

Avainsanat Arviointi ja todistukset Koronavirus Opettajat ja kasvattajat Perusopetus Koronavirustilanne

Ei anna, koska Opetushallituksella ei ole toimivaltaa määrätä yksittäisten opetus- tai arviointimenetelmien käyttöön. Osaamisen ja oppimisen näyttöjen suoritustavoista päätetään paikallisesti kouluissa, ja opettajilla on vapaus valita työtavat ja arviointimenetelmät.

On oletettavaa, että keväällä nähdään myös poikkeuksellisen paljon poissaoloja. Tuleeko näihin suhtautua jotenkin eri tavalla kuin aiemmin?

Avainsanat Arviointi ja todistukset Koronavirus Opettajat ja kasvattajat Perusopetus Koronavirustilanne

Tässä ei ole eroa normaaliolosuhteisiin. Oppilasta ei voida rankaista arvioinnissa sairauspoissaoloista, vaan näiden suhteen toimitaan kuten normaalioloissa. Luvattomiin poissaoloihin tulee puuttua koulujen normaalien käytäntöjen mukaisesti. Tarvittavat tukitoimet ja oppilashuollolliset toimenpiteet on aina otettava osaksi tilanteita, joissa oppilaalla on syystä tai toisesta runsaasti poissaoloja.

Millaista helpotusta erityisen tuen ja tehostetun tuen tarvitsijat saavat arviointiin?

Avainsanat Arviointi ja todistukset Koronavirus Opettajat ja kasvattajat Perusopetus Koronavirustilanne

Arviointikäytänteissä ja näyttöjen antamisessa on poikkeusolojen aikana huomioitava oppilaiden terveydentila, olosuhteet ja etenkin mahdolliset syyt, jotka vaikeuttavat näyttöjen antamista ja osaamisen osoittamista. Oppilaalle tarjotaan tällöin vaihtoehtoisia tapoja osoittaa osaamisensa. Oppilaalle tarjotaan hänen tarvitsemaansa tukiopetusta, osa-aikaista erityisopetusta, ohjausta ja muuta tukea siinä laajuudessa kuin se poikkeusoloissa on mahdollista tilanteessa, jossa hän on jäänyt tai on vaarassa jäädä jälkeen opinnoissaan.

Oppilaan kuormittuessa poikkeustilanteessa voidaan ottaa käyttöön opiskelun erityiset painoalueet yhteen tai useampaan oppiaineeseen. Jos oppilas on vaarassa saada hylätyn arvosanan lukuvuositodistukseen voi hän siirtyä opiskelemaan oman opinto-ohjelman mukaisesti vuosiluokkiin sitomattomasti.

Yksilöllistetyn oppimäärän mukaan yhdessä tai useammassa oppiaineessa opiskelevien oppilaiden suorituksia arvioidaan näissä oppiaineissa suhteessa HOJKSissa määriteltyihin hänelle yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin.

Miten peruskoulun päättävien oppilaiden arviointi tapahtuu?

Avainsanat Arviointi ja todistukset Koronavirus Opettajat ja kasvattajat Perusopetus Koronavirustilanne

Päättöarviointi tehdään suhteessa eri oppiaineiden oppimäärissä määriteltyihin opetuksen tavoitteisiin ja päättöarvioinnin kriteereihin myös poikkeusolojen aikana. Koska kevätlukukausi on jo pitkällä, on useita tavoitteita jo opiskeltu, ja niiden osalta on näytöt annettu ja arvioitu. 

Oppilailla on jo mahdollisen väliarvioinnin ja lukuvuoden aikana toteutetun formatiivisen arvioinnin ja palautteen myötä käsitys siitä, mihin päättöarviointi perustuu ja millaisia arvosanoja on tulossa. Näitä periaatteita ja kevään aikana toteutettavaa arviointia ei ole syytä nyt tässä kohtaa muuttaa siten, että oppilaille muodostuisi kuormittavia tai kohtuuttomia tilanteita. Päättöarvosanaa muodostaessaan opettaja hyödyntää myös tiedon oppilaan osaamisesta ennen lähiopetuksen keskeytymistä.

Päättöarvosanan antamisessa käytetään hyödyksi arvosanalle kahdeksan määriteltyjä vaadittavien tieto- ja taitotason kriteereitä eri oppiaineissa.

Jos ennakoidaan, että 9. luokan oppilas ei tukitoimista huolimatta suoriudu opinnoistaan ja on vaarassa jäädä luokalle, voidaan siirtyä oman opinto-ohjelman mukaiseen etenemiseen ja siten ehkäistä oppilaan kaikkien suoritusten raukeaminen.

Jos kouluissa joudutaan paikallisesti tekemään poikkeuksia opetuksen laajuudessa tai sisällöissä, miten varmistetaan, että oppilaat osaavat peruskoulun lopuksi kaikki tarvittavat tiedot ja taidot?

Avainsanat Arviointi ja todistukset Koronavirus Opettajat ja kasvattajat Perusopetus Koronavirustilanne

Opetuksen järjestäjien on hyvä pohtia jo ennalta, millaista tukea lähiopetukseen palaavat oppilaat aikanaan tulevat tarvitsemaan ja miten tämä voidaan heille tarjota.

Kun oppilaat poikkeusolojen päätyttyä siirtyvät taas lähiopetukseen, on keskeistä varmistaa, että poikkeusolojen aikana opiskellut tavoitteet on saavutettu. Tarvittaessa voidaan vuosiluokan tavoitteisiin liittyviä sisältöjä kerrata. On myös mahdollista, että joitakin oppiaineen vuosiluokan sisältöjä ei ole tänä keväänä mahdollista opiskella riittävän syvällisesti, jolloin niihin palaaminen on seuraavalla vuosiluokalla tarpeen. Paikallinen opetussuunnitelma mahdollistaa joustoa myös siinä, missä syvyydessä sisältöjä tarkastellaan.

Onko arvosanojen muodostamiseen tulossa helpotuksia?

Avainsanat Arviointi ja todistukset Koronavirus Opettajat ja kasvattajat Perusopetus Koronavirustilanne

Periaatteessa ei ole, sillä opetussuunnitelman perusteiden arvioinnin linjaukset antavat jo nykyisellään hyvin paljon oppilaskohtaisen jouston mahdollisuuksia. Tässä vaiheessa lukuvuotta useita oppiaineen tavoitteita on jo opeteltu ja näihin liittyvät näytöt on annettu ja arvioitu. Tavoitteiden ja arvioinnin periaatteiden muuttaminen tässä vaiheessa aiheuttaisi kohtuuttoman tilanteen oppilaille ja opettajille.

Kuten normaalioloissa oppimisen, osaamisen ja työskentelyn arvioinnin tulee perustua kussakin oppiaineessa eri vuosiluokille asetettuihin tavoitteisiin ja sisältöihin, ja näissä osoitettuihin osaamisen näyttöihin. Oppilaalta ei kuitenkaan voi vaatia osaamista eikä oppilaiden osaamista arvioida sellaisten sisältöjen osalta, joissa oppilas ei poikkeusolojen aikana ole saanut opetusta ja ohjausta.

Oppilaan arvioinnissa huomioidaan oppilaan kokonaistilanne, ja ennen poikkeusoloja kuluvana lukuvuonna osoitettu osaaminen sekä aiempi suoriutuminen.

Arviointikäytänteissä ja näyttöjen antamisessa on poikkeusolojen aikana huomioitava oppilaiden terveydentila, olosuhteet ja etenkin mahdolliset syyt, jotka vaikeuttavat näyttöjen antamista ja osaamisen osoittamista. Myös maahanmuuttotaustaisen oppilaiden opetuksen järjestäminen poikkeusoloissa on otettava huomioon.

Oppilaille voidaan antaa vaihtoehtoisia tapoja osaamisensa osoittamiseen. Lisäksi oppilaalle voidaan tarjota hänen tarvitsemaansa tukiopetusta, osa-aikaista erityisopetusta, ohjausta ja muuta tukea siinä laajuudessa kuin se poikkeusoloissa on mahdollista tilanteessa, jossa hän on jäänyt tai on vaarassa jäädä jälkeen opinnoissaan.

Miten oppilaan oppimista ja osaamista arvioidaan poikkeusoloissa?

Avainsanat Arviointi ja todistukset Koronavirus Opettajat ja kasvattajat Perusopetus Koronavirustilanne

Lähtökohtana on, että oppilaan arviointi toteutetaan poikkeusolojen aikana vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden oppimisen arviointia koskevien määräysten ja muiden linjausten mukaan. Oppilaan arviointi kohdistuu poikkeusoloissakin paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin vuosiluokkakohtaisiin tavoitteisiin.

Opetussuunnitelman perusteet antavat arvioinnille yhteisen raamin, jolla voidaan varmistaa arvioinnin osalta riittävä yhdenvertaisuus. Perusteet kuitenkin nykyisellään mahdollistavat oppilaskohtaisen jouston, mitä tämän kevään poikkeusoloissa erityisesti tarvitaan.

Mitä aluehallintoviranomaisten antamat koulujen sulkemispäätökset tarkoittavat?

Avainsanat Koronavirus Esiopetus Perusopetus Koronavirustilanne

Aluehallintovirastot ovat tartuntatautilain (1227/2016) nojalla määränneet toimialueellaan sijaitsevien koulujen ja oppilaitosten tilat suljettavaksi. Tiloja voidaan kuitenkin poikkeuksellisesti käyttää lähiopetuksen järjestämiseen niille oppilaille, joilla on siihen soveltamisasetuksen (126/2020, muut. 131/2020) mukaan siihen oikeus. Lähiopetusta voidaan järjestää esiopetuksen oppilaille, perusopetuksen 1-3 vuosiluokkien oppilaille, erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville oppilaille.

Koulutiloissa ei sen sijaan voi järjestää toimintaa niille oppilaille, joilla ei ole oikeutta lähiopetukseen. Poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen aikana etäopetuksessa olevien oppilaiden oppimisen tukea, esimerkiksi tukiopetusta ja osa-aikaista erityisopetusta, ei ole mahdollista toteuttaa lähiopetuksena koululla. 

Valtioneuvosto suosittaa koronavirusepidemian rajoittamiseksi etäopetusta kaikille lapsille, joille se on mahdollista.
 

Onko poikkeusolojen aikana oikeus koulumatkaetuuteen tai majoitukseen?

Avainsanat Koronavirus Esiopetus Perusopetus

Valmiuslain nojalla annetuilla säännöksillä ei ole rajoitettu oppilaiden oikeutta maksuttomiin koulukuljetuksiin tai majoitukseen. Ne oppilaat, jotka saavat lähiopetusta, ovat edelleen oikeutettuja näihin etuuksiin kuten aiemminkin.

Näytetään 1-10/104