Uusimmat uutiset

Uutinen

Kasvatuksen ja koulutuksen järjestäjien tulisi tarkistaa turvallisuuteen liittyvien asiakirjojensa julkisuus

Mediassa on keskusteltu kuntien valmiussuunnitelmien julkisuudesta, ja Kuntaliitto on ohjannut kuntia tarkistamaan valmiussuunnitelmansa siitä näkökulmasta, sisältävätkö ne salassa pidettävää tietoa. Myös kasvatuksen ja koulutuksen järjestäjien, joista iso osa on kuntia, turvallisuutta ja varautumista koskevissa asiakirjoissa on todennäköisesti tietoja, jotka on pidettävä salassa.
Uutinen

Sivistysakatemian kuudes vuosikurssi käynnistyi – miten turvataan oikeus sivistykseen?

Sivistysakatemian kuudes vuosikurssi käynnistyi marraskuussa lähijaksolla, johon kokoontui yhteen yli kolmekymmentä yhteiskunnallista vaikuttajaa. Mihin sivistystä tarvitaan ja mikä sitä ajassamme haastaa?
Uutinen

Oppivelvollisten opintoihin kiinnittymisestä uutta tietoa - entistä harvempi keskeyttänyt ammatilliset opintonsa

Oppivelvollisuutta laajennettiin syksyllä 2021, jolloin oppivelvollisuusikä korotettiin 18 vuoteen. Lakimuutoksen tavoitteena on turvata kaikille elämässä ja yhteiskunnassa tarpeellinen perusosaaminen...
Uutinen

Oppilaat ruotsinkielisissä oppilaitoksissa kokevat useammin väkivaltaa vanhemmiltaan – samaan aikaan useampi kokee, että heillä on koulussa turvallinen aikuinen

Kouluterveyskyselyn tulospalvelussa on tämän vuotisen uudistuksen myötä mahdollista valita ruotsinkieliset oppilaitokset taustatekijäksi ja sitä kautta perehtyä tuloksiin ruotsinkielisestä näkökulmasta. Kun ruotsinkielisten oppilaitosten kyselytuloksia vertailee suomenkielisten sekä muilla kielillä opetusta antavien oppilaitosten kyselytuloksiin, on tuloksissa havaittavissa joitakin huolta herättäviä kehityssuuntia.
Uutinen

Teosten käyttö opetuksessa on helpottunut – Kopiosto ja Opetushallitus kokosivat ohjeet opettajien tueksi

Vuoden 2023 tekijänoikeuslain muutoksen ja käyttölupien laajennusten myötä teosten käyttö varhaiskasvatuksessa, opetuksessa ja koulutuksessa on entisestään helpottunut. Opettajien tulee kuitenkin tietää, miten erilaiset luvat ja lisenssit sallivat teosten käytön opetuksessa, ja osata toimia niiden mukaisesti. Kopiosto ja Opetushallitus kokosivat yhteen tärkeimmät tiedot opettajien tueksi.
Uutinen

Valtiovarainministeriön virastoarvioinnit on julkaistu

Valtiovarainministeriö julkaisi 8.11.2023 arvioinnit kuudesta viimevuosina merkittäviä uudistuksia läpikäyneestä virastosta, jotka ovat Liikenne- ja viestintävirasto, Opetushallitus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tuomioistuinvirasto, Ulosottolaitos sekä Väylävirasto. Arviointien tavoitteena on löytää keinoja valtionhallinnon rakenteiden, ohjausjärjestelmien ja toiminnan kehittämiseen.
Uutinen

B1-kieleen yksi tunti lisää 7. luokalle – Opetushallituksen päivittämä perusteluonnos on nyt lausuttavana

Opetushallitus on päivittänyt B1-kielen opetussuunnitelman perusteita kevään ja syksyn 2023 aikana. Päivitetyt perusteet julkaistaan helmikuun 2024 alussa. Taustalla on valtioneuvoston uudistama tuntijakoasetus, jonka mukaisesti B1-kieltä opiskellaan 1.8.2024 alkaen yksi vuosiviikkotunti enemmän perusopetuksessa. Luonnosta voi nyt kommentoida Lausuntopalvelussa.
Uutinen

Tutustu Opetushallituksessa vuonna 2024 tarjolla oleviin valtionavustuksiin ja kansainvälistymisrahoituksiin!

Haettavana olevat rahoitukset mahdollistavat esimerkiksi koulutuksen kehittämistä tai uudenlaisen toiminnan käynnistämistä. Haut on koottu Opetushallituksen verkkosivujen vuosikelloon, jota päivitetään ja täydennetään vuoden aikana, kun uusia hakuja avataan tai hakuajat tarkentuvat. Merkitse avautuvat haut muistiin jo nyt!
Uutinen

Opetushallitukselle uusi johtokunta

Valtioneuvosto asetti torstaina 2.11. Opetushallitukselle uuden johtokunnan. Sen toimikausi on 3.11.2023 - 30.9.2027. Johtokunta hyväksyy viraston toimialaan kuuluvat strategiat, viraston toiminnan ja...
Uutinen

Monikielisyys avaa ovia uusiin maailmoihin

Kielten opiskelu yleissivistävässä koulutuksessa on aika ajoin herättänyt keskustelua. Suomalainen yhteiskunta on aikaisempaa kansainvälisempi ja monikielisempi. Samaan aikaan kielten opiskelussa painottuu yhä vahvemmin englannin rooli. Miten varmistetaan suomalaisten riittävä kielitaito tulevaisuudessa, ja miltä monikielisyys näyttää ilmiönä koulutuksessa?
Uutinen

Näkökulmia tekoälyn hyödyntämiseen opetuksessa ja koulutuksessa – koulutusta perusopetuksen, toisen asteen ja vapaan sivistystyön opettajille 20.11.2023

Opetushallitus on koonnut sivuilleen tietoa tekoälyn mahdollisuuksista opetuksen kehittämisessä ja oppimisessa sekä sen vastuullisesta käytöstä. Marraskuussa järjestetään myös kaikille avoin koulutus tekoälyn hyödyntämisestä opetuksessa ja koulutuksessa.
Uutinen

Eurydice-raportti: Kaikkialla Euroopassa perusopetuksen alaluokilla opetellaan eniten äidinkieltä ja matematiikkaa 

Oppivelvollisuuden aikana pakollisia oppiaineita kaikissa Euroopan maissa ovat muun muassa äidinkieli, matematiikka ja luonnontieteet. Tiedot käyvät ilmi Euroopan komission koulutustietoverkosto Eurydicen raportista, jossa tarkastellaan oppivelvollisuuteen kuuluvan yleissivistävän koulutuksen aikana annettujen oppituntien määriä lukuvuonna 2022–2023.
Uutinen

Ulkoministeriö tukee viiden suomalaisen korkeakoulun yhteistyötä kehittyvien maiden kanssa

Vuosina 2024-2026 ulkoministeriön korkeakouluyhteistyössä painottuvat opettajankoulutus, ilmastonmuutos ja kiertotalous sekä ruokaturva. Ohjelmaan hyväksyttyjen seitsemän hankkeen kokonaisrahoitus ulkoministeriöltä on reilut kuusi miljoonaa euroa.
Uutinen

Koulutuksen kustannukset jatkoivat kasvua myös vuonna 2022

Opetushallitus on julkaissut esi- ja perusopetuksen sekä ammatillisen ja lukiokoulutuksen kustannusraportit vuodelta 2022. Kustannukset nousivat kaikilla koulutusasteilla edelliseen vuoteen verrattuna.
Uutinen

Opetushallitukselta haettavissa 15 miljoonaa euroa ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen oppimisen tuen kehittämiseen

Haku liittyy opetus- ja kulttuuriministeriön ohjelmaan, jonka tavoitteena on parantaa opiskelijoiden tukea lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa sekä luoda yhtenäinen tukijärjestelmä varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.
Uutinen

Palveluidemme tilannekuva: digipalvelut varmistivat hakijoiden sujuvan asioinnin ja kansainvälinen liikkuvuus kasvoi

Valtaosa opiskelupaikan hakijoista hoitaa hakuprosessin sähköisesti Opetushallituksen ylläpitämää Opintopolku-palvelua kehitetään parhaillaan aiempaa kattavammaksi kansalliseksi...
Uutinen

Mitä tietoja koulutuksen järjestäjä voi luovuttaa opiskeluhuoltopalveluille?

Olemme koonneet verkkosivuillemme ohjeistusta siitä, mitä tietoja koulutuksen järjestäjä voi luovuttaa opiskeluhuoltopalvelujen ammattilaisille, eli opiskeluhuollon kuraattoreille, psykologeille ja terveydenhoitajille opiskeluhuoltopalvelujen järjestämiseksi ja toteuttamiseksi.
Uutinen

Kouluterveyskysely 2023: Kouluilla ja oppilaitoksilla on näköalapaikka lasten ja nuorten hyvinvointiin

Kouluterveyskyselyn uusien tulosten mukaan suurin osan lapsista ja nuorista voi hyvin. Samaan aikaan osaa oppilaista ja opiskelijoista kuormittavat monet tekijät, kuten kiusaamisen tai häirinnän kokemukset tai vaikeudet löytää oma paikkansa kouluyhteisössä. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisessä koulun kulttuurilla ja toimintatavoilla sekä jokaisella aikuisella on suuri merkitys.
Uutinen

Opetushallitus julkaisi uutta tukimateriaalia käsityön oppimis- ja työympäristön suunnitteluun

Oppaan laadinnassa on asiantuntijoina ollut mukana laaja joukko käsityön opettajia sekä tutkijoita ja talotekniikan insinöörejä. Oppaan kaksi ensimmäistä lukua on tarkoitettu opetuksen...
Uutinen

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelua toteutetaan vapaan sivistystyön oppilaitoksissa vaihtelevasti

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitteluvelvoitteen vähimmäisvaatimukset toteutuvat vapaan sivistystyön oppilaitoksissa vaihtelevasti. Opetushallituksen kyselyn mukaan noin puolella oppilaitoksista on suunnitelmat, jotka on laadittu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien edellyttämällä tavalla.