Saako päiväkodissa puhua Jeesuksesta?

Blog
Lähestyvä joulu on nostanut julkiseen keskusteluun aiheen uskonto ja päiväkodit. On kannettu huolta, pääsevätkö lapset osallisiksi joulun perinteistä tai onko Opetushallitus peräti kieltänyt päiväkotien joulukirkot. Mistä oikein on kyse?

Opetushallituksen oletettu suuri rooli perustuu mitä ilmeisimmin elokuussa voimaan tulleiden Opetushallituksen antamien varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden virheelliseen tulkintaan. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on valtakunnallinen määräys, jonka pohjalta varhaiskasvatuksen järjestäjät laativat omat paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmansa sekä kullekin lapselle henkilökohtaisen suunnitelman. Perusteisiin sisältyy myös ohjeistus katsomuskasvatuksesta.

Uskonnollisten tilaisuuksien ja toimitusten järjestämistä niin kouluissa kuin päiväkodeissakin säätelee kuitenkin Suomen perustuslaki. Näiden pohjalta päiväkotien, peruskoulujen ja muidenkin oppilaitosten joulutraditioista päättävät kunnat ja muut varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestäjät itse.

Voiko päiväkodissa kertoa lapsille jouluevankeliumista? Kyllä voi. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan varhaiskasvatukseen sisältyy katsomuskasvatusta, jossa yhteisen tutustumisen kohteena ovat lapsiryhmässä olevat uskonnot ja muut katsomukset. Uskonnottomuutta tarkastellaan muiden katsomusten rinnalla. Varhaiskasvatus on uskonnollisesti, katsomuksellisesti ja puoluepoliittisesti sitouttamatonta. Sitouttamattomuus tarkoittaa, että eri katsomuksia tarkastellaan tasaveroisina arvottamatta niitä.

Perusopetuksen ja lukion oppimäärään sisältyy oppilaan oman uskonnon opetusta ja uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomille elämänkatsomustiedon opetusta. Myös perusopetuksen ja lukion uskonnon opetus on tunnustuksetonta, eikä opetus saa olla uskonnollisesti sitouttavaa.

Kielletäänkö lapsilta joulukirkko? Ei. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on vuosina 2002 ja 2014 todennut, ettei se pidä perustuslakiin kirjatun uskonnon ja omantunnon vapauden kannalta ongelmallisina vuotuisia, esimerkiksi juhlapyhien viettoon liittyviä jumalanpalveluksia tai muita vastaavia uskonnon harjoittamiseksi katsottavia tilaisuuksia, joista tiedotetaan etukäteen ja joihin osallistuminen on kaikille vapaaehtoista. Tilalla tulee olla mahdollisuuksien mukaan tarjolla vaihtoehtoista ja mielekästä toimintaa. Tämän voidaan tulkita koskevan samalla tavoin myös päiväkotien toimintaa ja muuta varhaiskasvatusta.

Vaikkei varhaiskasvatuksen katsomuskasvatus ja muu toiminta saa olla uskonnollisesti sitouttavaa, ei se estä vaikkapa päiväkoteja järjestämästä lapsille uskonnollisia tilaisuuksia. Nämä tilaisuudet pitää kuitenkin järjestää erillään muusta toiminnasta, ja niistä tulee kertoa lasten huoltajille riittävän ajoissa ja huolehtia että tarjolla on muukin vaihtoehto. Varhaiskasvatuksen järjestäjät voivat myös päättää olla järjestämättä uskonnollisia tilaisuuksia. Perheille voidaan kertoa paikallisen seurakunnan järjestämästä joulukirkosta, johon vanhemmat voivat lastensa kanssa vapaa-ajallaan osallistua.

Saako päiväkodin joulujuhlassa laulaa Enkeli taivaan? Saa. Perustuslakivaliokunta on nimittäin todennut myös, ettei esimerkiksi joulujuhlaan sisältyvän yksittäisen virren vuoksi juhlaa voida pitää uskonnon harjoittamiseksi katsottavana tilaisuutena.

Opetushallitus on ohjeistanut esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjiä katsomusaineiden opetuksen sekä uskonnollisten tilaisuuksien ja toimitusten järjestämisestä. Ohjeissa kerrotaan juuri lainsäädännön asettamista reunaehdoista toiminnalle. Vastaavat ohjeet myös varhaiskasvatuksen järjestäjille ovat valmisteilla ja ne valmistuvat vuodenvaihteeseen mennessä.