Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ virtuaalivaihdot korkeakoulutus- ja nuorisoalalla: hakuaika päättyy 20.9.2022

Erasmus+ Erasmus+ korkeakoulutukselle Erasmus+ nuorisoalalle Kansainvälistyminen
Tila
Arvioitavana
Hakuaika
23.3.2022 – 20.9.2022 klo 18:00
Hakulomake

Erasmus+ Virtuaalivaihtohankkeet (EVE) muodostuvat verkossa toteutettavista ihmisten välisistä toiminnoista, joilla edistetään kulttuurien välistä vuoropuhelua ja pehmeiden taitojen kehittämistä. Niiden avulla kaikki nuoret voivat saada laadukasta kansainvälistä ja kulttuurienvälistä (sekä virallista että epävirallista) koulutusta ilman fyysistä liikkuvuutta. Vaikka virtuaalinen keskustelu tai koulutus ei täysin korvaa fyysisen liikkuvuuden hyötyjä, virtuaalivaihtoihin osallistuvat saanevat osan kansainvälisten koulutuskokemusten eduista.

Digitaaliset alustat ovat arvokas väline, jolla voidaan vastata osittain covid-19 -pandemian aiheuttamiin maailmanlaajuisiin liikkuvuusrajoitteisiin. Virtuaalivaihdot auttavat myös levittämään eurooppalaisia arvoja. Lisäksi niillä voidaan joissakin tapauksissa valmistella, syventää ja laajentaa fyysistä vaihtoa sekä lisätä niiden kysyntää.

Virtuaalivaihtohankkeet toteutetaan pienissä ryhmissä, ja niitä ohjaa aina koulutettu fasilitaattori. Niiden olisi oltava helposti sisällytettävissä nuorisohankkeisiin (epävirallinen koulutus) tai korkeakouluopintoihin. Virtuaalivaihtohankkeissa voi olla osallistujia molemmilta sektoreilta, joskin niissä saattaa – hankkeesta riippuen – olla mukana vain osallistujia joko vain toiselta alalta tai molemmilta aloilta. Kaikkiin tähän ehdotuspyyntöön kuuluviin hankkeisiin osallistuu organisaatioita ja osallistujia sekä EU:n jäsenvaltioista ja ohjelmaan assosioituneista kolmansista maista että ohjelmaan assosioitumattomista kolmansista maista.

Erasmus+ Virtuaalivaihtojen hakuja on kaksi:

  • Virtual Exchanges with the Western Balkans
  • Virtual Exchanges with other specific regions in the world (Sub-Saharan Africa, Southern Mediterranean and Neighbourhood East)

Avustukset molempiin toimintoihin ovat haettavissa suoraan Euroopan komission toimeenpanovirastosta. 

Hakukierroksen 2022 haku päättyy: 20.9.2022 klo 18.00 Suomen aikaa (17.00 CET)

Tavoitteet

Toiminnon tavoitteena on kannustaa kulttuurienvälistä vuoropuhelua ohjelmaan assosioitumattomien kolmansien maiden kanssa ja lisätä suvaitsevaisuutta verkossa tapahtuvalla ihmisten välisellä vuorovaikutuksella, joka perustuu digitaaliseen ja nuorisoystävälliseen teknologiaan

  • edistää eri tyyppisiä virtuaalivaihtoja Erasmus+ -ohjelman fyysisen liikkuvuuden täydentämiseksi, jotta useammat nuoret voivat saada kulttuurienvälisiä ja kansainvälisiä kokemuksia
  • kehittää kriittistä ajattelua ja medialukutaitoa erityisesti internetin ja sosiaalisen median käytössä syrjinnän, indoktrinaation, polarisoinnin ja väkivaltaisen radikalisoitumisen torjumiseksi
  • edistää digitaalisten ja pehmeiden taitojen124 kehittämistä, vieraiden kielten harjoittelu ja ryhmätyöskentely mukaan luettuna, opiskelijoiden, nuorten ja nuorisotyöntekijöiden125 keskuudessa erityisesti työllistyvyyden parantamiseksi
  • edistää kansalaisuutta sekä vapauden, suvaitsevaisuuden ja syrjimättömyyden yhteisiä arvoja koulutuksen avulla
  • vahvistaa nuorisoulottuvuutta EU:n suhteissa kolmansiin maihin.

Tässä toiminnossa noudatetaan kertakorvaukseen (lump-sum) perustuvaa rahoitusmallia. Kunkin avustuksen kertakorvauksen määrä määritetään hakijan ehdottaman toiminnon arvioidun budjetin perusteella. EU:n hankekohtainen avustus on enintään 500 000 euroa ja enintään 200 euroa osallistujaa kohti (eli 500 000 euron hankkeella olisi tavoitettava vähintään 2 500 osallistujaa). 

Lisätiedot

Tarkemmat tiedot Erasmus virtuaalivaihtojen hausta, arviontikriteerit ja rahoitussäännöt on julkaistu vuoden 2022 Erasmus+ -ohjelmaoppaan B-osan sivuilla 198 - 205.

Euroopan komission koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirasto EACEA vastaa tämän toiminnon hakuneuvonnasta.  Virtuaalivaihtojen hakuun liittyvät yhteydenotot toimeenpanovirastoon voi osoittaa sähköpostiosoitteeseen EACEA-EPLUS-VlRTUAL-EXCHANGES [at] ec.europa.eu.