Finansiering för internationalisering

Virtuella Erasmus+-utbyten inom högskole- och ungdomssektorn: ansökningstiden löper ut 20.9.2022

Erasmus+ Erasmus+ Högskoleutbildningen Erasmus+ Ungdomssektorn Internationalisering
Status
Avslutad
Ansökningstid
23.3.2022 – 20.9.2022 kl 18:00
Ansökningsblankett

Virtuella utbytesprojekt inom Erasmus+ (EVE) består av aktiviteter mellan människor som genomförs på nätet och främjar dialog mellan kulturer och utveckling av mjuka färdigheter. Med hjälp av dem kan alla unga få högklassig internationell och interkulturell (både officiell och inofficiell) utbildning utan fysisk mobilitet. Även om virtuella samtal eller utbildningar inte helt ersätter fördelarna med fysisk mobilitet, torde deltagarna i virtuella utbyten få en del av fördelarna med internationella utbildningsupplevelser.

Digitala plattformar är ett värdefullt verktyg, som delvis kan vara ett svar på de globala begränsningar av mobiliteten som covid-19-pandemin orsakat. Virtuella utbyten bidrar också till att sprida europeiska värderingar. De kan också i vissa fall användas för att förbereda, fördjupa och utvidga fysiska utbyten samt öka efterfrågan på dem.

Virtuella utbytesprojekt genomförs i små grupper och leds alltid av en utbildad facilitator. De ska också enkelt kunna inkluderas i ungdomsprojekt (inofficiell utbildning) eller högskolestudier. Personer från båda sektorerna kan delta i virtuella utbytesprojekt, men beroende på projektet kan antingen deltagare från bara det ena området eller från båda områdena delta. I alla projekt som hör till denna begäran om förslag deltar organisationer och deltagare från såväl EU-medlemsstater och tredje länder som är associerade med programmet som tredje länder som inte är associerade med programmet.

Det finns två ansökningar för virtuella Erasmus+-utbyten:

  • Virtual Exchanges with the Western Balkans
  • Virtual Exchanges with other specific regions in the world (Sub-Saharan Africa, Southern Mediterranean and Neighbourhood East)

Understöd till båda verksamheterna kan ansökas direkt från Europeiska kommissionens genomförandeorgan. 

Ansökningstiden för ansökningsomgången 2022 avslustas: 20.9.2022 kl 18.00 finsk tid (17.00 CET)

Mål

Verksamhetens mål är att uppmuntra till interkulturell dialog med tredje länder som inte är associerade med programmet och att öka toleransen genom interaktionmellan människor via nätet som baserar sig på digital och ungdomsvänlig teknologi

  • främja olika typer av virtuella utbyten som komplementtill fysis mobilitet inom Erasmus+-programmet, så att fler unga kan få interkulturella och internationella erfarenheter
  • utveckla kritiskt tänkande och medieläskunnighet i synnerhet i användningen av internet och sociala medier, i syfte att bekämpa diskriminering, indoktrinering, polarisering och våldsam radikalisering
  • främsä utvecklingen av digitala och mjuka färdigheter, inklusive övning i främmande språk och arbete i grupp, bland studerande, ungdomar och ungdomsarbete särskilt för att förbättra möjligheterna till sysselsättning
  • främja medborgarska samt gemensamma väreringar kring frihet, tolerans och icke-diskriminering med hjälp av utbildning
  • främja ungdomsperspektivet i EU:s relationer till tredje länder.

I denna verksamhet använder man en finansieringsmodell som baserar sig på en engångsersättning (lump-sum). Beloppet för engångsersättningen för varje understöd fastställs utifrån den beräknade budgeten som verksamheten som den sökande föreslår. Det projektspecifika EU-understödet är högst 500 000 euro och högst 200 euro per deltagare (med ett projekt för 500 000 euro måste man alltså nå minst 2 500 deltagare).

Mer information

Närmare uppgifter om ansökning, bedömningskriterier och finansieringsregler för virtuella Erasmus+ utbyten har publicerats på sidorna 198 - 205 i B-delen i Programhandledning 2022 .

Europeiska kommissionens genomförandeorgan för utbildning och kultur EACEA ansvarar för ansökningsrådgivningen för denna verksamhet.  För att kontakta genomförandeorganet i frågor om virtuella utbyten kan man använda e-postadressen EACEA-EPLUS-VlRTUAL-EXCHANGES [at] ec.europa.eu.