Kansainvälistymisrahoitus

EU:n Luova Eurooppa: Journalismin kumppanuushankkeet 2024, moniarvoisuus

Luova Eurooppa
Tila
Haettavissa
Hakuaika
26.10.2023 – 14.2.2024 klo 18:00
Hakulomake

Journalismin eurooppalaiset kumppanuushankkeet (NEWS - Journalism partherships) vastaavat uutismedia-alan kohtaamiin rakenteellisiin ja teknologisiin muutoksiin ja edistävät riippumatonta, vapaata ja moniarvoista mediaympäristöä. Lisäksi hankkeilla tuetaan laadukkaan sisällön toimittamista, digitaalisten taitojen kehittämistä sekä ammattijournalismin toiminta- ja kilpailukyvyn parantamista.

Journalismin kumppanuushankkeiden haku jakautuu kahteen teemaan, jotka ovat moniarvoisuus (pluralism) ja yhteistyö (collaborations). Hakemus voi käsitellä vain yhtä näistä teemoista. Tämä hakuohje käsittelee moniarvoisuuden teemaa.

Journalismin eurooppalaiset kumppanuushankkeet teemalla moniarvoisuus (NEWS - Journalism partherships - Pluralism) tukevat organisaatioita, jotka rakentavat tukijärjestelmiä uutismedian organisaatioille ja itsenäiselle journalismille. Haun tavoitteena on tukea demokratialle ja kansalaisosallisuudelle olennaisia toimia ja toimijoita, kuten paikallisia ja alueellisia medioita, yhteisömedioita, riippumatonta ja tutkivaa journalismia sekä organisaatioita, jotka toimittavat yleishyödyllisiä uutisia tai median läpinäkyvyyttä lisäävää sisältöä (mm. kansalaisjournalismi).

 

Kenelle?

Rahoitettavalla hankkeella voi olla vain yksi edunsaaja (single beneficiary), mutta rahoitusta voi hakea myös vähintään yhden muun toimijan kanssa Luova Eurooppa -ohjelmaan osallistuvasta maasta.

Hakijat voivat olla uutismediasektorilla aktiivisia kansalaisjärjestöjä (mm. medialiitot, kansalaisjärjestöt, journalistiset rahastot, media-alan ammattilaisten koulutusorganisaatiot). Organisaatioiden tulisi pystyä perustamaan kolmannen osapuolen tukijärjestelmän tiedotusvälineille, järjestöille ja toimittajille sekä kehittämään tapoja, joilla moniarvoistaa mediamaisemaa koko unionin alueella.

Hakijan tulee osoittaa viimeaikaista kokemusta mediaan liittyvien toimien toteuttamisesta sekä tukien ja rahoituksen jakamisesta ja hallinnoimisesta media-alalle. Jos hankkeella on useampi hakija (konsortio), vähintään yhden hakijoista tulee täyttää tämä ehto.
 

Hakuaika ja hankkeen aikataulu

Haku päättyy 14.2.2024 klo 17 Brysselin aikaa. Hakemuksia arvioidaan helmi-kesäkuussa 2024. Haun tulokset julkaistaan elokuussa 2024 ja avustussopimukset allekirjoitetaan marraskuussa 2024.

Hankkeiden maksimikesto on 24 kuukautta. Hankeen alkamisajankohta ei saa olla ennen hakemuksen jättöpäivää.
 

Paljon tukea voi hakea?

Haettu tuki hankkeelle voi olla enimmillään 3 miljoonaa euroa. EU-tuen osuus voi olla korkeintaan 90 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Moniarvoisuuteen liittyville hankkeille on jaossa yhteensä 5 miljoonaa euroa.

Tuki on budjettipohjainen. Tuki korvaa vain tietyt kelvolliset kustannukset (eligible costs) ja kustannukset, jotka ovat todellisuudessa syntyneet hankkeen aikana ja aiheutuneet hankkeesta.

 

Mihin tukea voi hakea?

Rahoitus tukee kanasalaisorganisaatioiden luomia tukijärjestelmiä uutismediaorganisaatioille ja riippumattomalle journalismille. Hakijoiden tulee kehittää ja toteuttaa rahoitusjärjestelmiä, jotka keskittyvät riippumattomien tiedotusvälineiden ja organisaatioiden tukemiseen.

Hankkeen toimien on oltavat kansalaisorganisaation johtamia ja keskityttävä demokratian ja kansalaisosallisuuden kannalta olennaisiin uutismedian toimijoihin, etenkin

  • Paikallisiin ja alueellisiin medioihin
  • Riippumattomaan ja tutkivaan journalismiin
  • Organisaatioihin, jotka toimittavat yleishyödyllisiä uutisia tai median läpinäkyvyyttä lisäävää sisältöä

Rahoitusjärjestelmien tulee keskittyä toimijoihin, jotka vahvistavat demokratiaa, muovaavat julkista keskustela ja tuovat hyötyä yleisöilleen ja yhteisöilleen voiton tavoittelun sijaan.

Rahoitusjärjestelmät ovat rahoitusta kolmansille osapuolille.

Rahoitusjärjestelmät voivat tukea esimerkiksi

  • Toimituksellista tuotantoa, kattavuutta ja innovaatioita
  • Uutisten jakelun ja levityksen parantamista
  • Yleisöjen sitouttamisen kehittämistä
  • Edellä mainittuja toimia tukevien teknisten työkalujen kehittämistä ja ylläpitoa
  • Edellä mainittuja toimia tukevaan koulutukseen.

Rahoitusjärjestelmien lisäksi hankkeet voivat keskittyä erilaisiin valmiuksia rakentaviin ja kehittäviin toimenpiteisiin hakijoiden valitsemalla alueella.

Tuettujen toimien tulee tarjota aktiivisesti tukea vähintään neljässä Euroopan unionin maassa.
 

Hakuprosessi

Hakemukset jätetään sähköisesti EU:n Funding & Tenders -portaalin kautta. Ennen hakemuksen täyttämistä kannattaa tutustua huolellisesti FTOP-portaalin hakusivulta löytyvään Call document -hakuohjeeseen, jossa käydään läpi haun tarkemmat reunaehdot.

Lisätietoja hausta saat Suomen Luova Eurooppa -yhteyspisteestä. Tarvittaessa saat lisätietoja myös toimeenpanovirasto EACEA:n osoitteesta EACEA-CREATIVE-EUROPE-JOURNALISM-PARTNERSHIPS [at] ec.europa.eu (huom. englanniksi, ei kuitenkaan hankekohtaista neuvontaa).
 

EU-lippu, Euroopan unionin osarahoittama