Valtionavustus

Hankeavustukset ammatillisen koulutuksen vihreään siirtymään

Ammatillinen koulutus
Tila
Haettavissa
Hakuaika
1.2.2024 – 29.3.2024 klo 16:15
Hakulomake
Määräraha
600 000 €
Lisätietoa antavat
Yli-insinööri Jaana Villikka-Storm

Valintaperusteet

Hankesuunnitelman toteuttamiskelpoisuus ja kokonaistaloudellisuus
Keskeiset konkreettiset tukitoimenpiteet, joilla haetaan muutosta nykytilaan
Hankkeen tavoitteet, toiminta ja tavoiteltavat tulokset vastaavat hakutiedotteessa asetettuja tavoitteita ja kehittämiskohteita
Hakijan ja sen yhteistyökumppaneiden osaaminen ja kokemus suunniteltujen tukitoimien toteuttamisesta
Suunnitelma hankkeen vaikuttavuuden arvioimiseksi suhteessa tavoitteisiin sisältäen systemaattisen seurannan ja soveltuvat mittaritiedot

Ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän kehittämisohjelman (2022– 2023) tavoitteena oli vahvistaa ammatillisen koulutuksen siirtymää kohti hiilineutraaliutta ja kestävää tulevaisuutta. Ohjelmassa rahoitettiin kymmentä hanketta yhteensä 3,5 miljoonalla eurolla. Hankkeissa kehitettiin oppilaitosten toimintakulttuuria, laadittiin oppilaitoksille ympäristöohjelmia ja pienennettiin oman toiminnan hiilijalanjälkeä erilaisilla kehittämistoimilla.

Hankkeissa lisättiin myös koulutuksen kädenjälkeä muun muassa opetushenkilöstön kestävyysosaamista ja -opetusmateriaalia kehittämällä, laatimalla kestävyyden osaamislupaukset ja kuvaamalla kestävyysosaaminen tutkintokohtaisissa toteuttamissuunnitelmissa sekä luomalla malleja kestävyysosaamisen sisällyttämiseksi osaksi työssäoppimista.

Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus VASKI-hanke on ohjelman laajin verkostohanke, jossa oli mukana 61 koulutuksen järjestäjää. Osana hanketta laadittiin kaikille ammatillisen koulutuksen toimijoille yhteinen kestävyystiekartta, jossa asetettiin visio ja tavoitteet kestävälle ammatilliselle koulutukselle. Kestävyystiekartta laadittiin avoimessa prosessissa ja siihen osallistui kattavasti koulutuksen järjestäjiä ja ammatillisen koulutuksen sidosryhmiä. Lisäksi hankkeessa luotiin yhteisiä toimintamalleja sekä työkaluja kestävyystyön tueksi ja rakennettiin vahva toimijaverkosto.

 

Valtionavustus kohdistuu VASKI – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus -hankkeessa yhteiskehittämisen menetelmillä laaditun ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartan ja -ohjelman jalkauttamiseen ja koulutuksen järjestäjien kestävyystyön tukeen.

Valtionavustus jaetaan yhdelle hankkeelle. Hankkeessa voi olla mukana koordinoijan lisäksi 1 – 4 muuta koulutuksen järjestäjää, joilla tulee olla selkeät omat vastuut. Koordinoiva koulutuksen järjestäjä huolehtii toiminnan etenemisestä suunnitelman mukaisesti sekä viestinnästä. Hankkeen toimenpiteisiin kuuluu myös kestävyystiekartan Thinglink-alustan ylläpito ja tarvittava sisällöllinen päivitys, hiilijalanjälkilaskurin edellyttämät päivitykset muun muassa päästökertoimien osalta sekä seurantatiedon keruu.

Hankkeessa tehtävän tuen tulee olla avointa ja mahdollistaa kaikkien koulutuksen järjestäjien osallistuminen toimintaan. Toiminta tulee kohdistaa erityisesti niihin koulutuksen järjestäjiin, jotka ovat aloittamassa kestävyystyön ja tarvitsevat siihen tukea. Myös ruotsinkielisille ammatillisen koulutuksen järjestäjille tulee tarjota tukitoimia hankkeessa.

Hankkeen suunnittelussa tulee tarkentaa keinot ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartan ja -ohjelman toimeenpanon tukeen. Toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi asiantuntijatuki, verkosto- ja vertaisoppimisen tilaisuuksien järjestäminen ja hiilijalanjälkilaskurin käytön tuki. Lisäksi voidaan toteuttaa kehittämistoimia selkeästi rajatuissa teemoissa, joilla edistetään kestävien käytänteiden valtavirtaistumista. Toimet voivat kohdistus esimerkiksi kansainväliseen yhteistyöhön, luontovaikutusten arvioinnin toteutukseen, oppilaitoksen kestävyystyön toteutukseen tai kumppanuuksiin ja yhteistyöhön alakohtaisesti.

Hankkeen tulee tehdä vaikuttavuuden arviointia suhteessa tavoitteisiin. Tulosmittareina voivat olla esimerkiksi osallistuvien koulutuksen järjestäjien määrä sekä toteutetut kestävyystiekartan toimeenpanon tuen toimet (tilaisuuksien määrä, osallistuvat henkilöt, muut toimet). Hankkeen etenemisestä ja tuloksista tulee tehdä vuosittain väliraportti.

Hankkeelta edellytetään yhteistyötä Opetushallituksen EQAVET-hankkeen (1.9.2023 – 30.8.2026) kanssa ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartan seurantajärjestelmän sekä yksityiskohtaisten mittareiden ja indikaattoreiden kehittämiseksi.

Opetushallitus ohjaa, tukee ja seuraa hankkeen etenemistä, sekä nimeää hankkeelle ohjausryhmän.

 

Ammatillisen koulutuksen vihreä siirtymä ja kestävyysmurroksen toteuttaminen edellyttävät systeemistä muutosta, johon koulutuksen järjestäjät tarvitsevat edelleen tukea. Koulutuksen järjestäjät ovat kestävyystyössään eri vaiheissa: osa on vasta aloittanut ja osa jo pitkään tehnyt kokonaisvaltaista työtä vihreän siirtymän toteutumiseksi.

Tämän valtionavustuksen tavoite on, että kestävyysajattelu ja -toiminta saataisiin valtavirtaistettua ammatillisessa koulutuksessa. Kokonaisvaltaisen kestävyysmurroksen toteutus edellyttää kulttuurista muutosta ammatillisessa koulutuksessa. Muutoksen tulee kohdistua johtamiseen ja toimintakulttuuriin, pedagogisiin ratkaisuihin ja osaamistavoitteisiin sekä erilaisiin oppimisympäristöihin, kumppanuuksiin ja työelämäyhteistyöhön.

Tavoitteena on kestävyysmurroksen aikaansaaminen, joka edellyttää sekä ympäristöjalanjäljen eli koulutuksen järjestäjän oman toiminnan ympäristövaikutusten pienenemistä, että kädenjäljen eli opiskelijoiden kestävyysosaamisen vahvistamisen toteutumista. Ammatillisen koulutuksen vaikuttavuus syntyy erityisesti kädenjäljen kautta eli ammatillisten osaajien kestävyysosaamisen varmistajana. Ammatillisen koulutuksen järjestäjillä on roolinsa myös työelämän ja yritysten vihreässä siirtymässä ja vihreän kasvun tukemisessa, kun työssä oppijat ja tutkinnon suorittaneet työelämään siirtyvät omaavat uusimman osaamisen vihreän kasvun mahdollisuuksista. Myös kansainvälisesti Suomen ammatillinen koulutus voi jatkossa toimia entistä vahvempana esimerkkinä vihreän siirtymän vahvistamisen edelläkävijänä ja suunnannäyttäjänä.

Hankkeen toimenpidesuunnittelun tueksi

 

Säädösperusta

 • Valtionavustuslaki (688/2001)


Valtionavustusten yleiset tavoitteet

 • yhteiskunnallinen vaikuttavuus 
 • ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden parantuminen 
 • kansallisen, alueellisen sekä kansainvälisen yhteistyön vahvistuminen 
 • työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen kehittäminen 
 • uusien ammatillisen koulutuksen toimintamallien kehittyminen. 

 

Hakukelpoisia ovat ammatillisen koulutuksen järjestäjät, joilla on voimassa oleva järjestämislupa.

Avustusten myöntämisen välttämättömät edellytykset

 • hakemus on saapunut määräajassa 
 • hakija on hakukelpoinen
 • hakija on antanut määräaikaan mennessä selvityksen aikaisemmin myönnettyjen avustusten käytöstä 
 • avustuksen käyttötarkoitus on käytölle asetettujen tavoitteiden mukainen 
 • avustettava toiminta toteutetaan avustuksen käyttöajan rajoissa. 

 

Opetushallitus asettaa ammatillisen koulutuksen järjestäjien haettaviksi valtionavustuksen ammatillisen koulutuksen vihreän siirtymän tukemiseen. Myönnettävä valtionavustus on 600 000 euroa.

Valtionavustusta myönnetään enintään 90 % kokonaismenoista. Hakijan rahoitusosuus on vähintään 10 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Avustusta ei saa käyttää hakijaorganisaation perustoiminnan rahoittamiseen.

Hankkeen kustannuksiin voi perustelluista syistä sisältyä ohjelmistohankintoja, joiden osuus voi olla enintään 10 % hankkeen hyväksytyistä kokonaismenoista. Ohjelmistokuluiksi hyväksytään hankkeen käytössä olevien ohjelmistojen kustannukset vain hankkeen keston ajalta. Laite-, tarvike- ja materiaalihankinnat tulee kuvata ja perustella hakemuksessa. Laitehankintoihin hyväksytään myös hankkeen käytössä olevien laitteiden leasing-menot hankkeen keston ajalta.

Avustusten käyttöaika alkaa valtionavustuspäätöksen päivämäärästä ja päättyy 31.12.2027. Hankkeen toiminta tulee suunnitella siten, että se ajoittuu vuosille 2024 - 2027.

 

Hakuaika on 1.2.-29.3.2024. Avustushakemus tulee olla jätettynä valtionavustuksetjärjestelmään viimeistään 29.3.2023 klo 16.15. Sähköisen hakemuksen saapuminen annetun hakuajan sisällä täyttää määräaikaa koskevan kriteerin. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta arvioitavaksi.

Hakijan tulee tutustua yleisohjeeseen avustuksen hakijalle ja käyttäjälle.

Yhteistyöhankkeessa päähakijana toimiva koulutuksen järjestäjä vastaa hakemuksesta, hankkeen hallinnoinnista, toimeenpanosta, taloudesta ja selvitysten laatimisesta kokonaisuudessaan. Muut hanketoimijat, joilla on omat osatoteuttamissuunnitelmansa ja talousarvionsa, nimetään erikseen hakulomakkeella. Hakulomakkeella tulee kuitenkin kuvata hankkeen suunnitelma kokonaisuudessaan.

Myös muiden hanketoimijoiden (yhteistyökumppanit) tulee olla hakukelpoisia koulutuksen järjestäjiä, ja niitä koskevat samat ehdot ja velvollisuudet kuin hakijaorganisaatiota. Yhteistyökumppanit laativat yhteistyösopimuksen päähakijan kanssa. Päähakijan ja tämän yhteistyökumppaneiden välisiä sopimuksia ei toimiteta Opetushallitukselle hakemuksen liitteenä, vaan vain erikseen pyydettäessä.

 

Hakemukset arvioidaan seuraavilla valintaperusteilla:

 • Hankkeen tavoitteet, toiminta ja tavoiteltavat tulokset vastaavat hakutiedotteessa asetettuja tavoitteita ja kehittämiskohteita 
 • Keskeiset konkreettiset tukitoimenpiteet, joilla haetaan muutosta nykytilaan 
 • Hankesuunnitelman toteuttamiskelpoisuus ja kokonaistaloudellisuus 
 • Hakijan ja sen yhteistyökumppaneiden osaaminen ja kokemus suunniteltujen tukitoimien toteuttamisesta 
 • Suunnitelma hankkeen vaikuttavuuden arvioimiseksi suhteessa tavoitteisiin sisältäen systemaattisen seurannan ja soveltuvat mittaritiedot. 

 

Päätös tehdään, kun kaikki hakemukset on käsitelty. Päätökset lähetetään hakemuksessa ilmoitetuille yhteyshenkilöille sekä hakijoiden virallisiin sähköpostiosoitteisiin Opetushallituksen sähköisestä valtionavustusjärjestelmästä.

 

yli-insinööri Jaana Villikka-Storm, puh. 029 533 1588 
opetusneuvos Anne Liimatainen, puh. 029 533 1293

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi [at] oph.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]oph[dot]fi)

Teknisissä ongelmissa voit ottaa yhteyttä valtionavustukset [at] oph.fi (valtionavustukset[at]oph[dot]fi)